«

»

พ.ค.
02


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางสำลี พลาดร สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่ 28 เมษายน 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยนายสุรัตน์  กัณหา รองประธานกรรมการ1 เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางสำลี พลาดร สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,005,516.31 บาท


Share to Line