ก.พ.
23


หนังสือรับรองการเป็น สสธท.มาถึงแล้ว

sstt_sstt

หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกณณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) มาถึงแล้ว

รายชื่อตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

textรายชื่อตามใบสำคัญการเป็นสมาชิก

ก.พ.
23


กำหนดวงเงินกู้ยืมเงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษา

loan_for_study

textประกาศกำหนดวงเงินกู้ยืมเงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษา

textจดหมายส่งประกาศฯ

ก.พ.
04


โครงการอบรมวิชาการแก่สมาชิกสหกรณ์(สมาชิกใหม่) 28 ก.พ.2558

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้กำหนดจัดโครงการอบรวิชาการแก่สมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จึงขอให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี/โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในจังหวัดอุดรธานี คัดเลือกสมาชิกที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม แจ้งรายชื่อให้สหกรณ์ตามโควตาที่กำหนด ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 (ตามเอกสารที่แนบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและส่งชื่อตามกำหนดด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

textดาวน์โหลด โควต้า
text
ดาวน์โหลด รายชื่อสำหรับโรงพยาบาล 
textดาวน์โหลด รายชื่อสำหรับ สสอ. 
textดาวน์โหลด หนังสืนำส่ง อบรมสมาชิกใหม่ 
textดาวน์โหลด หนังสือนำส่ง อบรมสมาชิกใหม่ (กรณี มี 1คน)

หมายเหตุ:

- ไฟล์แยกเป็นไฟล์สำหรับ โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุข
– กรณีมีสมาชิก 1 คน หรือเท่ากับจำนวนโควต้าโปรดแจ้งให้สมาชิกเข้าร่วมอบรมได้เลย
– กรณีมีสมาชิกมากกว่าจำนวนโควต้าโปรดแจ้งชื่อสมาชิกไม่เกินโควต้าเพื่อเข้าอบรม
** เฉพาะรายชื่อสมาชิกที่แนบมาเท่านั้น เนื่องจากเป็นโครงการอบรมสมาชิกใหม่ **

ม.ค.
21


ผลการสอบบรรจุเจ้าหน้าที่สมาคม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

ผลการสอบบรรจุเจ้าหน้าที่สมาคม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

 1.  นายอมเรศ     อุปพงศ์       ได้อันดับที่  1

 2. นายพีระวิทย์     กาญบุตร       ได้อันดับที่ 2

ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอันดับที่  1  มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานของสมาคมฯ  ในวันที่  26 มกราคม  2558      เวลา  08.30  น.

textดาวน์โหลดประกาศ

ม.ค.
21


ผลการสอบบรรจุเจ้าหน้าที่สมาคม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

ผลการสอบบรรจุเจ้าหน้าที่สมาคม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

1.  นางสาวสิริพร    แสงตา       ได้อันดับที่  1

ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอันดับที่  1  มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานของสมาคมฯ  ในวันที่  26 มกราคม  2558      เวลา  08.30  น. 

textดาวน์โหลดประกาศ

พ.ย.
26


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

late_saving2

เนื่องด้วย การระดมเงินรับฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (ระยะที่ 3) จะสิ้นสุดระยะเวลาการรับฝากในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ชุดที่ 22 ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการระดมเงินรับฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ต่อไปอีกเป็นระยะที่ 4 ซึ่งมีเงื่อนไขการรับฝากดังนี้

1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ที่ครบกำหนดฝากในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 หากไม่ถอนหรือปิดบัญชีเงินฝากให้ถือว่า ได้ฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (ระยะที่ 4 ) ต่อ

2. รับบริการเปิดบัญชีเงินฝากจากสมาชิกรายใหม่ มีเงื่อนดังนี้
2.1 เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกไม่น้อยกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
2.2 ถอนเงินฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนครั้งที่ 2 จะมีค่าธรรมเนียมในการถอนร้อยละ 1 ของยอดเงินที่ถอนแต่ไม่เกิน 500 บาท
2.3 ถ้าถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดจะได้ดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์
2.4. ยอดเงินฝากในบัญชีมีจำนวนต่ำกว่า 5,000 บาท จะไม่ได้รับดอกเบี้ย

3. อัตราดอกเบี้ย (ตามประกาศของสหกรณ์) ปัจจุบันร้อยละ 4.50 ต่อปี

4. เริ่มตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558
จึงขอเชิญสมาชิกที่สนใจฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 2 (ระยะที่ 4) ได้ที่สหกรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
ดาวน์โหลดประกาศ

พ.ย.
24


เปิดรีไฟแนนซ์ระหว่าง 1 ธ.ค.57 – 31 มี.ค.58

refinance1

ดาวน์โหลดประกาศ

ก.ย.
05


สสธท.เปิดรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมทบที่เป็นบิดา มารดา และบุตร

sstt2

 

ใบสมัครประเภทสามัญ สสธท. (ล่าสุด)

ใบสมัครสสธท. ประเภทสมทบ (ล่าสุด)

สสธท.เปิดรับสมัครสมาชิกประเภท สามัญ และสมทบที่เป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว หรือคู่สมรส บิดามารดาและบุตร อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

ค่าสมัคร คนละ 4,040 บาท (ประกอบด้วย ค่าสมัคร 20 บาท ค่าบำรุงรายปี 20 บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,000 บาท)

รอบที่ 4/2557 รับสมัครระหว่าง 1 ตุลาคม – 30 พฤษจิกายน 2557  เป็นสมาชิกภาพสมบูรณ์ 1 มกราคม 2558

รอบที่ 1/2558 รับสมัครระหว่าง 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นสมาชิกภาพสมบูรณ์ 1 เมษายน 2558

 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับสมาคม มี 2 ประเภท ดังนี้อ่านส่วนที่เหลือของรายการนี้ »

ธ.ค.
09


คืนเงิน สสธท.ล่วงหน้า

sstt-pmjpg

สืบเนื่องจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้เรียกเก็บเงินค่าบำรุง เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2558 จากสมาชิกโดยหักจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด นั้น
บัดนี้สมาคมฯ (สสธท.) ได้แจ้งยอดเรียกเก็บเงินค่าบำรุงประจำปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2558 มาแล้ว ปรากฎว่าศูนย์ประสานงานฯ ได้เรียกเก็บเงินจากสมาชิกเกินจำนวนที่สมาคมฯ แจ้ง จึงได้ส่งคืนให้กับสมาชิก ดังนี้

textดาวน์โหลดประกาศ

textดาวน์โหลดรายชื่อสมาชิกที่ได้รับคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

หมายเหตุ : จำนวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคืนแต่ละรายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่สหกรณ์เรียกเก็บได้จากเงินปันผล และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่สมาคมฯ สสธท. เรียกเก็บในแต่ละรอบไม่เท่ากัน

  • หน้า 1 จาก 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >