ต.ค.
20


แบบฟอร์มขอวางขายสินค้าวันประชุมใหญ่

แบบฟอร์มขอวางขายสินค้าวันประชุมใหญ่.pdf


Share to Line

ต.ค.
17


รายงานประจำปี 2563

รายงานประจำปี 2563.pdf

 รายงานประจำปี 2562.pdf  (สำหรับรับรองในวาระที่ 3)


Share to Line

ต.ค.
16


ผู้ชนะการประมูลขายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  ได้ประกาศให้มีการยื่นซองเสนอราคาขายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ในวันที่ 16 ตุลาคม  2563  เวลา 08.30 น. – 10.00 น.  นั้น

บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด   ได้เปิดซองของผู้มายื่นซองเสนอราคาแล้วปรากฏว่า  บริษัท เอ.เจ.เอ็ม.รังสิมา ยูนิฟอร์ม  ได้เป็นผู้เสนอราคาสูงสุด ในราคา 215,800.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ทำสัญญาและจ่ายเงินมัดจำกับสหกรณ์ จำนวน 100,000 บาท ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลาทำการ  ส่วนที่เหลือให้จ่ายภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   16  ตุลาคม   พ.ศ.  2563

ดาวน์โหลด ประกาศ ผลการยื่นซองเสนอขายสินค้าวันประชุมใหญ่ 2563.pdf


Share to Line

ต.ค.
16


ประกาศ เรื่องผู้ชนะการจัดทำอาหารว่าง 2563

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  ได้ประกาศให้มีการประมูลจัดทำ      ชุดอาหารว่างในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ในวันที่ 16 ตุลาคม  2563   เวลา 08.30 น. – 10.00 น.  นั้น  คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกชุดอาหารว่างจากสมาชิกที่มีคุณภาพและปริมาณตรงตามที่สหกรณ์ประกาศ จึงประกาศมีผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

เขตที่ 1  นางสาวอัญชลา  วิชากุล             จำนวน  500 ชุด

เขตที่ 2  นางสาวจันธิมา  วิไพบูลย์               จำนวน  500 ชุด

เขตที่ 3  นางน้ำฟ้า  นิตสาวงค์                     จำนวน  500 ชุด

เขตที่ 4  นางสาวสิริญา ไผ่ป้อง                    จำนวน  500 ชุด

เขตที่ 5  นางสาวอภิญญา  ราชศรีเมือง         จำนวน  500 ชุด

เขตที่ 6  นางสาวจันทร์เพ็ญ  ประทีป             จำนวน  500 ชุด

เขตที่ 7  นายภีมภูริ  ปัทมธรรมกุล               จำนวน  500 ชุด

ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับคัดเลือกส่งมอบชุดอาหารว่างในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมดาวสยาม โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี พร้อมกับทำหน้าที่แจกจ่ายให้กับสมาชิกที่ยื่นคูปองแลกชุดอาหารว่าง

หากชุดอาหารว่างที่นำมาส่งมอบมีคุณภาพและปริมาณต่ำกว่าที่นำมาเสนอจะถูกยกเลิกหรือปรับลดค่าจ้างตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลด ประกาศ ผู้ชนะการจัดทำอาหารว่างวันประชุมใหญ่ 2563.pdf


Share to Line

ต.ค.
08


การชำระเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ กสธท. สำหรับสมาชิกรายเก่า ปี 2564 (กสธท.)

การชำระเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ กสธท. สำหรับสมาชิกรายเก่า ปี 2564

กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  (กสธท.) (ล้านที่ 2)


Share to Line

ต.ค.
08


การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี (สสธท.)

การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)(ฌาปนกิจล้านที่ 1)


Share to Line

ต.ค.
06


แนะนำเจ้าหน้าที่สหกรณ์คนใหม่


Share to Line

ต.ค.
05


รายงานการโอนถอนชำระประกันชีวิต 2 ตุลาคม 2563

รายงานการโอนถอนชำระประกันชีวิต 2 ตุลาคม 2563 .xlsx


Share to Line

ต.ค.
03


กำหนดรับสัญญาเงินกู้


Share to Line

ต.ค.
02


การแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนเงินปันผล

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินปันผล และเฉลี่ยคืน.pdf


Share to Line

ต.ค.
01


ข่าวสารการรับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์และกองทุนประกันชีวิต เริ่ม 1 ตุลาคม 2563

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  1. ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มในชุดใบสมัคร (ประทับตราโรงพยาบาลของรัฐบาล)
  2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้สมัคร)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร)
  4. สำเนาบัตรประชาชน / สูติบัตร (กรณีเด็ก) (ผู้รับผลประโยชน์ทุกคน)
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับผลประโยชน์ทุกคน)
  6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

หมายเหตุ

– ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง เพื่อถ่ายรูป ณ วันสมัครประกอบการสมัคร

– การรับสมัคร ทุกวันที่ 1-20  ของทุกเดือน

– ใบรับรองใช้ได้ไม่เกิน 30 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม     โทร.   093-325-7302

