ส.ค.
15


ประกาศรับสมัครประธาน และ กรรมการดำเนินการ สหกรณ์

p1

สมาชิกผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามประกาศ ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่สหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 2559

ประกาศ รับสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ปี 2560.pdf 

ใบสมัครรับสรรหา กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24.pdf 

 

ประกาศ รับสมัครประธานกรรมการ ชุดที่ 24 ปี 2560.pdf 

ใบสมัครรับสรรหา ประธานกรรมการ ชุดที่ 24.pdf 


Share to Line

ส.ค.
11


ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ยื่นใบสมัครได้ที่ สหกรณ์ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2559

textประกาศฯ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา 11-31 สค.2559

textใบสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา 11-31 สิงหาคม 2559

textหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ประจำปี 2560

textรายชื่อหน่วยสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560


Share to Line

ส.ค.
11


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียกเก็บเงิน

_COVER


Share to Line

ส.ค.
09


ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา ประจำปี 2560

selector_60

selector_60-2

ดาวน์โหลดประกาศ:  ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา ประจำปี 2560.pdf 


Share to Line

ส.ค.
04


สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด เยี่ยมชมกิจการ

4 สิงหาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด เยี่ยมชมกิจการ

cover1

cover_2

[ ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก ]

 


Share to Line

ก.ค.
29


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรฯ ปี 2559

toon_2559

ประกาศ.pdf

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกปี2559 ขึ้นเว็บ.xls 


Share to Line

ก.ค.
28


เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯเงินกู้เพื่อบรรเทาความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบฯ

 

non_nomal_loan

ประกาศ เรื่องกำหนดเงื่อนไขการกู้กรณีพิเศษ.pdf 


Share to Line

ก.ค.
12


จดหมายข่าว เดือนมิถุนายน 2559

cover-12-07-2559

จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน 2559 NEW.pdf 

(อ่านจดหมายข่าวย้อนหลัง คลิ๊ก)


Share to Line

มิ.ย.
30


ประกาศเปิดรับสมัคร สสธท. รอบ 3/2559 อายุไม่เกิน 58 ปี

sstt

*  รับสมัครประเภทสามัญ  รับอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันสมัคร 

* รับสมัครประเภทสมทบ (คู่สมรส หรือ บิดา มารดา รับอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร 

   หรือบุตรของสมาชิก สสธท. รับอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ในวันสมัคร)

 เอกสารสมาคมฯฌาปนกิจสาฯสุขไทย (สสธท.) 

ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท รอบ 1 กรกฎาคม 2559.pdf 


Share to Line

มิ.ย.
28


ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย เงินกู้/เงินฝาก

down_saving_loan_percent

ดาวน์โหลด:

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี่ยเงินกู้ 1ก.ค.59.pdf 

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี่ยเงินฝาก 1ก.ค.59.pdf 


Share to Line

มิ.ย.
27


ประกาศ กำหนดระเบียบการให้กู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2559

new_loan

ประกาศสหกรณ์กำหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้ พ.ศ.2559 – 27 มิ.ย.59.pdf 


Share to Line

มิ.ย.
20


18 มิถุนายน 2559 ดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด

101

18 มิถุนายน 2559 ดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด เพื่อเปรียบเทียบและทบทวนความเสี่ยงในการบริการงานระบบสินเชื่อ


Share to Line

มิ.ย.
16


คำขอและหนังสือกู้เงินเสริมสภาพคล่อง

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์เปิดให้บริการสินเชื่อ "สามัญเสริมสภาพคล่อง" 

โดยให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอและหนังสือกู้ได้แล้วตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 คำขอและหนังสือกู้สามัญเสริมสภาพคล่อง 

————————————————–

เอกสารประกอบการกู้ยืม
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ
2. สำเนา ทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า หรือใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
3. สำเนา ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
4. สำเนาเลขที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารออมสิน  

เอกสารผู้ค้ำประกัน
1. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
2. สำเนา ทะเบียนสมรสหรือ ทะเบียนหย่า หรือ ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
3. สำเนา ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี)


Share to Line

พ.ค.
25


ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์

ตามประกาศสหกรณ์ 3 พฤษภาคม 2559 เรื่องประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ กำหนดยื่นซองสอบราคาภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-11.00 น. และเปิดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกัน นั้น 

สหกรณ์พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาแล้ว ตกลงรับราคาจ้างจาก หจก.วิสาทรการโยธา เป็นเงิน 474,000.00 บาท ถ้วน กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

ดาวน์โหลดผลการสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมสำนักงาน.pdf


Share to Line

พ.ค.
18


ประกาศ กำหนดหน่วยบริการสมาชิกสหกรณ์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้จัดระบบการให้บริการรับคำขอกู้ยืมเงินจากสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นในการยื่นคำขอกู้ยืมเงิน  โดยกำหนดหน่วยบริการเป็น 3 หน่วย และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้…(อ่านต่อตามไฟล์ที่แนบ)

ประกาศสหกรณ์ กำหนดหน่วยบริการสมาชิกสหกรณ์.pdf 


Share to Line

พ.ค.
13


มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ

13 พฤษภาคม 2559 มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ นางเพ็ญศิริ แก้วโพนยอ จำนวน 4,000 บาท

13226859_1038839832844403_7121380724276122115_n


Share to Line

เม.ย.
29


ประกาศ ปรับลดการชำระค่าทุนเรือนหุ้นรายเดือน

hoon_8_to_5

อ่านต่อ… ประกาศ ปรับลดทุนเรือนหุ้น พ.ศ. 2559 _(28 เม.ย.59).pdf 

 

กรณีสมาชิกประสงค์เปลี่ยนแปลงการชำระหุ้นรายเดือน(เพิ่ม/ลด)โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ส่งมายังสหกรณ์ฯ

ใบคำขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน .pdf 

 


Share to Line

เม.ย.
26


22 เมษายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด ดูงาน

800px

22 เมษายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด โดยประเด็นหลักๆ ในการศึกษาดูงาน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การดำเนินการ การระดมเงินฝาก การระดมทุนเรือนหุ้น และการจัดการความเสี่ยง

ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก


Share to Line

มี.ค.
30


เงินปันผลค้างจ่าย

สืบเนื่องจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558 ได้มีมติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 ไปแล้วนั้น ขณะนี้มีสมาชิกสมทบซึ่งยังไม่มาติดต่อขอรับเงินปันผลประจำปี 2558 จำนวน 40 ราย 
จึงขอให้สมาชิกดังรายชื่อข้างต้นติดต่อขอรับเงินปันผลจากสหกรณ์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 หากเลยกำหนดเงินปันผลจะถูกตัดมาเป็นเงินรายได้ประจำปี 2559 ของสหกรณ์ต่อไป 
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลด…

รายชื่อ พร้อมประกาศเงินปันผลค้างจ่าย.pdf 


Share to Line

มี.ค.
30


คำสั่ง กำหนดนโยบายการฟอกเงิน

คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด
ที่ 10  /2559
เรื่อง  กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
************

อ่านส่วนที่เหลือของรายการนี้ »


Share to Line

มี.ค.
29


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

late_saving_type2-new03-2559

อ่านต่อ…

ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 .pdf 

 

 


Share to Line