«

»

ม.ค.
13


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการ 12 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 3 คน และฝ่ายจัดการ รวม 20 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหนี้ และแนวทางปฏิบัติกรณีตรวจพบ สมาชิกล้มละลาย และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร


Share to Line