«

»

มี.ค.
07


รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2565

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

วันเสาร์  ที่  25 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญสมาชิกดาวน์โหลดรายงานประจำปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ได้ที่นี่  รายงานประจำปี 2565 (คลิ๊ก)


Share to Line