เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /  ประกาศ /
idหมวดหมู่รายละเอียด
 ...
76 ประกาศ สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีสอบราคา สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีสอบราคา

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
1068วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 256588.35 Kb35
1065ประกาศ จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์314.06 Kb15
1064ประกาศ ประมวลจริยธรรม ของกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่276.40 Kb16
1062ขยายระยะเวลาโครงการผ่อนผันการชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก

เรื่อง ขยายระยะเวลาโครงการผ่อนผันการชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพสูง เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

267.73 Kb122
1056ประกาศ สมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเดือนธันวาคม 2564102.58 Kb337
1035ให้สมาชิกขอรับสวัสดิการและกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจำปี 256594.71 Kb322
1034รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ เดือนพฤศจิกายน 2564104.15 Kb608
1022ประกาศ การกู้ยืมก่อนครบกำหนด ประจำปี 2565107.01 Kb290
1020รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลจากการจับสลากในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564138.68 Kb820
1015โครงการผ่อนผันการชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพสูง268.61 Kb1,172
1014รายชื่อผู้ได้รับรางวัลตอบแบบสำรวจความคิดเห็นการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในสถานการณ์ของโรคโควิ-1987.60 Kb1,781
1009ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 95.09 Kb219
1008หยุดให้บริการแก่สมาชิก 1 ตุลาคม 256468.25 Kb81
1007เปิดให้บริการเงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม96.30 Kb12,203
986กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์เอทีเอ็มประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม94.97 Kb187
983ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา รอบ2 ประจำปี 256494.94 Kb249
982ประกาศ เรื่องผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2565101.34 Kb204
981ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 256588.91 Kb137
973เปิดให้บริการถอนเงินฝากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์220.87 Kb9,209
964ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา(รอบที่1-2564)94.53 Kb8,444
961ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้95.88 Kb592
960ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ปี 2564 มีผล 1 กรกฎาคม 256482.42 Kb488
957แบบฟอร์มเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่ม118.30 Kb556
956ประกาศ สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2565658.51 Kb351
955โครงการปรับลดการชำระหุ้น เพื่อนำส่วนต่าง มาชำระหนี้รายเดือน94.68 Kb896
954หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการชำระหุ้นและเงินกู้ยืม รายเดือน (โครงการลดหุ้นเหลือ300บาท เพื่อชำระหนี้)368.47 Kb452
950ยกเลิกประกาศจัดซื้อที่ดิน95.65 Kb291
948ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 256491.64 Kb3,009
947ประกาศยกเลิกใบเสร็จ92.57 Kb271
943ประกาศเลื่อนโครงการสัญจร 256484.43 Kb221
941ประกาศแก้ไขระเบียบ 1 เมษายน พ.ศ. 256494.28 Kb386
936ช่วยเหลือสมาชิกที่กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ)108.68 Kb289
934ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึง 30 กันยายน 2564571.35 Kb227
926แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระหนี้ สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระหนี้ตามโครงการผ่อนผันการชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพสูง เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (โควิด-19)

covid 19

593.12 Kb1,681
925โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ปี 2564103.75 Kb880
923เดือนแห่งการออม กุมภาพันธ์ 256493.65 Kb336
921หนังสือมอบอำนาจ39.48 Kb751
914แผนที่รัศมี 5 กิโลเมตร จากสหกรณ์2.88 Kb625
910ประกาศ กำหนดหน่วยให้บริการงานสินเชื่อ ประจำปี 256498.99 Kb646
908ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกใหม่92.36 Kb668
907ประกาศ ผลการสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์92.43 Kb549
898ประกาศ หยุดทำการ 4,10-11 ธันวาคม 2563 เพื่อจัดทำแผน82.31 Kb6,718
897แต่งตั้งกรรมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปี 2564153.25 Kb339
895ประกาศ หยุดทำการตามมติครม 19-20 พฤศจิกายน 256381.50 Kb260
876ประกาศหยุดทำการ 1 ตุลาคม 256399.19 Kb250
875ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึง 31 มีนาคม 2564595.92 Kb367
873ประกาศฯกำหนดเกณฑ์พิจารณาตามดุลพินิจ พ.ศ.2563133.27 Kb432
871ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564102.41 Kb595
870ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. (รอบวาระพิเศษ59-64ปี)4.57 Mb654
869ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ120.64 Kb528
868ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ112.02 Kb635
867ประกาศ กำหนดเกณฑ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.256371.16 Kb621
866ประกาศ หยุดทำการ ตามมติคณะรัฐมนตรี90.69 Kb260
848ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 256358.33 Kb747
847รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกาบุตรปี2563 (1)88.71 Kb1,424
845ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ150.38 Kb413
833ประกาศสหกรณ ช่วยเหลือ กยศ และกรอ265.48 Kb497
832ประกาศ กำหนดคุณสมบัติ พกส.และกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาชีพ)129.82 Kb1,671
831ประกาศ ยกเลิกการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรแห่งชาติ ประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก131.61 Kb1,646
825ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรแห่งชาติ ประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก115.72 Kb445
823ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2563151.98 Kb2,631
813ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหา38.64 Kb551
811ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 595.89 Kb396
807แบบฟอร์ม -เสนอประกันชีวิตกลุ่ม13.52 Kb433
806รายชื่อสมาชิกวางแผนบริหารการเงินก่อนเกษียณ32.50 Kb574
805ประกาศสรรหาบริษัทประกันชีวิต ปี 2564693.06 Kb951
802หนังสือนำส่ง ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2563515.89 Kb279
801สมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาปี2562ไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนปี2563 (NEW)260.00 Kb3,913
799ประกาศสหกรณ์ฯ ให้ทุนการศึกษา 256363.65 Kb1,410
798ประกาศกำหนดคุณสมบัติสมาชิกกลุ่มพนักงานกระทรวง(สายวิชาชีพ)และลูกจ้างชั่วคราวสาย(วิชาชีพ)177.20 Kb969
792หนังสือนำส่งประกาศขยายระยะเวลารับฝากออมทรัพย์พิเศษ2164.05 Kb577
791คำขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้แบบขอผ่อนผันการชำระหนี้รายเดือน126.31 Kb13,949
790ใบคำขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน (แบบขอผ่อนผันการชำระหุ้นรายเดือน)325.07 Kb811
789ประกาศ ฉบับที่ 18-2563 เรื่อง ผู้ชนะการประมูลคุรุภัณฑ์เสื่อมสภาพ62.43 Kb560
788ประกาศ ฉบับที่ 17-2563 เรื่องแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพสูงฯ เนื่องจากไวรัสโคโรนา (แบบขอผ่อนผันการชำระหนี้รายเดือน)201.82 Kb3,379
787ประกาศ ฉบับที่ 16-2563 เรื่องแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพสูงฯ เนื่องจากไวรัสโคโรนา (แบบขอผ่อนผันการชำระหุ้น)134.92 Kb879
786ประกาศ ฉบับที่ 15-2563 เรื่องขยายระยะเวลรับฝากออมทรัพย์พิเศษ2152.30 Kb554
785ประกาศ ฉบับที่ 14-2563 เรื่องมาตรการป้องกันโควิด79.33 Kb373
784ประกาศเลื่อนโครงการสัญจร 2563132.26 Kb470
783 ประกาศ กำหนดระเบียบฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563108.73 Kb875
778ประกาศขายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ 2563101.17 Kb475
764ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เริ่ม 1 มี.ค. 2563229.31 Kb640
763ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่ม 1 มี.ค. 2563216.82 Kb574
754ข่าวประชาสัมพันธ์ การับสมัคร สสธท.(ล้านที่1) 1- 25 กุมภาพันธ์ 2563285.94 Kb549
748ประกาศ ลดหุ้นเพื่อชำระหนี้ 2 มกราคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 256381.80 Kb432
727รางวัลสมาชิกไม่อยู่ร่วมประชุมรายชื่อสมาชิกได้รับรางวัลไม่อยู่ประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562542.13 Kb1,726
726สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ (ฌกส) แจ้งรายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ161.82 Kb954
717รายงานการถอนชำระประกันชีวิต ปี 2563 ครั้งที่2 วันที่ 10 ตุลาคม 2562405.00 Kb778
716รายงานการถอนชำระประกันชีวิต ปี 2563 ครั้งที่1 วันที่ 3 ตุลาคม 2562395.50 Kb1,160
712ประกาศหยุดทำการ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-13.00น72.33 Kb903
711ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้แทน84.51 Kb976
710ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหา 25 กันยายน 256271.75 Kb1,661
688ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 21 ตุลาคม 2562-30 ธันวาคม 256277.48 Kb536
687ประกาศสหกรณ์ หยุดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน77.87 Kb593
682ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีส่วนตัวเข้าบัญชีสหกรณ์ด้วยแอพ กรุงไทย Nextโอนโดย app ได้เลยโดยไม่ต้องใช้ ใบ Comp Code1.19 Mb2,146
679ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เข้าอบรมหลักสูตร บริหารการเงินส่วนบุคคล xls63.50 Kb804
678ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 256357.60 Kb604
670ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 256261.26 Kb954
669รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาปี 2562 (ขึ้นเว็บ) NEW494.00 Kb1,978
658รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมผู้ตรวจสอบกิจการปี2562 สหกรณ์เครือข่าย57.00 Kb734
657รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมผู้ตรวจสอบกิจการปี2562 สมาชิกสหกรณ์57.00 Kb591
656ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา 256253.08 Kb712
655หนังสือนำส่งประกาศ ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา256261.17 Kb599
654ใบตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบกิจการ39.49 Kb595
653โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ปี 256280.83 Kb667
648ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2ถึง 30 กันยายน 256271.06 Kb579
647หนังสือนำส่งประกาศ เรื่องเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 _29 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 _65.31 Kb585
645หน้าที่คณะกรรมการสรรหา58.51 Kb438
644ประกาศรับสมัคร คณะกรรมการอำนวยการสรรหา ประจำปี 256352.24 Kb482
643หนังสือนำส่งรับสมัคร คณะกรรมการสรรหา62.95 Kb519
642บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 - แนบสรรหาประกันชีิวต 2574.61 Kb573
641ประกาศสรรหาบริษัทประกันชีวิต ปี 256370.34 Kb727
632รายชื่อสมาชิกอบรมสมาชิกใหม่ 30 มีนาคม 256258.50 Kb960
631ประกาศ เรื่อง หยุดทำการ 24 พฤษภาคม 256268.41 Kb511
629ประกาศสหกรณ์ฯ ให้ทุนการศึกษา 256270.75 Kb1,440
608ประกาศ โครงการช่วยเหลือสมาชิกมีหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)74.72 Kb937
607ประกาศ โครงการช่วยเหลือสมาชิกมีหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)74.72 Kb409
602ประกาศหยุดทำการ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศหยุดทำการ 22 กุมภาพันธ์ 2562 61.42 Kb555
599ประกาศ ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จประกาศยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จแบบกระดาษ ให้ใช้ใบเสร็จบนเว็บไซต์แทน79.81 Kb811
591ประกาศสหกรณ์ หยุดทำการ (4 มค 62)63.71 Kb527
590ประกาศ ขยายระยะเวลารับฝากออมทรัพย์พเศษ2 (ถึง 30 มิย 62)76.17 Kb594
582ประกาศเสนอราคาขายสินค้า 2563107.70 Kb590
581แบบเสนอราคาขายสินค้า วันประชุมใหญ๋ ปี 256134.61 Kb517
579ประมูลขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของสหกรณ์94.86 Kb545
577ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหา2562105.17 Kb944
576ประกาศ ปรับลดงวดการส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญและพัฒนา309.04 Kb841
575ประกาศ เรื่อง จ่ายเงินค่าพาหนะ วันสรรหาประธาน กรรมการ80.37 Kb602
