«

»

ม.ค.
09


ประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน 9 มกราคม 2566

 

 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จัดทำโครงการประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสุรัตน์ กัณหา รองประธานกรรมการสหกรณ์ฯ คณะกรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่การเงินประจำหน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีเข้าประชุม มีจุดมุ่งหมายเพื่อประสานความร่วมมือในการหักเงินสมาชิก บริหารความเสี่ยง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา ประสานงาน และรับทราบระบบการประมวลผลของสหกรณ์


Share to Line