ก.ค.
27


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรฯ ปี 2560

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560.pdf 
 รายชื่อสมาชิกได้รับทุน ปี 2560.xls  < < HOT
รายชื่อสมาชิกได้รับทุน ปี 2560 – เรียงตามหน่วยงาน.xls  < < HOT
 ไม่ได้รับทุนเนื่องจากได้รับทุนการศึกษาบุตร ปี 2559 แล้ว.xls 
 ไม่ได้รับทุน เนื่องจากอายุไม่ถึงเกณฑ์.xls 

อ้างอิง : ประกาศสหกรณ์ฯ ให้ทุนการศึกษาบุตร ปี 2560.pdf 


Share to Line

ก.ค.
04


ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข เป็น 4.5% ต่อปี

ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ฉบับที่ 2 เมื่อ 1 มิ.ย.2560 ให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภทได้ไม่เกินร้อยละ 4.5 ต่อปี 

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ณ เห็นชอบให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข เป็น ร้อยละ 4.5 ต่อปี

อ่านรายรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุขเป็นร้อยละ 4.5 ต่อปี.pdf 


Share to Line

มิ.ย.
27


สสธท.เปิดรับสมัครวาระพิเศษสมาชิก 57-70 ปี

ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2560 อายุ 57 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี

อ่านเพิ่มเติม : 
แผ่นพับ สสธท วาระพิเศษ 70 ปี _(ปี2560) PDF.pdf 
ใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ สสธท.pdf  << เจ้าตัว สมาชิกสหกรณ์
ใบสมัครสมาชิกประเภทสมทบ สสธท.pdf  << บิดา มารดา บุตรสมาชิก
ใบสมัครกองทุน สสธท. ล้านที่ 2.pdf   
รายละเอียดการรับสมัครล้านที่2

 


Share to Line

มิ.ย.
27


กำหนดการรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจ สสธท. (ล้านที่1)

(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)

รายละเอียดเพิ่มเติม : แผ่นพับ สสธท ปี 2560 PDF.pdf 


Share to Line

มิ.ย.
27


กำหนดการเปิดรับสมัครกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. (ล้านที่สอง)

(คลิกเพื่อขยายรูปภาพ)

อ่านเพิ่มเติม: แผ่นพับกองทุนสวัสดิการ (ล้านที่ 2) _PDF ปี 2560.pdf 

 


Share to Line

มิ.ย.
16


แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560.pdf 


Share to Line

มิ.ย.
16


ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2560

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พ.ศ. 2554
ข้อ 79 (8) และข้อ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ได้มีมติให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการ ให้เงินกู้แก่สมาชิกและ
ดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2559 แล้วกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการให้
เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2560
ดังต่อไปนี้ …(อ่านต่อตามเอกสารที่แนบ)

ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2560.pdf


Share to Line

มิ.ย.
05


สอบถามความจำนงสมาชิกที่จะลงสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560-2562

สอบถามความจำนงสมาชิกที่จะลงสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560-2562 

สมาชิกสามารถยื่นใบแสดงความจำนงลงสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560-2562 ได้ที่สหกรณ์ 

ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30-16.30 น. เพื่อจะได้แจ้งให้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการต่อไป

หนังสือนำส่ง แจ้งสมาชิกประสงค์สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ 2561.pdf 

 ใบแสดงความจำนงลงสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ.pdf 


Share to Line

พ.ค.
29


ประกาศยกเลิกวันหยุดและเพิ่มวันหยุดประจำปี

ยกเลิกวันหยุด 5 พฤษภาคม (วันฉัตรมงคล)

เละเพิ่มวันหยุดประจำปี อีก 2 วัน คือ

1) 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

2) 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร​

 

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ :

 ประกาศยกเลิกวันหยุดและเพิ่มวันหยุด ประจำปี.pdf 


Share to Line

มี.ค.
20


วิธีการใช้งานโปรแกรมคำนวณสิทธิ์กู้

 ตัวอย่างและวิธีการใช้งานโปรแกรมคำนวณสิทธิ์กู้.pdf 


Share to Line

มี.ค.
01


ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด : ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.pdf 


Share to Line

ม.ค.
24


ประกาศ แก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้ ฯ ฉบับที่ 3

ดาวน์โหลด: 

ประกาศ เรื่องแก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้ ฯ ฉบับที่ 3.pdf 


Share to Line

ม.ค.
09


ใบสมัคร กองทุนสวัสดิการ สสธท.(ล้านที่สอง)

ใบสมัครกองทุน สสธท. ล้านที่ 2.pdf 


Share to Line

มิ.ย.
27


วิธีการใช้งานโปรแกรมคำนวณสิทธิ์กู้

วิธีการใช้งานโปรแกรมคำนวณสิทธิ์กู้

วิธีการใช้งานโปรแกรม คำนวณสิทธิ์กู้.pdf 


Share to Line