ม.ค.
29


เดือนแห่งการออม

save_month


Share to Line

ม.ค.
27


ประกาศหยุดทำการ 12,22 และ 26 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด

ฉบับที่   4  / 2559

เรื่อง   หยุดทำการ

…………………………………….

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจำกัด  ชุดที่ 23  ในการประชุมครั้งที่  5/2559  เมื่อวันที่  25 มกราคม  2559  เห็นชอบให้สหกรณ์ฯ                    หยุดทำการ  ในวันดังต่อไปนี้

                        1. วันศุกร์ที่  12 กุมภาพันธ์  2559         คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

                        2. วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์  2559       วันมาฆบูชา

                        3. วันศุกร์ที่  26 กุมภาพันธ์  2559         เพื่อให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม          วันสหกรณ์แห่งชาติ  

ประกาศ  ณ  วันที่   25   มกราคม  พ.ศ.2559

 

(นายสาคร   รอดขันเมือง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด

ดาวน์โหลดประกาศหยุดทำการ


Share to Line

ม.ค.
17


ผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด

ฉบับที่  03 / 2559

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

………………………………………………………………

                ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ  และปฏิบัติงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข       จังหวัดอุดรธานี  จำกัด  ตามประกาศสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 12 /2558   ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน  2558 นั้น

                บัดนี้  สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก       เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อ คือ

                                นายณัฎฐพิเชษฐ์   พูลทองคำ

สำรอง

                                1. นางสาวภัทราวดี   ชัยเกิด

                                2. นายชาญเดช         ไตรดำรง

ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 25 มกราคม   2559  เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  หากไม่มาตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และสหกรณ์จะเรียกผู้สอบได้ลำดับถัดไปให้มารายงานตัวแทน

อนึ่ง ผู้ที่ได้สำรองลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จะขึ้นบัญชีสำรองไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศฉบับนี้

ประกาศ  ณ  วันที่   17  มกราคม  พ.ศ.  2559

 

(นายสาคร  รอดขันเมือง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด

ดาวน์โหลดประกาศ


Share to Line

ธ.ค.
22


ติดต่อรับใบรับรองการเป็นสมาชิกภาพ สส.ชสอ. รอบ11-12/2558

สมาชิกที่สมัคร สส.ชสอ.รอบที่ 11-12/2558 สามารถมาติดต่อขอรับใบรับรองการเป็นสมาชิกภาพ สส.ชสอ. ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด


Share to Line

ธ.ค.
04


ขยายระยะเวลาเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

late_saving_type2

     เนื่องด้วย การระดมเงินรับฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  2 (ระยะที่ 7) จะสิ้นสุดระยะเวลาการรับฝากในวันที่  31  ธันวาคม  2558  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข          จังหวัดอุดรธานี  จำกัด  ชุดที่  23  ครั้งที่  2/2559  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2558  จึงมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการระดมเงินรับฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2  ต่อไปอีกเป็นระยะที่ 8 ซึ่งมีเงื่อนไขการรับฝากดังนี้

     1.บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ที่ครบกำหนดฝากในวันที่   31  ธันวาคม  2558  หากไม่ถอนหรือปิดบัญชีเงินฝาก  ให้ถือว่า ได้ฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (ระยะที่ 8 ) ต่อ
     2.รับบริการเปิดบัญชีเงินฝากจากสมาชิกรายใหม่  มีเงื่อนดังนี้
          2.1  เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกไม่น้อยกว่า  5,000  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)
          2.2  ถอนเงินฝากได้เดือนละ  1  ครั้ง  หากถอนครั้งที่  2  จะมีค่าธรรมเนียมในการถอนร้อยละ  1 ของยอดเงินที่ถอนแต่ไม่เกิน 500  บาท
          2.3  ถ้าถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดจะได้ดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์
          2.4  ยอดเงินฝากในบัญชีมีจำนวนต่ำกว่า 5,000 บาท จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
     3.อัตราดอกเบี้ย (ตามประกาศของสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 5 เริ่ม 1 ตุลาคม 2558 อัตราร้อยละ 4.00 ต่อปี)
     4.เริ่มตั้งแต่  วันที่  1  มกราคม  2559  ถึงวันที่  31 มีนาคม  2559
          จึงขอเชิญสมาชิกที่สนใจฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ  2  (ระยะที่ 8) ได้ที่สหกรณ์ภายในระยะเวลา        ที่กำหนด ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. ทุกวันทำการ

ประกาศ  ณ  วันที่  4  ธันวาคม   พ.ศ.  2558

 

 

(นายสาคร  รอดขันเมือง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.pdf 


Share to Line

พ.ย.
30


ให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนด

refinance

สหกรณ์ให้กู้ก่อนครบกำหนดโดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ใช้สิทธิ์ยืมก่อนครบกำหนดได้เพียง 1 ครั้ง
2. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ธ.ค.2558 – 31 มี.ค.2559
3. เงื่อนไขอื่น ๆ เช่น เงินรายได้คงเหลือ ผู้ค้ำประกัน และหลักประกันอื่น ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้กู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดประกาศ ให้กู้ก่อนครบกำหนด


Share to Line

พ.ย.
30


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารสำนักงาน

     ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน จำนวน 1 แห่ง โดยจะลงนามในสัญญาก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้วเท่านั้น ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้…

building


Share to Line

พ.ย.
16


ประกาศ ระเบียบเงินกู้ 2558 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2558

new-loan-2558

 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2558 24 ส.ค.58.pdf 

 ประกาศกำหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้ พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พศ.2558.pdf 

 

อ่านเพิ่มเติม


Share to Line

พ.ย.
05


แจ้งอัตราเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าต่ออายุสมาชิก สสธท. ประจำปี 2559

อัตราเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปี 2558-2559

 


Share to Line

ต.ค.
14


แจ้งใบประกาศ สสธท. รอบคุ้มครอง 1 ตุลาคม 2558 มาถึงแล้ว

ติดต่อขอรับใบประกาศ สสธท.รอบสมัคร 1 ก.ค.58 – 31 ส.ค.58  ได้แล้วที่สมาคม ฌกส. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุดรธานี ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


Share to Line

ต.ค.
14


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) รับสมัคร รอบ 12/2558

สส.ชสอ.ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 12/2558 รับสมัครวันที่ 1-31 ตุลาคม 2558 จำนวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,840 (รวมค่าสมัครและค่าบำรุง)
1.ประเภทสามัญ
-เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์(ที่เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย)
-เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มอาชีพยกเว้นสมาชิกรับตรง
-มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
-อายุไม่เกิน 59 ปี (ต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2499 เป็นต้นไป)

2.ประเภทสมทบ
-เป็นคู่สมรสของสมาชิก สส.ชสอ.
-มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
-อายุไม่เกิน 59 ปี (ต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2499 เป็นต้นไป)


Share to Line

ต.ค.
16


ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2558

ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2558

 รายงานประจำปี 2558.pdf 

 


Share to Line
  • หน้า 1 จาก 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • >