พ.ค.
21


ขอเชิญใช้บริการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก

 


Share to Line

พ.ค.
10


การให้กู้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิก

การให้กู้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก โดยให้กู้ยืมแก่สมาชิกเพื่อนำไปประกอบอาชีพะเสริมหรือขยายกิจการที่เป็นอาชีพเสริมที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ในวงเงินของโครงการรวม 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมตามโครงการมีดังนี้

1. วงเงินสมาชิกแต่ละรายไม่เกิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เมื่อรวมวงเงินกู้ยืมทุกประเภทแล้วไม่เกินวงเงินกู้ยืมสูงสุดของสมาชิกแต่ละกลุ่ม

2. ระยะเวลาชำระไม่เกิน 36 งวงด

3. อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.09 ต่อปี

4. ให้มีบุคคลค้ำประกันสัญญากู้ยืมตามเกณฑ์ค้ำประกันของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัดว่าด้วยการให้กู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ยืม พ.ศ. 2560

5. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจำกัด ที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป และมีสิทธิ์กู้ยืมได้ตามเกณฑ์วงเงินกู้ยืมของสมาชิกแต่ละกลุ่ม
 

การยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการและขอกู้ยืม

1. ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดและแนบโครงการธุรกิจอาชีพเสริม "ภายใน 21 พฤษภาคม 2561" 

2.  กรณีที่ได้รับอนุมัติเงินให้กู้ยืมแล้วไม่ดำเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค์ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะถูกปรับเป็น อัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี

3. ต้องให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ในการติดตามประเมินผลโครงการ

 ทั้งนี้ สมาชิกที่สนใจยื่นคำร้องได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ตามระยะเวลาที่กำหนด อนึ่ง สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคำขอเข้าร่วมโครงการนี้ จำนวน 100 ราย หรือภายในวงเงินกู้ยืมรวมไม่เกิน 10,000,000.00 บาท เท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม  2561

(นายสาคร  รอดขันเมือง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 

เอกสารเพิ่มเติม:   โครงการ การให้กู้ยืมตามโครงการส่งเสริมอคุณภาพชีวิตสมาชิก 


Share to Line

พ.ค.
03


เงินรอตรวจสอบ สมาคมฌาปนกิจฯสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เงินรอตรวจสอบ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด

เรื่อง     เงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารรอตรวจสอบ

 ………………………………………

                เนื่องจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 450-0-29397-3  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง 30 เมษายน 2561  เป็นจำนวนทั้งสิ้น  20,023.10 บาท (สองหมื่นยี่สิบสามบาทสิบสตางค์)  โดยไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า เป็นของสมาชิกท่านใด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1)

 

                ดังนั้น หากสมาชิกท่านใดได้โอนเงินให้กับสมาคมฯ แต่ยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน โปรดนำหลักฐานการโอนเงินมาติดต่อที่สมาคมฯ โดยด่วน  ทั้งนี้หากไม่มีผู้นำหลักฐานการโอนเงินมาแสดงต่อสมาคม ภายใน  5  ปี        เงินจำนวนดังกล่าวจะถูกนำเข้าเป็นรายได้ของสมาคมต่อไป

 

                                                                ประกาศ ณ วันที่  3  พฤษภาคม   2561

 

( นายสาคร   รอดขันเมือง )

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

อ่านเพิ่มเติม >> เงินรอตรวจสอบ สมาคมฌาปนกิจ.pdf

 

 

 


Share to Line

เม.ย.
26


กำหนดรับสัญญาเงินกู้ประจำเดือนพฤษภาคม 2561


Share to Line

เม.ย.
23


ขอเชิญใช้บริการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก

ขอเชิญใช้บริการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก
8 พฤษภาคม ณ โรงพยาบาลศรีธาตุ
10 พฤษภาคม ณ โรงพยาบาลสร้างคอม
15 พฤษภาคม ณ โรงพยาบาลหนองวัวซอ
ให้บริการ
>รับเอกสารการกู้เงิน
>รับฝากเงิน/เปิดบัญชีใหม่
>รับคำร้องขอรับสวัสดิการ
> งานฌาปนกิจสงเคราะห์
** พิเศษ ฝากเงินหรือเปิดบัญชีใหม่ ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป รับฟรี กระปุกออมสิน **


Share to Line

เม.ย.
18


รายงานจำนวนสมาชิก ฌกส. ระหว่าง 1 ม.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2561

รายงานจำนวนสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 มีนาคม 2561

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ:  รายงานจำนวนสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 มีนาคม 2561.pdf


Share to Line

เม.ย.
10


ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ฉบับที่   26   /2561

เรื่อง  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานโดยวิธีสอบราคา

********************

                                ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  ฉบับที่  20 /2561  เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน จำนวน 1 แห่ง ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด     ลงวันที่ 5 มีนาคม  2561  นั้น

                                เนื่องจากผู้เสนอราคายื่นเอกสารประกอบการเสนอราคาไม่ครบตามประกาศ

                                สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ  ณ  วันที่ 29   มีนาคม  2561

 

(นายสาคร  รอดขันเมือง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ดาวน์โหลดประกาศ: ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร.pdf 


