«

»

มิ.ย.
23


20 มิถุนายน 2566 โครงการอบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 2/2566 ณ รพ.บ้านผือ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้จัดทำโครงการอบรมรมสมาชิกใหม่ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2 ขึ้น ณ โรงพยาบาลบ้านผือ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกเข้าใจหลักการวิธีการสหกรณ์ สิทธิหน้าที่ สวัสดิการและประโยชน์ที่จะได้รับจากสหกรณ์


Share to Line