»

ก.พ.
13


ประกาศสหกรณ์เรื่องความหมายของลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
เรื่อง ความหมายของลูกจ้างชั่วคราว

………………………………..

 อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 กำหนดความหมายของ ลูกจ้างชั่วคราว ตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วย คุณสมบัติ วิธีการรับสมัครสมาชิก และการขาดสมาชิกภาพ พ.ศ. 2554 ข้อ 5 ดังต่อไปนี้…
ดาวน์โหลด: ระเบียบพร้อมด้วยใบประกาศแนบท้ายเรื่องความหมายของลูกจ้างชั่วคราว


1. ลูกจ้างนักเรียนทุนสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 10 หลักสูตร ซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้
1 ) พยาบาลวิชาชีพ                       2 ) นักวิชาการสาธารณสุข
3 ) เจ้าพนักงานสาธารณสุข         4 ) เจ้าพนักงานรังสีเทคนิค
5 ) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม          6 ) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
7 ) เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน     8 ) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
9 ) เจ้าพนักงานเวชสถิติ            10) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
2. ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลชุมชน ที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นนอกจาก ข้อ 1. และมีอายุการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานใน ศูนย์มะเร็งอุดรธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์, วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีอุดรธานี ศูนย์บำบัดยาเสพติดอุดรธานี ในตำแหน่ง
1 )นายแพทย์                       2 ) พยาบาลวิชาชีพ
3 ) เภสัชกร                           4 ) นักรังสีการแพทย์
5 ) นักเทคนิคการแพทย์     6 ) นักอาชีวบำบัด
7 ) นักวิชาการสาธารณสุข 8 ) ผู้ช่วยเหลือคนไข้
4. ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานใน ศูนย์มะเร็งอุดรธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์, วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีอุดรธานี ศูนย์บำบัดยาเสพติดอุดรธานี ที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น และต้องมีอายุการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554

(นายแพทย์สัญชัย ปิยะพงษ์กุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ดาวน์โหลด


Share to Line