Daily Archive: 6 กันยายน 2021ก.ย.
06


ประกาศ ผู้ได้รับเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ปี 2564 พร้อมคำสั่งแต่งตั้ง

คำสังแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ปี 2564 ประกาศ …

Continue reading »

ก.ย.
06


ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา รอบ2 ประจำปี 2564

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา รอบ2 ประจำปี 2 …

Continue reading »