«

»

ก.ค.
19


เรื่อง ชะลอการประกาศผลการคัดเลือกผู้เสนอขายที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ฉบับที่ 32 /2565

เรื่อง   ชะลอการประกาศผลการคัดเลือกผู้เสนอขายที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงาน

……………………………….

        อ้างถึงประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ฉบับที่ 29/2565              เรื่องโครงการจัดชื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี จำกัด ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดยให้ผู้สนใจยื่นเสนอขายที่ดินให้กับสหกรณ์ซึ่งมีรายละเอียดตามประกาศ นั้น

เนื่องจากได้มีสมาชิกสหกรณ์ทำหนังสือยื่นเสนอคัดค้านการจัดซื้อที่ดินตามประกาศดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการได้ประชุมเมื่อวันเสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2565 แล้วมีมติให้ชะลอการประกาศผลการคัดเลือกที่ดินออกไปจนกว่าจะได้ข้อยุติในการคัดค้านการจัดซื้อที่ดิน

ประกาศ  ณ  วันที่  19 กรกฎาคม 2565

(นายสาคร  รอดขันเมือง)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ดาวน์โหลดประกาศ
ประกาศ ชะลอการประกาศผลการคัดเลือกผู้เสนอขายที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงาน


Share to Line