พ.ค.
25


ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์

ตามประกาศสหกรณ์ 3 พฤษภาคม 2559 เรื่องประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ กำหนดยื่นซองสอบราคาภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-11.00 น. และเปิดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกัน นั้น 

สหกรณ์พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาแล้ว ตกลงรับราคาจ้างจาก หจก.วิสาทรการโยธา เป็นเงิน 474,000.00 บาท ถ้วน กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

ดาวน์โหลดผลการสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมสำนักงาน.pdf


Share to Line

พ.ค.
23


โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก

on_tour_2559-5


Share to Line

พ.ค.
18


ประกาศ สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มรายบุคคล ประจำปี 2559

                ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  มีความประสงค์จะสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ รายบุคคล ประจำปี 2559  ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (อ่านต่อตามประกาศ) ประกาศ สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มรายบุคคล ประจำปี 2559.pdf 


Share to Line

พ.ค.
18


สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2559

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  มีความประสงค์จะสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559  ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้…(อ่านต่อตามประกาศ)

ประกาศ ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา.pdf 


Share to Line

พ.ค.
18


ประกาศ กำหนดหน่วยบริการสมาชิกสหกรณ์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้จัดระบบการให้บริการรับคำขอกู้ยืมเงินจากสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นในการยื่นคำขอกู้ยืมเงิน  โดยกำหนดหน่วยบริการเป็น 3 หน่วย และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้…(อ่านต่อตามไฟล์ที่แนบ)

ประกาศสหกรณ์ กำหนดหน่วยบริการสมาชิกสหกรณ์.pdf 


Share to Line

พ.ค.
13


มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ

13 พฤษภาคม 2559 มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ นางเพ็ญศิริ แก้วโพนยอ จำนวน 4,000 บาท

13226859_1038839832844403_7121380724276122115_n


Share to Line

เม.ย.
29


ประกาศ ปรับลดการชำระค่าทุนเรือนหุ้นรายเดือน

hoon_8_to_5

อ่านต่อ… ประกาศ ปรับลดทุนเรือนหุ้น พ.ศ. 2559 _(28 เม.ย.59).pdf 

 

กรณีสมาชิกประสงค์เปลี่ยนแปลงการชำระหุ้นรายเดือน(เพิ่ม/ลด)โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ส่งมายังสหกรณ์ฯ

ใบคำขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน .pdf 

 


Share to Line

เม.ย.
29


ประกาศ หยุดทำการ

stopday

ประกาศสหกรณ์ หยุดทำการ 2,5,6,9,20 พ.ค.59_.pdf


Share to Line

เม.ย.
28


ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อ Server

ประกาศสหกรณ์ออทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ฉบับที่    12 /2559

เรื่อง   ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   กำหนดยื่นซองสอบราคาภายในวันที่  28  เมษายน  2559  เวลา  09.00 น. – 11.30 น. ตรง   เปิดซองใบเสนอราคาวันที่   28   เมษายน   2559  เวลา  13.30  น. ตรง     ณ   สหกรณ์ออทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นั้นสหกรณ์ออมทรัพย์สารณสุขจังหวัดอุดรธานี    จำกัด     ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้ง   2   ราย   แล้ว   ตกลงรับราคาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรารัตน์ ไอ.ที.     เป็นเงิน    113,400 บาท   (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) กำหนดส่งของภายใน  15  วัน     นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ประกาศ     ณ     วันที่    28      เมษายน       2559

 

ดาวน์โหลด….ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf 

 


Share to Line

เม.ย.
26


22 เมษายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด ดูงาน

800px

22 เมษายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด โดยประเด็นหลักๆ ในการศึกษาดูงาน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การดำเนินการ การระดมเงินฝาก การระดมทุนเรือนหุ้น และการจัดการความเสี่ยง

ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก


Share to Line

เม.ย.
26


มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ

13062419_1026263270768726_8880448538150086801_n

22 เมษายน 2559 มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ(ไฟไหม้บ้าน) น.ส.วิไล เหมือนทองจีน 10,000 บาท


Share to Line

เม.ย.
01


สหกรณ์ฯให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก(ยื่นใบสมัคร 1 เม.ย.-15ก.ค.2559)

toon-2559

ประกาศสหกรณ์ฯ ให้ทุนการศึกษา 2559.pdf 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 2559.pdf 

รายชื่อผู้ได้รับทุนฯปี2558 (ไม่มีสิทธิ์รับทุนในปี2559).xls


Share to Line

มี.ค.
30


เงินปันผลค้างจ่าย

สืบเนื่องจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558 ได้มีมติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 ไปแล้วนั้น ขณะนี้มีสมาชิกสมทบซึ่งยังไม่มาติดต่อขอรับเงินปันผลประจำปี 2558 จำนวน 40 ราย 
จึงขอให้สมาชิกดังรายชื่อข้างต้นติดต่อขอรับเงินปันผลจากสหกรณ์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 หากเลยกำหนดเงินปันผลจะถูกตัดมาเป็นเงินรายได้ประจำปี 2559 ของสหกรณ์ต่อไป 
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลด…

รายชื่อ พร้อมประกาศเงินปันผลค้างจ่าย.pdf 


Share to Line

มี.ค.
30


คำสั่ง กำหนดนโยบายการฟอกเงิน

คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด
ที่ 10  /2559
เรื่อง  กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
************

อ่านส่วนที่เหลือของรายการนี้ »


Share to Line

มี.ค.
29


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

late_saving_type2-new03-2559

อ่านต่อ…

ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 .pdf 

 

 


Share to Line