«

»

ธ.ค.
23


ผ่านการอบรม “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่) รุ่นที่ 18

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยืสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด เข้ารับการฝึกอบรม “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่) รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 7-9, 14-16 และ 19-22 ธันวาคม 2565  ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 


Share to Line