«

»

ก.ค.
12


ประกาศ เรื่อง ลดการส่งค่าหุ้น ปี 2565

อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ชุดที่ 29 ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 มีมติเห็นชอบให้ปรับลดการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อลดอัตราการเพิ่มของหุ้นต่อสินทรัพย์รวมและให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน

เดิม  ให้ส่งหุ้นขั้นต่ำร้อยละ 3 ของเงินได้รายเดือน

ปรับลด เป็นให้ส่งหุ้นรายเดือนขั้นต่ำ  100 บาท

สมาชิกผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือนได้ที่ www.udcoop.com

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

                             ประกาศ  ณ  วันที่  12 กรกฎาคม 2565

ประกาศ เรื่อง ลดการส่งค่าหุ้น ปี 2565
สมาชิกที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือนสามารถกรอกแบบฟอร์มแล้วส่งมาที่สหกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ได้เลยครับ
ใบคำขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน


Share to Line