มี.ค.
20


ขอเชิญใช้บริการสหกรณ๋สัญจรพบสมาชิก

ขอเชิญใช้บริการสหกรณ๋สัญจรพบสมาชิก

22 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลบ้านผือ

27 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลนายูง

3 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลน้ำโสม

ให้บริการ

>กรับเอกสารการกู้เงิน

>รับฝากเงิน/เปิดบัญชีใหม่

>รับคำร้องขอรับสวัสดิการ

> งานฌาปนกิจสงเคราะห์

** พิเศษ ฝากเงินหรือเปิดบัญชีใหม่ ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป รับฟรี ร่มกันแดด หรือกระปุกออมสิน **


Share to Line

มี.ค.
08


ขอเชิญดาวน์โหลดวาระประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561

ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ดาวน์โหลด:  >>> วาระประชุมสามัญประจำปี 2560 สมาคม ฌกส.pdf 


Share to Line

มี.ค.
06


กำหนดการรับสัญญาเงินกู้

*** ใกล้หมดเขตแล้ว รีไฟแนนท์ถึง 31 มีนาคม 2561 นี้เท่านั้น ***


Share to Line

มี.ค.
05


ประกาศโครงการซ่อมแซมอาคารสหกรณ์

5-15 มี.ค.2561 เวลา 09.00-11.00 น. ดูสถานที่/ซื้อแบบ

16 มี.ค. 2561 เวลา 09.00-11.00 น. ยื่นซองสอบราคา (เปิดซอง 11.00 น.)

ดาวน์โหลด: ประกาศโครงการซ่อมแซมอาคารสหกรณ์.pdf


Share to Line

ก.พ.
27


ประกาศรับสมัครสมาชิกกองทุน กสธท. (ล้านที่2) รอบพิเศษ

 

กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

กสธท.ล้านที่ 2 รับสมัครสมาชิก สสธท.ดังนี้
1. วาระปกติอายุ 20-65 ปี
2. วาระพิเศษ อายุ 65-70 ปี  เพียง 3 รอบเท่านั้น

สำหรับสมาชิกประเภทสามัญ ประเภทสมทบคู่สมรส และบุตร เท่านั้น!! (ไม่รับบิดา-มารดาแล้ว)

**** จะสมัคร กสธท.(ล้านที่ 2) ได้ต้องสมัคร สสธท.(ล้านที่ 1) ก่อน

ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. (รอบวาระพิเศษ).pdf

ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนมีนาคม2561.pdf  

ใบสมัครกองทุน กสธท.(ล้านที่2) ใหม่ เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2560.pdf 


Share to Line

ก.พ.
23


แก้ไขข้อความในจดหมายข่าว

หน้า 5 (แก้ไขข้อความเป็น ข้อความสีแดง ดังนี้ )

 5. กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ประจำปี 2560  ในวันเสาร์ที่  10  มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 
     6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) จะรับสมัครสมาชิกประเภทสมทบบิดา และสบทบมารดา อายุไม่เกิน 57 ปีบริบูรณ์ อีกเพียงสองรอบ คือ รอบ 1-20 กุมภาพันธ์ 2561 และ 1-20 มีนาคม 2561 เป็นรอบสุดท้าย หลังจากนั้นจะรับสมัครเพียงสมาชิกสามัญ, สมาชิกสมทบประเภทบุตรสมาชิกและคู่สมรสอายุไม่เกิน 56 ปีเท่านั้น

ดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วได้ที่นี่  ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2561 (แก้ไขใหม่).pdf  


Share to Line

ก.พ.
19


ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

          ตามประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจนังหวัดอุดรธานี จำกัด ฉบับที่ 01/2561 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา ดังต่อไปนี้

                    1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน  จำนวน 1 อัตรา

          บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อดังนี้

                    1. นางสาวณัฐธพิมพ์  สุมังเกษตร  ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ 1

                    2. นางสาวพิณพร  นรินทร์สรศักดิ์ ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ 2

          ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  หากไม่มาตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จะเรียก ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับถัดไปให้มารายงานตัวแทน

          อนึ่ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ 2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี

 

อ่านประกาศ: ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่การเงินสมาคมฌาปนกิจ.pdf


Share to Line

ก.พ.
09


ขอเชิญร่วมบริจาคเสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า อุปกรณ์กีฬา และหนังสือ

 

ขอเชิญร่วมบริจาคเสื้อผ้า รองเท้า ถุงเท้า อะุปกรณ์กีฬา และหนังสือ เพื่อมอบให้น้อง ๆ 

ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ณ โรงเรียนบ้านวังทอง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ตามโครงการเติมรอยยิ้มให้น้อง


Share to Line

ก.พ.
08


ประกาศ กำหนดระเบียบการให้กู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2560

กำหนดหลักเกฑณ์เงื่อนไขการให้กู้ยืม เงินสามัญมั่นคง

(โดยใช้อสังหาริมทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน) 

