«

»

ก.ย.
27


ต้อนรับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมคณะกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมเยือน วันที่ 27 กันยายน 2565


Share to Line