Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. เลื่อนกำหนดการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก — 16 เมษายน 2021
  2. แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ — 16 เมษายน 2021
  3. 10 เมษายน 2564 อบรมโครงการวางแผนการเงินส่วนบุคคล — 10 เมษายน 2021
  4. มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายบรรจง พลไชโย สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) — 10 เมษายน 2021
  5. ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อที่ดิน — 7 เมษายน 2021

Author's posts listingsส.ค.
30


ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้า …

Continue reading »

ส.ค.
28


ประกาศ กำหนดเกณฑ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563

ประกาศ กำหนดเกณฑ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบ …

Continue reading »

ส.ค.
25


ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา …

Continue reading »

ส.ค.
21


ประกาศ สสธท.(ล้านที่1) เริ่มใช้ใบรับรองแพทย์ฉบับใหม่ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563

ใบรับรองแพทย์ เริ่ม 1 กันยายน 2563.pdf ใบสมัคร สสธท สาม …

Continue reading »

ส.ค.
17


ขอให้สมาชิกตรวจสอบบัญชีรับโอนค่าตอบแทนสรรหาและปันผล

กรณีตรวจสอบแล้วไม่ตรงกันสมาชิกสามารถแจ้งเปลียนแปลงบัญชี …

Continue reading »

ส.ค.
03


ยกเลิกการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร ประกอบการกู้ฯ

ประกาศ ยกเลิกการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรแห่งชาติ ประกอบก …

Continue reading »

ส.ค.
03


กำหนดคุณสมบัติ พกส.และกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาชีพ)

ประกาศ กำหนดคุณสมบัติ พกส.และกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว (สายว …

Continue reading »

ก.ค.
16


เข้าประชุมใหญ่สามัญสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 นายเสมอเทพ ศรีทาสร้อยประธานกรรมก …

Continue reading »

ก.ค.
15


รายงานสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ เข้าใหม่ ลาออก และเสียชีวิต ณ 30 มิถุนายน 2563

ฌกส. รายงานสมาชิกเข้าใหม่-ลาออก-เสียชีวิต ณ 30 มิถุนายน …

Continue reading »

มิ.ย.
22


มอบเงินสงเคราะห์สมาชิก กสธท.

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายเสมอเทพ ศรีทาสร้อย ประธานกรร …

Continue reading »