571ประกาศ เรื่อง เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ2 ถึง 39 ธันวาคม 2561ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2
เริ่มตั้งแต่ วันที่ 30 กันยาน 2561 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2561
74.40 Kb745
557ประกาศ เรื่อง คูณสมบัติของ สมาชิก กลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุข71.65 Kb1,151
555ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2561ขึ้นเว็บ259.50 Kb2,468
554ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 256172.69 Kb1,015
552รายชื่อสมาชิกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก38.50 Kb877
551ประกาศ รายชื่อสมาชิกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก213.72 Kb808
536ประกาศ ผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ฯ124.40 Kb642
528ประกาศ จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 2904.42 Kb707
527หนังสือนำส่งประกาศ ขยายระยะเวลาฝากออมทรัพย์พิเศษ2183.93 Kb459
523ประกาศ เรื่อง เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 _ ขยายระยะเวลา 30 มิถุนายน- 28 กันยายน 256186.79 Kb824
520ประกาศ สรรหาบริษัทประกันชีวิต (ยื่นซอง 21 มิถุนายน 2561)333.42 Kb630
511ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานโดยวิธีสอบราคา85.35 Kb637
505ประกาศ ขยายระยะเวลาเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ2175.43 Kb597
497ประกาศโครงการซ่อมแซมอาคารสหกรณ์158.08 Kb567
492ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่การเงินสมาคมฌาปนกิจ170.78 Kb710
491รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่การเงิน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ80.54 Kb474
490ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่การเงิน ฌกส กุมภาพันธ์ 2561485.80 Kb528
487ใบสมัครเจ้าหน้าที่ ฌกส64.99 Kb705
483ประกาศ ฉบับที่ 19-2561 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญมั่นคง113.56 Kb847
482ประกาศ ฉบับที่ 18-2561 เรื่องกำหนดระเบียบการให้กู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2560592.10 Kb1,063
480ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน ฌกส 4 กุมภาพันธ์ 256199.10 Kb1,140
479ประกาศฉบับที่ 17-2561 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน 154.71 Kb666
478ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จนท.การเงิน ก.พ. 2561145.39 Kb542
477ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลาและสถานที่สอบ จนทการเงิน505.97 Kb552
475ประกาศหยุดทำการวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กพ 61121.10 Kb510
474ประกาศ ผลสอบราคา จัดซื้อรถตู้144.23 Kb640
473ประกาศสอบราคา รถตู้22.19 Mb545
471ใบสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ86.31 Kb801
463ผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์177.87 Kb545
461ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อรถตู้ ฉบับที่ 3-2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560104.95 Kb569
460รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สอบสัมภาษณ์วันที่ 17-12-2560168.07 Kb507
454ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือก56.75 Kb566
453ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและคนขับรถ91.23 Kb1,021
451ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร _รถตู้216.72 Kb684
446ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ + คนขับรถยนต์91.83 Kb1,015
440ประกาศระดมทุนจากเงินปันผล (สำหรับสมาชิกสมทบ)135.59 Kb670
438ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหา กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 256186.57 Kb1,074
418ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (1 ต.ค. 60 เป็นต้นไป)2.49 Mb900
417ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (1 ต.ค.60 เป็นต้นไป)2.49 Mb789
410ประกาศขยายระยะเวลา รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ2344.03 Kb731
408ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561510.74 Kb609
407เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข97.63 Kb670
396ประกาศฯ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น คณะกรรมการสรรหา ปี25611.34 Mb762