ข่าวสารการรับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์และกองทุนประกันชีวิต เริ่ม 1 ตุลาคม 2563.pdf

เอกสารการรับสมัคร:

ใบสมัครเป็นสมาชิก ฌกส.doc  (ทั้งประเภทสามัญและสมทบใช้ฟอร์มเดียวกัน)

ใบสมัคร สสธท (ล้านที่1) สามัญ เริ่ม 1 กันยายน 2563.pdf

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก กสธท(ล้านที่2) พร้อมใบรับรองแพทย์ เริ่ม 1 กันยายน 2563.pdf

ใบสมัครกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน(กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน).pdf


Share to Line

ก.ย.
30


ประกาศ รับสมัครสมาชิกอาสานับคะแนนการลงมติที่ประชุมในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

          ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี 2563    ในวันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องดาวสยามคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามแกรนด์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  เพื่อให้การนับคะแนนการลงมติที่ประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์   โปร่งใส                จึงรับสมัครสมาชิกอาสานับคะแนนการลงมติที่ประชุมในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี  2563 จำนวน  10 คน   สมาชิกที่สนใจยื่นใบสมัครได้ที่สหกรณ์  ภายในวันที่ 22  ตุลาคม 2563  ทั้งนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครฯ จะได้รับค่าตอบแทนท่านละ  500 บาท

ประกาศ รับสมัครสมาชิกอาสานับคะแนนการลงมติที่ประชุมในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563.pdf

ใบสมัคร อาสานับคะแนนการลงมติที่ประชุมในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563.pdf

<< สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์  คลิ๊ก >>


Share to Line

ก.ย.
30


ประกาศ ประมูลจัดทำอาหารว่างในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี 2563         ในวันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องดาวสยามคอนเวนชั่นฮอลล์  โรงแรมสยามแกรนด์  อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี  จึงประกาศ ให้ผู้สนใจจะจัดทำอาหารว่างในวันดังกล่าว ยื่นประมูลชุดอาหารว่าง โดยกำหนดให้แต่ละเขตยื่นประมูล เขตละ 500 ชุด ชุดละ 50 บาท ดังนี้  (อ่านเพิ่มเติมตามประกาศ)
ประกาศ ประมูลจัดทำอาหารว่างในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563.pdf


Share to Line

ก.ย.
30


ประกาศ เสนอราคาขายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี 2563             ในวันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องดาวสยามคอนเวนชั่นฮอลล์   โรงแรมสยามแกรนด์  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  จึงประกาศ ให้ผู้สนใจจะขายสินค้าในวันดังกล่าว ยื่นเสนอราคาจัดบู๊ทขายสินค้า โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  1. 1. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ยื่นเสนอราคา

1.1 ผู้ประสงค์จะยื่นเสนอราคาขายสินค้า ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด เลขที่  4/1 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง  อ.เมือง จ.อุดรธานี  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0-4221-1561, 0-4224-9407 ต่อ 106  ในวันและเวลาราชการ
1.2 การยื่นเสนอราคาจะดำเนินการรับซองเสนอราคา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  ในวันที่  16  ตุลาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 10.00 น.

1.3 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสนอราคา ยื่นเอกสารลงทะเบียน ประกอบด้วย

– กรณีบุคคลธรรมดา ให้นำ  สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

– กรณีนิติบุคคล ให้นำหนังสือบริคณห์สนธิหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทมาแสดง      ถ้าเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนดมาแสดง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     ทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.4 ประกาศผลการคัดเลือกผู้เสนอราคา ในวันที่ 16 ตุลาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 

  1. เงื่อนไขการยื่นเสนอราคา

2.1 การยื่นเสนอราคาครั้งนี้ จะใช้วิธีการยื่นซองเสนอราคาแบบปกปิด  ซึ่งจะต้องเสนอราคาเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) จะเสนอราคาต่ำกว่าที่สหกรณ์กำหนดไว้ไม่ได้

2.2 ผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้จัดการขายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนที่ชนะการยื่นเสนอราคา โดยผู้รับเงินจะออกใบรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

2.3  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องกันพื้นที่ให้กับสมาชิกสหกรณ์ในโครงการส่งเสริมอาชีพนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายโดยไม่คิดค่าเช่าพื้นที่

2.4 สหกรณ์ฯ จะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการพิจารณาการยื่นเสนอราคา เมื่อเห็นว่าการยื่นเสนอราคาครั้งนี้มีผู้เสนอราคาไม่เหมาะสม

2.5 หากผู้ได้รับการคัดเลือกผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะการเสนอราคาครั้งนี้ก็ได้แล้วพิจารณาดำเนินการใหม่

ประกาศเสนอราคาขายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 .pdf


Share to Line

ก.ย.
28


เชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563


Share to Line

ก.ย.
25


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึง 31 มีนาคม 2564

ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึง 31 มีนาคม 2564.pdf


Share to Line

ก.ย.
24


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท.

กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยและศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพยืสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว

นายสังวาน  พุฒดี

สมาชิก กสธท.เลขที่ 032499 เป็นเงิน 1,000,000.00 บาท


Share to Line

ก.ย.
22


ประกาศ ผลการนับคะแนน การสรรหาประธานและกรรมการ ปี 2564

ประกาศผลการนับคะแนน การสรรหาประธานและกรรมการ ปี 2564.pdf


Share to Line

ก.ย.
18


ผลคะแนนการสรรหาอย่างไม่เป็นทางการ

สมาชิกสามารถตรวจสอบผลคะแนนสรรหาประธานและกรรมการสหกรณ์ฯอย่างไม่เป็นทางการได้ที่นี่ คลิ๊ก

ดูผลคะแนน


Share to Line

ก.ย.
18


ประกาศ กำหนดเกณฑ์พิจารณาตามดุลพินิจ พ.ศ.2563

ประกาศฯกำหนดเกณฑ์พิจารณาตามดุลพินิจ พ.ศ.2563.pdf


Share to Line

ก.ย.
09


ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา (แทนตำแหน่งที่ว่าง)#1.pdf

ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา (แทนตำแหน่งที่ว่าง)#2.pdf

ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา (แทนตำแหน่งที่ว่าง)#3.pdf


Share to Line

ก.ย.
09


มอบเงิน สสธท. และกองทุน กสธท.

 

มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

และกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ด.ต.สมเดช  บุญเกศ


Share to Line

ก.ย.
08


การรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจและกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์

 

หมายเหตุ:

 ให้มาสมัครด้วยตัวเองเท่านั้น
 ล้านอีสาน และ ชสอ. เจ้าหน้าที่ต้องถ่ายรูปผู้สมัครด้วย
 จะสมัครล้านที่ 2 ต้องสมัครล้านที่ 1 ก่อน ส่วนล้านอีสานสมัครได้โดยไม่ต้องสมัครล้านที่ 1 และ 2
 สมาชิกสมทบกลุ่มลูกจ้างสามารถสมัครล้านที่ 1-2 และ ล้านอีสาน ได้
 การจ่ายเงินเพิ่มเติมฌาปนกิจใช้การประมาณ เนื่องจากขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เสียชีวิตในปีนั้น
 การจ่ายเงินเพิ่มเติมกองทุนประกันชีวิตใช้การประมาณ เนื่องจากขึ้นอยู่กับบริษัทที่ประมูลรับทำประกันชีวิต
 เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจใช้การประมาณ เนื่องจากขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในวันที่เสียชีวิต

ดาวน์โหลด:   การสมัครฌาปนกิจและกองทุน A4.pdf

รายละเอียดการรับสมัคร ล้านที่ 2 รอบวาระพิเศษ >>ประกาศ รับสมัครสมาชิก กสธท.ล้านที่ 2 (รอบวาระพิเศษ59-64ปี)


Share to Line

ก.ย.
02


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564.pdf


Share to Line

ก.ย.
02


ประกาศ รับสมัครสมาชิก กสธท.ล้านที่ 2 (รอบวาระพิเศษ59-64ปี)

ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. (รอบวาระพิเศษ59-64ปี).pdf

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก กสธท(ล้านที่2) พร้อมใบรับรองแพทย์ เริ่ม 1 กันยายน 2563.pdf


Share to Line

ส.ค.
30


ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ.pdf


Share to Line

ส.ค.
28


ประกาศ กำหนดเกณฑ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563

ประกาศ กำหนดเกณฑ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563.pdf


Share to Line

ส.ค.
25


ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563.pdf

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกาบุตร ปี 2563.xlsx   (โอน 28 สิงหาคม 2563)

เรื่องเดิม: ประกาศสหกรณ์ฯ ให้ทุนการศึกษา 2563.pdf


Share to Line

ส.ค.
24


แผนอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือนกันยายน 2563


Share to Line

ส.ค.
21


ประกาศ สสธท.(ล้านที่1) เริ่มใช้ใบรับรองแพทย์ฉบับใหม่ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563

ใบรับรองแพทย์ เริ่ม 1 กันยายน 2563.pdf

ใบสมัคร สสธท สามัญ เริ่ม 1 กันยายน 2563.pdf

ใบสมัครสมทบ สสธท สมทบ เริ่ม 1 กันยายน 2563.pdf

 


Share to Line

ส.ค.
17


ขอให้สมาชิกตรวจสอบบัญชีรับโอนค่าตอบแทนสรรหาและปันผล

กรณีตรวจสอบแล้วไม่ตรงกันสมาชิกสามารถแจ้งเปลียนแปลงบัญชีรับโอนปันผลโดยใช้แบบฟอร์ม ด้านล่างนี้ พร้อม แนบสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคาร ส่งมาที่สหกรณ์ ก่อนวันที่ 18 กันยายน 2563 (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินปันผล และเฉลี่ยคืน.pdf

 


Share to Line