พ.ย.
30


ให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนด

refinance

สหกรณ์ให้กู้ก่อนครบกำหนดโดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ใช้สิทธิ์ยืมก่อนครบกำหนดได้เพียง 1 ครั้ง
2. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ธ.ค.2558 – 31 มี.ค.2559
3. เงื่อนไขอื่น ๆ เช่น เงินรายได้คงเหลือ ผู้ค้ำประกัน และหลักประกันอื่น ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้กู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดประกาศ ให้กู้ก่อนครบกำหนด


Share to Line

พ.ย.
30


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารสำนักงาน

     ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน จำนวน 1 แห่ง โดยจะลงนามในสัญญาก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้วเท่านั้น ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้…

building


Share to Line

พ.ย.
26


ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เงินเดือน 15,010 บาท

new_staff_2559

 สหกรณ์เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,010 บาท วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
อายุ 25-35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร
   – กำหนดรับสมัคร 8 ธ.ค. 2558 – 8 ม.ค. 2559
   – 11 ม.ค. 2559 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ทางเว็บไซต์สหกรณ์
   – 16 ม.ค. 2559 สอบข้อเขียน (ปรนัย) / ประกาศผลสอบ
   – 17 ม.ค. 2559 สอบสัมภาษณ์
   – 25 ม.ค. 2559 รายงานตัว

   – 1 ก.พ. 2559  ปฏิบัติงาน


Share to Line

พ.ย.
16


ประกาศ ระเบียบเงินกู้ 2558 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2558

new-loan-2558

 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2558 24 ส.ค.58.pdf 

 ประกาศกำหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้ พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พศ.2558.pdf 

 

อ่านเพิ่มเติม


Share to Line

พ.ย.
05


แจ้งอัตราเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าต่ออายุสมาชิก สสธท. ประจำปี 2559

อัตราเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปี 2558-2559

 


Share to Line

ต.ค.
14


แจ้งใบประกาศ สสธท. รอบคุ้มครอง 1 ตุลาคม 2558 มาถึงแล้ว

ติดต่อขอรับใบประกาศ สสธท.รอบสมัคร 1 ก.ค.58 – 31 ส.ค.58  ได้แล้วที่สมาคม ฌกส. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุดรธานี ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


Share to Line

ต.ค.
14


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) รับสมัคร รอบ 12/2558

สส.ชสอ.ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 12/2558 รับสมัครวันที่ 1-31 ตุลาคม 2558 จำนวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,840 (รวมค่าสมัครและค่าบำรุง)
1.ประเภทสามัญ
-เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์(ที่เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย)
-เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มอาชีพยกเว้นสมาชิกรับตรง
-มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
-อายุไม่เกิน 59 ปี (ต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2499 เป็นต้นไป)

2.ประเภทสมทบ
-เป็นคู่สมรสของสมาชิก สส.ชสอ.
-มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
-อายุไม่เกิน 59 ปี (ต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2499 เป็นต้นไป)


Share to Line

ต.ค.
16


ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2558

ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2558

 รายงานประจำปี 2558.pdf 

 


Share to Line

ต.ค.
14


แจ้งรายการตรวจสอบปันผลปี 2558

เรียนสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ได้อับโหลดยอดสำหรับตรวจสอบปันผลปี 2558 ทางเว็บบอร์ดสมาชิกแล้ว

สำหรับสมาชิกที่ต้องการซื้อหุ้นจากเงินปันผลหรือนำฝากเข้าบัญชีสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและนำส่งให้สหกรณ์ภายใน 21 ตุลาคม 2558

 แบบฟอร์มรับเงินปันผล และเฉลี่ยคืน ประจำปี 2558.pdf 

หมายเหตุ:

1) ยอดปันผล-เฉลี่ยคืน ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ก่อน
หากยังไม่ได้รับการอนุมัติ ถือว่าเป็นเพียงยอดสำหรับตรวจสอบ

2) สำหรับสมาชิกที่สมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
ในรายการยังไม่หักค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า(ประมาณปีละ 4,000 บาท)
และค่าบำรุง 20 บาท ทั้งของตนเอง คู่สมรส บิดามารดา และบุตร
สหกรณ์จะหักจากปันผลหลังจากทำรายการเสร็จสิ้นแล้ว

 


Share to Line

ต.ค.
14


แจ้งการโอนเงินค่าเดินทางมาสรรหา

เรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ได้โอนเงินค่าตอบแทนเดินทางมาสรรหาเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกแล้ว สามารถตรวจสอบได้ [ที่นี่ คลิ๊ก]


Share to Line
  • หน้า 1 จาก 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • >