Monthly Archive: ธันวาคม 2022ธ.ค.
29


ประกาศวันหยุดตามประเพณี ปี 2566

ประกาศวันหยุดตามประเพณี ปี 2566

ธ.ค.
23


ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด

    ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ต้อนรับคณะศึกษาด …

Continue reading »

ธ.ค.
23


ผ่านการอบรม “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่) รุ่นที่ 18

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยืสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด …

Continue reading »

ธ.ค.
22


ข่าวสารการรับสมัครสมาคมฌาปนกิจและกองทุนประกันชีวิต

  ข่าวสารการรับสมัครสมาคมฌาปนกิจและกองทุนประกันชีว …

Continue reading »

ธ.ค.
22


มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท นางสาวสุภาณี สร้อยสังวาลย์ สมาชิกล้านอุดร

21 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย …

Continue reading »

ธ.ค.
21


ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงจัดตั้งกองทุนภาคีเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กกส.

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานก …

Continue reading »

ธ.ค.
06


กำหนดเงื่อนไขการใช้บริการเงินกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

อ่านประกาศ: ประกาศ เรื่องกำหนดเงื่อนไขการใช้บริการเงินก …

Continue reading »

ธ.ค.
06


ประกาศ กำหนดระเบียบฯว่าด้วยการให้เงินกู้ พ.ศ.2563 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 11 พ.ศ.2565)

ประกาศ กำหนดระเบียบฯว่าด้วยการให้เงินกู้ พ.ศ.2563 (แก้ไ …

Continue reading »