  • สำหรับสมาชิกกลุ่ม 1 อายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี  วงเงินไม่เกิน 3.5 ล้านบาท
  • เงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 25% ของเงินได้รายเดือน
  • อายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 75 ปี /บำเหน็จ ไม่เกิน 60 ปี
  • ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด
    • ส่งแบบสหกรณ์ รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 12 งวด
    • ส่งแบบธนาคาร รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 18 งวด
  • ดอกเบี้ย 6.75 ต่อปี
  • มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและบุคคลค้ำประกัน

หลักเกณฑ์เงื่อนไขเพิ่มเติมตามประกาศสหกรณ์ฯ

อ่านประกาศ คลิ๊ก:

ประกาศ กำหนดระเบียบการให้กู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2560.pdf 

ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญมั่นคง.pdf


Share to Line

ก.พ.
07


กำหนดรับสัญญาเงินกู้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561


Share to Line

ก.พ.
01


สสธท.จะรับสมัครสมาชิก ประเภทบิดา มารดา ถึง 20 มี.ค. 2561 เท่านั้น (อายุไม่เกิน 56 ปี)

เหลือเวลาในการสมัครสำหรับ บิดา-มารดา ระหว่าง 1 ก.พ. – 20 มี.ค. 2561 เท่านั้น

หลังจากนั้นจะรับสมัครเฉพาะสมาชิก คู่สมรสและบุตร ที่อายุไม่เกิน 56 ปี บริบูรณ์

เอกสาร สสธท.

ใบสมัครประเภทสามัญ สสธท.pdf
ใบสมัครประเภทสมทบ สสธท.pdf
ใบรับรองแพทย์ สสธท. ใหม่ 1 มีนาคม 2558.pdf
เอกสารอื่นๆ ของสสธท.


Share to Line

ธ.ค.
08


ขยายระยะเวลารับฝากออมทรัพย์พิเศษ2

อ่านต่อ: ประกาศขยายเวลารับฝากออมทรัพย์พิเศษ2 ถึง 31 มีนาคม 2561.pdf


Share to Line

พ.ย.
28


เปิดให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนด (Refinance)

                        อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด         ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  พ.ศ. 2560  ข้อ  15. วรรคสอง  และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 2/2561         เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2560 มีมติเห็นชอบเปิดให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนดกู้ยืม               (Refinance) โดยไม่ต้องรอระยะเวลาการชำระหนี้ให้ครบกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  พ.ศ.2560  โดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์เงื่อนไขให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนด มีดังนี้

1.กำหนดระยะเวลา  4  เดือน   เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 –  วันที่ 31  มีนาคม  2561

2.ประเภทเงินกู้สามัญ  หรือสามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต  เท่านั้น

3.เงื่อนไขเพิ่มเติม

          3.1 กรณีสมาชิกที่มีเงินกู้สามัญ หรือ พัฒนาคุณภาพชีวิต เดิม ต้องส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญ หรือ สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิตมาแล้วไม่ตำกว่า 3 เดือน

          3.2 ต้องไม่เป็นสมาชิกที่ค้างชำระรายเดือน หรือค้ำประกันสมาชิกที่ค้างชำระรายเดือน

          3.3 สมาชิกสามารถ ใช้สิทธิการกู้ใหม่ก่อนกำหนด ได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น

          3.4 สมาชิกที่มี อายุ 57 ปี ขึ้นไป ให้มีหนังสือรับรองอายุการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน         ต้นสังกัด เพื่อคำนวณบำนาญ(ข้าราชการ) และบำเหน็จรายเดือน (ลูกจ้างประจำ)

          3.5 อื่นๆให้เป็นไปตาม ระเบียบสหกรณ์ฯ      

ประกาศ  ณ  วันที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560

 

(นายสาคร  รอดขันเมือง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 

ดาวน์โหลด: 

ประกาศ การกู้ยืมก่อนครบกำหนด _1 ธ.ค. 60 ถึง 31 มี.ค.2561.pdf 


Share to Line

พ.ย.
02


แจ้งการเปลี่ยนแปลงใบสมัคร กสธท. และเพิ่มใบรับรองแพทย์

     ตามมติคที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขใบสมัครสามาชิก กสธท. และเพิ่มเติมแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท. เพื่อความชัดเจนในการรับสมัครสมาชิก และเป็นการคัดกรองสมาชิกมากขึ้น

     โดย ใบสมัครและใบรับรองแพทย์ กสธท. นี้ใช้ประกอบการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด:

 แจ้งการเปลี่ยนแปลงใบสมัคร กสธท. และเพิ่มใบรับรองแพทย์.pdf 

ใบสมัครกองทุน กสธท.(ล้านที่2) ใหม่ เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2560.pdf 

แผ่นพับ กองทุน กสธท.(ล้านที่2) ใหม่.pdf 


Share to Line

ต.ค.
30


ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคม สสธท.

ประกาศ 

รับสมัครสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

ดาวน์โหลดประุกาศ :  ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท. รอบ10_2560.pdf 


Share to Line

ก.พ.
13


จดหมายข่าวสหกรณ์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 25

 

ดาวน์โหลด จดหมายข่าว ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2561.pdf.pdf 


Share to Line