«

»

พ.ค.
11


ยกเลิกประกาศจัดซื้อที่ดิน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ฉบับที่ 31 /2564

เรื่อง  ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ทุกฉบับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดิน

          เพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์

……………………………….

                   ตามที่สหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้มีโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานโดยวิธีประกวดราคา ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจากได้มีผู้ร้องขอคัดค้านการทำสัญญาจัดซื้อที่ดินดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการจึงได้ประชุมในวันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2564 แล้วมีมติให้ยกเลิกการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานในครั้งนี้            เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำซึ่งอาจจะทำให้ผู้เสนอขายผู้หนึ่งผู้ใด ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์

ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จึงขอยกเลิกประกาศสหกรณ์        ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ฉบับที่ 15/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 , ประกาศสหกรณ์ ฯ ฉบับที่ 16/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 และ ประกาศสหกรณ์ ฯ ฉบับที่ 26/2564  ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เสียทั้งหมด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  11  พฤษภาคม 2564

(นายสาคร  รอดขันเมือง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ดาวน์โหลด:   ยกเลิกประกาศจัดซื้อที่ดิน.pdf


Share to Line