395รายชื่อสมาชิกได้รับทุน ปี 2560 - เรียงตามหน่วยงาน286.50 Kb2,356
394ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ปี 256084.83 Kb1,228
393สมาชิกที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ปี 2560 เนื่องจากอายุไม่ถึงเกณฑ์ไม่ได้รับทุน21.00 Kb815
392รายชื่อสมาชิกไม่ได้รับทุน ปี 2560 เนื่องจากได้รับทุนการศึกษาบุตร ปี 2559 แล้วไม่ได้รับทุน24.00 Kb1,013
391รายชื่อสมาชิกได้รับทุน ปี 2560182.50 Kb1,535
390ประกาศสหกรณ์ฯ ให้ทุนการศึกษาบุตร ปี 2560ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2560930.52 Kb636
389ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุขเป็นร้อยละ 4.5 ต่อปี480.37 Kb805
382กำหนดการ โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น 256056.66 Kb719
379หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา91.74 Kb684
377ประกาศรับสมัคร คณะกรรมการสรรหา159.02 Kb593
376ใบแสดงความจำนงลงสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ75.84 Kb703
375หนังสือนำส่ง แจ้งสมาชิกประสงค์สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ 2561835.04 Kb663
371รายละเอียดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ_new375.23 Kb924
369ประกาศยกเลิกวันหยุดและเพิ่มวันหยุด ประจำปี161.76 Kb841
368รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกปี2559 (ไม่ได้รับสิทธิ์ได้ทุนปี2560)151.50 Kb1,487
367ประกาศสหกรณ์ฯ ให้ทุนการศึกษาบุตร ปี 2560930.52 Kb1,298
364ประกาศประชุมใหญ่ 2559 สมาคม ฌกส.99.05 Kb827
363วาระประชุมสามัญประจำปี 2559 สมาคม ฌกส.วาระประชุมสามัญประจำปี 2559 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด521.72 Kb895
361รายชื่อผู้แทนสมาชิก _รวม103.56 Kb1,287
360ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก93.39 Kb899
359ประกาศประชุมใหญ่ วิสามัญ 256088.39 Kb816
357ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี ปี 2560647.83 Kb637
356รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ปี 2560140.34 Kb648
355ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี 2560246.64 Kb865
353ประกาศรับสมัครกรรมการคัดเลือกผุ้แทนสมาชิก ปี 2560144.30 Kb810
352ประกาศ เรื่องแก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้ ฯ ฉบับที่ 3160.18 Kb2,219
346ประกาศ ขยายระยะเวลารับฝาก ออมทรัพย์พิเศษ 2 _31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 (3)132.87 Kb1,151
342ประกาศผลการนับคะแนนสรรหา ประธานและกรรมการ ปี 2560479.08 Kb1,392
341ประกาศ-สสธท.-เรื่อง-การรับสมัครสมาชิก-สสธท3.03 Mb1,001
340รับสมัคร-สส.ชสอ.รอบ-12-25597.30 Mb1,093
333ประกาศ แจ้งการขอถอนตัวในการลงสมัครกรรมการสหกรณ์ฯ187.61 Kb865
331ประกาศรายชื่อผู้สมัครประธานและกรรมการ ปี 256083.43 Kb957
330ประกาศ เรื่อง เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ( ขยายระยะเวลา 1 ตค .59 จนถึง 30 ธค.59 )419.69 Kb856
322ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2559102.85 Kb1,503
321รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกปี2559 ขึ้นเว็บ148.50 Kb1,112
318ประกาศ เรื่องกำหนดเงื่อนไขการกู้กรณีพิเศษ102.03 Kb1,594
313ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท รอบ 1 กรกฎาคม 2559939.92 Kb1,297
312ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1ก.ค.59337.32 Kb1,230
311ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 1ก.ค.59 NEW670.55 Kb1,436
309ประกาศสหกรณ์กำหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้ พ.ศ.2559 - 27 มิ.ย.59104.95 Kb2,048
289ผลการสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมสำนักงาน129.33 Kb1,153
285ประกาศสหกรณ์ กำหนดหน่วยบริการสมาชิกสหกรณ132.03 Kb1,270
284ประกาศ และใบสมัครสมาชิก ขสอ. สามัญ + สมทบ221.43 Kb1,079
282สอบราคาต่อเติมอาคาร235.58 Kb1,007
281ประกาศ ปรับลดทุนเรือนหุ้น พ.ศ. 2559 _28 เม.ย.59102.03 Kb15
279ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์116.90 Kb935
277ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีสอบราคา226.47 Kb1,552
276รายชื่อผู้ได้รับทุนฯปี2558ไม่มีสิทธิ์รับทุนในปี2559117.00 Kb2,495
273เงินปันผลค้างจ่าย399.31 Kb1,515
271ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 110.57 Kb1,325