«

»

ก.พ.
01


เปิดให้บริการเงินกู้สามัญหมุนเวียน (ผ่านระบบเอทีเอ็ม)

ประกาศ เรื่อง เปิดให้บริการเงินกู้สามัญหมุนเวียน (ผ่านระบบเอทีเอ็ม)

 

เอกสารประกอบการยื่นกู้

1. คำขอและหนังสือกู้เงินสามัญหมุนเวียน (ผ่านระบบเอทีเอ็ม)

2.สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  (ผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน)

3.สำเนาทะเบียน สมรส หรือ หย่า หรือ ใบมรณะบัตร (ผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน)

4.สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย (ผู้กู้)

5.สลิปเงินเดือน (ผู้กู้)

6.ข้อมูลเครดิตบูโร (ผู้กู้)

(กรณียื่นกู้สามัญหมุนเวียนรวมกับหนี้คงเหลือเกินในสหกรณ์เกิน 1 ล้านบาท)

 

สำหรับผู้ค้ำประกันใช้เอกสารดังนี้

  1. หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ + คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน + หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
  2. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ค้ำประกัน
  3. กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล แนบเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ผู้ค้ำประกัน
  4. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า หรือ มณะบัตรคู่สมรส ถ้ามี

Share to Line