เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /  เอกสารสหกรณ์ /
idหมวดหมู่รายละเอียด
 ...
40 สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกเอกสารประกอบโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
1027รายชื่อ คณะกรรมการชุดที่ 29 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ฌาปนกิจฯ12.99 Kb38
1026งบดุลอย่างย่อ 31 ตุลาคม 256447.47 Kb78
1023 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ2รวมเล่ม หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ประเภท 2 สีเขียว343.11 Kb150
972ใบถอนเงินออนไลน์294.74 Kb1,897
965ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 25654935.83 Kb194
945หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา220.59 Kb272
888แบบฟอร์มขอวางขายสินค้าวันประชุมใหญ่39.00 Kb351
883รายงานการโอนถอนชำระประกันชีวิต 2 ตุลาคม 2563 (ขึ้นเว็บ)147.82 Kb636
812ขอเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้รายเดือน30.26 Kb478
804แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพิบัติแบบคำขอรับสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพิบัติ อัคคีภัย วาตภัย วาตะภัย อุทกภัย น้ำท่วม ไฟไหม้ ลมพัดหลังคาบ้าน166.84 Kb493
753หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการชำระหุ้นและเงินกู้ยืม รายเดือน70.02 Kb804
633bill payment สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัดใบ Comp Code สำหรับโอนเงิน comcode comp code compcode สลิปโอน ใบโอน99.00 Kb3,645
606รายงานผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2561kk สมบูรณ์825.15 Kb691
481ใบสำคัญการรับจดทะเบียนสหกรณ์ สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนสหกรณ์ตราตั้ง ใบสำคัญการรับจดทะเบียน ทะเบียนสหกรณ์91.80 Kb736
469ใบสำคัญจ่ายเงิน PDF43.50 Kb950
468ใบสำคัญจ่ายเงิน35.50 Kb693
413แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินปันผล และเฉลี่ยคืนเงินปันผล, เปลี่ยนแปลงบัญชีโอนเงินปันผล, ปันผลเฉลี่ยคืน, ปันผล เฉลี่ยคืน55.30 Kb49,765
249โปรแกรมคำนณวนหุ้นเป็นปันผลโปรแกรมคำนวณปันผลเฉลี่ยคืน50.00 Kb5,291
188ใบถอนเงิน (พิมพ์หน้า-หลัง)ใบถอนเงิน มีสองหน้า พิมพ์ หน้า-หลัง359.65 Kb2,398
185หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ฉบับเต็มหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ฉบับเต็ม)343.04 Kb2,284
14หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์_ผู้รับผลประโยชน์_หนังสือตั้งผู้รับผลประโยชน์,หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์,มรดก91.07 Kb7,234
10ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ (ประเภทสมทบ)ใบสมัครสมาชิกสมทบสหกรณ์ฯ (ใหม่ เริ่มใช้ 23 มิถุนายน 2564)193.27 Kb4,222
9ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ (ประเภทสามัญ)ใบสมัครสมาชิกสามัญ (เริ่มใช้ 22 ธันวาคม 2560)353.29 Kb10,054
7ใบคำขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือนเพิ่มหุ้น,เปลี่ยนแปลงค่าหุ้น, หักหุ้นรายเดือน,เปลี่ยนแปลงการชำระหุ้นรายเดือน,ใบขอเพิ่มหุ้นรายเดือน,หักหุ้นจากเงินเดือน,ส่งหุ้นรายเดือน,หักหุ้นรายเดือน,เปลี่ยนแปลงการชำระหุ้นรายเดือน325.07 Kb3,926
6ใบคำขอ เปลี่ยนแปลงเงินฝากรายเดือนขอหักเงินเข้าบัญชีเงินฝาก, เอกสารประกอบการฝากเงิน, ฝากเงินเท่ากันทุกเดือน, เพิ่มเงินฝาก, หักเงินฝากเพิ่ม, หักเงินฝากเข้าบัญชี, ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ,เพิ่มเงินฝาก,เปลี่ยนแปลงเงินฝาก226.78 Kb6,192
5ใบขอลาออกจากสหกรณ์ฯใหม่ใบลาออกจากสมาชิกสหกรณ์
ใช้ได้ทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ
184.99 Kb2,266
1แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการทั่วไปสวัสดิการคนโสด สวัสดิการเกื้อกูลผู้สูงอายุ แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการ ไม่มีบุตร สงเคราะห์ศพ เกื้อกูลผู้สูงอายุ กองทุนช่วยเหลือสมาชิก ช่วยเหลือสมาชิกและบุคคลในครอบครัวพิการ กองทุนช่วยเหลือสมาชิก 120.21 Kb4,095