พ.ย.
02


กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครสมาชิก ปี 2565

โบว์ชัวร์การรับสมัครกองทุนล้านอุดร ปี 2565

ใบสมัครกองทุนล้านอุดร


Share to Line

ต.ค.
31


เปิดให้ตรวจสอบรายการจ่ายปันผล-เฉลี่ยคืน ผ่านหน้าเว็บไซต์สหกรณ์แล้ว


Share to Line

ต.ค.
31


วิธีการตรวจสอบรายการหักประกันชีวิตและฌาปนกิจผ่านปันผล

 

ล็อกอินผ่านเมนูเว็บบอร์ด >>


Share to Line

ต.ค.
30


วีดีทัศน์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

รายงานประจำปี 2564

 รายงานประจำปีต่างๆ ของสหกรณ์ฯ

ฝากกดติดตามช่อง Youtube สหกรณ์ด้วยครับ >> [คลิกที่นี่ เพื่อติดตาม Youtube สหกรณ์]


Share to Line

ต.ค.
26


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายณรงค์ ศรีกะแกะ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่  26 ตุลาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายณรงค์ ศรีกะแกะ สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,007,791.79  บาท


Share to Line

ต.ค.
18


ขอเชิญสมาชิกดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2564

รายงานประจำปี 2564


Share to Line

ต.ค.
11


โปรแกรมคำนณวนการส่งหุ้นเป็นปันผล

โปรแกรมคำนณวนหุ้นเป็นปันผล


Share to Line

ต.ค.
08


ข่าวสารการรับสมัครฌาปนกิจและกองทุน กันยายน-พฤศจิกายน 2564

 

ข่าวสารการรับสมัคร ฌาปนกิจและกองทุน 08-10-2564


Share to Line

ต.ค.
02


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

เนื่องด้วยการระดมเงินรับฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (ระยะที่ 26) จะสิ้นสุดระยะเวลาการรับฝากในวันที่ 30 กันยาน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ชุดที่ 28 ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 จึงมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการระดมเงินรับฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ต่อไปอีกเป็นระยะที่ 27 ซึ่งมีเงื่อนไขการรับฝากดังนี้

  1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ที่ครบกำหนดฝากในวันที่ 30 กันยายน 2564 หากไม่ถอนหรือปิดบัญชีเงินฝาก ให้ถือว่า ได้ฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (ระยะที่ 27) ต่อ
  2. รับบริการเปิดบัญชีเงินฝากจากสมาชิกรายใหม่ มีเงื่อนไขดังนี้

2.1 เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกไม่น้อยกว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

2.2 ถอนเงินฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนครั้งที่ 2 จะมีค่าธรรมเนียมในการถอนร้อยละ 1 ของยอดเงินที่ถอนแต่ไม่เกิน 500 บาท

2.3  ถ้าถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดจะได้ดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์

2.4  ยอดเงินฝากในบัญชีมีจำนวนต่ำกว่า 2,000 บาท จะไม่ได้รับดอกเบี้ย

  1. อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ ฯ (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี)
  2. เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2565

จึงขอเชิญสมาชิกที่สนใจฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 2 (ระยะที่ 27) ได้ที่สหกรณ์ภายในระยะเวลา        ที่กำหนด ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. ทุกวันทำการ

ดาวน์โหลด  ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2


Share to Line

ก.ย.
27


ผลการนับคะแนนสรรหา กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหา 23 กันยายน 2564


Share to Line

ก.ย.
21


รายงานประจำปี 2563

รายงานการประชุมใหญ่ประจำปี 2563 Update 21-09-2564

สำหรับรับรองรายงานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันที่ 31 ตุลาคม 2564


Share to Line

ก.ย.
10


กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากเอทีเอ็ม

กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม


Share to Line

ก.ย.
06


ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา รอบ2 ประจำปี 2564

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา รอบ2 ประจำปี 2564

สมาชิกสามารถตรวจสอบผลการสมัครขอรับทุนการศึกษาปี 2564 รอบที่ 1 และ 2 ได้ที่นี่ (คลิ๊ก)


Share to Line

ก.ย.
02


ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2565

ประกาศ เรื่องผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2565.pdf


Share to Line

ก.ย.
02


ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2565

ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2565.pdf


Share to Line

ก.ย.
01


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายสถิต แสงจันทร์ สมาชิก กสธท.(ล้านที่2)

วันที่  1 กันยายน 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายสถิต  แสงจันทร์ สมาชิก กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ กสธท.(ล้านที่ 2 ) จำนวน 1,000,000.00  บาท


Share to Line

ส.ค.
25


ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ขอถอนตัว

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ฉบับที่  43 /2564 ลงวันที่

20 สิงหาคม 2564 ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ นั้น

เนื่องจากนายคมกริช ถานทองดี ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ เขต 4 เบอร์ 3

ได้ขอถอนตัวจากการสมัครในครั้งนี้ จึงทำให้ผู้สมัครรับการสรรหากรรมการเขต 4 เหลือ 2 คน ดังนี้

1. นายนกเทศ วงศ์กระโทก หมายเลข 1

2. นางพัชรินทร์ ชำนาญกิจ หมายเลข 2

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ประกาศ ผู้สมัครกรรมการถอนตัว.pdf


Share to Line

ส.ค.
24


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายเกษม บัวขาว สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  24 สิงหาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยกรรมการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายเกษม บัวขาว สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,011,989.70  บาท


Share to Line

ส.ค.
24


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายดวงราช บัวบน สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  24 สิงหาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยกรรมการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายดวงราช บัวบน สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,011,999.41  บาท


Share to Line

ส.ค.
13


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นางสุมาภรณ์ ปัสสามา สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  13 สิงหาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางสุมาภรณ์ ปัสสามา สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,011,643.96 บาท


Share to Line

ส.ค.
13


มอบเงินศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19

 

 

 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ฯ นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมกรรมการ และฝ่ายจัดการ มอบเงินนช่วยเหลือศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพื่อเป็นค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลกุมภวาปี โรงพยาบาลหนองหนองหาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง โรงพยาบาลบ้านผือ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยฯ สามพร้าว (อ.เมือง) แห่งละ 4,000 บาท เมื่อวันที่ 11และ 13 สิงหาคม 2564


Share to Line

ส.ค.
09


มอบเงินสงเคราะห์นางสาวทัศนียา กองภา

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายสาคร รอดขันเมือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และนางสาวทัศนีย์ กำไรทอง นายทะเบียนสมาคม พร้อมกับ เจ้าหน้าที่สมาคม ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมศพสมาชิกนางสาวทัศนียา กองภา และมอบเงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต 210,200 บาท


Share to Line

ส.ค.
05


เปิดให้บริการถอนเงินฝากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เปิดให้บริการถอนเงินฝากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.pdf


Share to Line

ส.ค.
03


มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท คุณแม่เนียม ธารประเสริฐ สมาชิกฌาปนกิจประเภท 2

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายสาคร รอดขันเมือง นายกสมาคมฌาปกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ร่วมงานฌาปนกิจสงเคราะห์คุณแม่เนียม ธารประเสริฐ สมาชิกประเภท 2 และมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์


Share to Line

ก.ค.
30


ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 25654

ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 25654.pdf


Share to Line

ก.ค.
29


ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา(รอบที่1/2564)

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา(รอบที่1-2564).pdf

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ (คลิ๊ก)


Share to Line

ก.ค.
28


ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2564

ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2564.pdf

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2564.pdf

ตรวจสอบและยื่นเอกสารขอรับทุนการศึกษา (คลิ๊ก)


Share to Line

ก.ค.
27


ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา ปี 2565

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา ปี 2565.pdf


Share to Line

ก.ค.
23


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายสถิต แสงจันทร์ สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  23 กรกฎาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์  เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายสถิต แสงจันทร์ สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,011,980.00 บาท


Share to Line

ก.ค.
21


งบดุลอย่างย่อ 30 มิถุนายน 2564

งบดุลอย่างย่อ 30 มิถุนายน 2564.pdf


Share to Line

ก.ค.
15


เพิ่มมาตรการคัดกรองพัสดุ


Share to Line

ก.ค.
09


เป็นสักขีพยานโครงการสหกรณ์ร่วมใจต้านภัยโควิด19

วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการ และ ดร.ฐนกร คำหารพล เหรัญญิกร่วมเป็นสักขีพยาน สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด โดย ดร.อัครพล เตชะพหล ประธานกรรการพร้อมคณะ มอบเงินแก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ตามโครงการสหกรณ์ร่วมใจต้านภัยโควิด19 จำนวน 50,000 บาท


Share to Line

มิ.ย.
28


ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้.pdf


Share to Line

มิ.ย.
28


ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก.pdf


Share to Line

มิ.ย.
28


รับสมัครคณะกรรมการสรรหา ประจำปี 2565

ประกาศ รับสมัครคณะกรรมการสรรหา ประจำปี 2565.pdf

ใบสมัครกรรมการสรรหา.pdf


Share to Line

มิ.ย.
25


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว รต.ประยูร ไชยสมบัติ สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  25 มิถุนายน 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการสหกรณ์  เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว รต.ประยูร ไชยสมบัติ สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,013,946.65 บาท


Share to Line

มิ.ย.
21


ประกาศ สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2565

ประกาศ สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2565.pdf

แบบฟอร์มเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่ม.pdf


Share to Line

มิ.ย.
10


โครงการปรับลดอัตราการชําระทุนเรือนหุ้นรายเดือนเพื่อนําส่วนลดมาชําระหนี้รายเดือน

โครงการปรับลดการชำระหุ้น เพื่อนำส่วนต่าง มาชำระหนี้รายเดือน.pdf

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการชำระหุ้นและเงินกู้ยืม รายเดือน (โครงการลดหุ้นเหลือ300บาท เพื่อชำระหนี้).pdf

>>อับโหลดไฟล์(คลิ๊ก)


Share to Line

มิ.ย.
09


ข่าวการรับสมัครฌาปนกิจและกองทุน มิถุนายน – สิงหาคม 2564

ข่าวการรับสมัครฌาปนกิจและกองทุน มิถุนายน – สิงหาคม 2564.pdf


Share to Line

พ.ค.
25


การปรับลดหุ้นจาก 5% เหลือ 3%

ใบคำขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน.pdf


Share to Line