พ.ค.
11


ยกเลิกประกาศจัดซื้อที่ดิน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ฉบับที่ 31 /2564

เรื่อง  ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ทุกฉบับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดิน

          เพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์

……………………………….

                   ตามที่สหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้มีโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานโดยวิธีประกวดราคา ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจากได้มีผู้ร้องขอคัดค้านการทำสัญญาจัดซื้อที่ดินดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการจึงได้ประชุมในวันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2564 แล้วมีมติให้ยกเลิกการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานในครั้งนี้            เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำซึ่งอาจจะทำให้ผู้เสนอขายผู้หนึ่งผู้ใด ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์

ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จึงขอยกเลิกประกาศสหกรณ์        ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ฉบับที่ 15/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 , ประกาศสหกรณ์ ฯ ฉบับที่ 16/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 และ ประกาศสหกรณ์ ฯ ฉบับที่ 26/2564  ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เสียทั้งหมด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  11  พฤษภาคม 2564

(นายสาคร  รอดขันเมือง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ดาวน์โหลด:   ยกเลิกประกาศจัดซื้อที่ดิน.pdf


Share to Line

พ.ค.
11


มอบเงิน คปสอ.20 แห่ง เป็นเงิน 91,000 บาท

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วย กรรมการและผู้จัดการ เดินทางไปมอบเงินทุนสาธารณประโยชน์แก่กรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอในสถานการณ์โควิด 19 (28 แห่ง ) เป็นเงินทั้งสิ้น 91,000 บาท โดยมีนายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นตัวแทนรับมอบ

 


Share to Line

พ.ค.
05


ประกาศยกเลิกใบเสร็จ

ประกาศยกเลิกใบเสร็จ.pdf


Share to Line

เม.ย.
30


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายจิรพงศ์ สุทธิบริบาล สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) และสมาชิก ฌกส.สหกรณ์

วันที่ 30 เมษายน 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายจิรพงศ์ สุทธิบริบาล สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,014,141.00 บาท และเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จำนวน 204,300 บาท


Share to Line

เม.ย.
23


งบดุลอย่างย่อ ณ 31 มีนาคม 2564

งบดุลอย่างย่อ ณ 31 มีนาคม 2564.pdf


Share to Line

เม.ย.
16


เลื่อนกำหนดการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2564

ประกาศเลื่อนโครงการสัญจร 2564.pdf


Share to Line

เม.ย.
16


แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ


Share to Line

เม.ย.
10


10 เมษายน 2564 อบรมโครงการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

เมื่อวันที่ 10  เมษายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จัดอบรมโครงการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ประจำปี 2564 ขึ้น ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เป็นพิธีกร


ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก


Share to Line

เม.ย.
10


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายบรรจง พลไชโย สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่ 9 เมษายน 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายบรรจง พลไชโย สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,013,931.85 บาท


Share to Line

เม.ย.
02


ประกาศ แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด (1 เมษายน 2564)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด

ฉบับที่ 25 /2564

เรื่อง          แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

……………………………………

          อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พ.ศ. 2562       ข้อ 110 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จำนวน 3 ฉบับ และกำหนดระเบียบสหกรณ์   ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ใหม่ จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ดังรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ ดังนี้

ระเบียบที่แก้ไข จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัดว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2561        (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564)

2. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วย การโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564)

3. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วย สมาชิกสมทบ                พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564) 

 

กำหนดระเบียบใหม่ จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้

1. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564

(นายสาคร รอดขันเมือง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ดาวน์โหลด ประกาศแก้ไขระเบียบ 1 เมษายน พ.ศ. 2564.pdf

ระเบียบว่าด้วย หุ้น พ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564).pdf

ระเบียบว่าด้วย การโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2564).pdf

ระเบียบว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564).pdf

ระเบียบว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564.pdf


Share to Line