เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /  เอกสารสมาคมฯฌาปนกิจสาฯสุขไทย (สสธท.) /
idหมวดหมู่รายละเอียด
 ...

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
1010ใบลาออกจากการเป็นสมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)ใบลาออกจากการเป็นสมาชิก สสธท. ล้านที่ 1 , ใบลาออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (ล้านที่ 1)101.42 Kb248
933สสธท.เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ ประเภท คู่สมรส และบุตร ถึง 25 เมษายน 2564423.00 Kb518
797ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร สสธท. ปี 25631.08 Mb1,385
774แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ สสทธและ กสธท97.99 Kb957
677ใบรับรองแพทย์ เริ่ม 1 เมษายน 256486.84 Kb4,416
676หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ- นามสกุล 73.40 Kb924
675เปลี่ยนแปลงเพิ่มลด ผู้รับผลประโยชน์ สสธท.97.99 Kb1,139
674ใบสมัคร สธท.(ล้านที่ 1) ประเภทสามัญ เริ่ม 1 เม.ย.64ใบสมัคร สมาชิกสามัญ สสธท. (ล้านที่1)135.84 Kb8,237
673ใบสมัคร สธท.(ล้านที่ 1) ประเภทสมทบ เริ่ม1 เม.ย.64ใบสมัคร สมาชิกสมทบ สสธท. (ล้านที่1)181.40 Kb5,637
638หนังสือแจ้งการโอนย้ายสมาชิก (สสธท.)แก้ไขแบบฟอร์มขอโอนย้ายสมาชิก สสธท.512.58 Kb594
570ขอรับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก สสธท.คำร้องขอรับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก สสธท.665.42 Kb894
488พระราชบัญญัติ ฌาปนกิจสงเคราะห์ 2545ที่มา: http://web.krisdika.go.th/162.90 Kb947
385แผ่นพับ สสธท วาระพิเศษ 70 ปี _(ปี2560) PDF708.35 Kb1,938
384แผ่นพับ สสธท ปี 2560 PDF1.10 Mb1,750
190ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน สมาคม สสธท.42.52 Kb1,594
161ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.25571,017.69 Kb36
160หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือลดจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ สสธทหนังสือเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์694.00 Kb1,876
157การจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสำหรับสมาชิกรายเก่า ปี55การจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสำหรับสมาชิกรายเก่า ปี55981.43 Kb2,060
156ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สาธารณสุขไทย(สำเนา)564.54 Kb2,535
154แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า2.50 Mb2,906
152ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขไทย184.28 Kb4,118