Share to Line

เม.ย.
04


รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 สมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ดาวน์โหลด : รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 สมาคม ฌกส.pdf 


Share to Line

เม.ย.
04


รายชื่อพร้อมขนาดเสื้อสมาชิกเตรียมจัดอบรมสมาชิกใหม่ 2561

รายชื่อสมาชิกตอบรับโครงการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2561

เสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องหงส์มังกร ชั้น 3 โรงแรมการิน จังหวัดอุดรธานี

รายชื่อสมาชิกตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสมาชิกใหม่ (ขึ้นเว็บ Update 16-4-2561).xls 

Size เสื้อ โครงการอบรมสมาชิกใหม่ 2561.pdf

หมายเหตุ: เฉพาะสมาชิกสามัญ ระหว่างเลขที่สมาชิก 07180 ถึง 07691


Share to Line

เม.ย.
04


ประกาศ ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2561

ประกาศ ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2561

คุณสมบัติของผู้รับทุน:

1.ต้องเป็นสมาชิกสามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันประกาศ (ถึงสมาชิกเลขที่ 7301)
2.สมาชิก 1 คน มีสิทธิ์รับทุนเพียงหนึ่งทุน กรณีบิดามารดาเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้องไม่ยื่นให้บุตรคนเดียวกัน

3.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2560 ดูรายชื่อ>>  รายชื่อสมาชิกได้รับทุน ปี 2560 – เรียงตามหน่วยงาน (ไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนในปี 2561).xls 

 

คุณสมบัติของบุตรสมาชิกผู้ขอรับทุน:

1. เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของสมาชิก

2. กำลังศึกษาอยู่ระดับอนุบาลถึงปริญญาตรีในภาคเรียนประจำปี 2561

  – อนุบาลอายุไม่ต่ำกว่า 3 ปี

  – ปริญญาตรีอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันสุดท้ายคือวันที่ 29 มิถุนายน 2561

**** ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มิถุนายน 2561 เท่านั้น ***

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2561 ยื่นใบสมัคร ถึง 29 มิถุนายน 2561.pdf 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ปี 2561.pdf 


Share to Line

เม.ย.
04


ประกาศขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ2

ประกาศขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ2

ฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท

ดอกเบี้ย 3.50 ต่อปี

อ่านเพิ่มเติม : ประกาศ ขยายระยะเวลาเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ2.pdf 


Share to Line

มี.ค.
26


ประกาศหยุดทำการ

     ตามมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เห็นชอบให้สหกรณ์หยุดทำการ 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯเดินทางไปเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของชมรมเจ้าหน่้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม : สหกรณ์ฯประกาศหยุดทำการ 18 พฤษภาคม 2561.pdf 


Share to Line

มี.ค.
08


ขอเชิญดาวน์โหลดวาระประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561

ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ดาวน์โหลด:  >>> วาระประชุมสามัญประจำปี 2560 สมาคม ฌกส.pdf 


Share to Line

มี.ค.
06


กำหนดการรับสัญญาเงินกู้

*** ใกล้หมดเขตแล้ว รีไฟแนนท์ถึง 31 มีนาคม 2561 นี้เท่านั้น ***


Share to Line

ก.พ.
27


ประกาศรับสมัครสมาชิกกองทุน กสธท. (ล้านที่2) รอบพิเศษ

 

กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

กสธท.ล้านที่ 2 รับสมัครสมาชิก สสธท.ดังนี้
1. วาระปกติอายุ 20-65 ปี
2. วาระพิเศษ อายุ 65-70 ปี  เพียง 3 รอบเท่านั้น

สำหรับสมาชิกประเภทสามัญ ประเภทสมทบคู่สมรส และบุตร เท่านั้น!! (ไม่รับบิดา-มารดาแล้ว)

**** จะสมัคร กสธท.(ล้านที่ 2) ได้ต้องสมัคร สสธท.(ล้านที่ 1) ก่อน

ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. (รอบวาระพิเศษ).pdf

ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนมีนาคม2561.pdf  

ใบสมัครกองทุน กสธท.(ล้านที่2) ใหม่ เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2560.pdf 


Share to Line

ก.พ.
23


แก้ไขข้อความในจดหมายข่าว

หน้า 5 (แก้ไขข้อความเป็น ข้อความสีแดง ดังนี้ )

 5. กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ประจำปี 2560  ในวันเสาร์ที่  10  มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 
     6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) จะรับสมัครสมาชิกประเภทสมทบบิดา และสบทบมารดา อายุไม่เกิน 57 ปีบริบูรณ์ อีกเพียงสองรอบ คือ รอบ 1-20 กุมภาพันธ์ 2561 และ 1-20 มีนาคม 2561 เป็นรอบสุดท้าย หลังจากนั้นจะรับสมัครเพียงสมาชิกสามัญ, สมาชิกสมทบประเภทบุตรสมาชิกและคู่สมรสอายุไม่เกิน 56 ปีเท่านั้น

ดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วได้ที่นี่  ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2561 (แก้ไขใหม่).pdf  


Share to Line

ก.พ.
19


ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

          ตามประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจนังหวัดอุดรธานี จำกัด ฉบับที่ 01/2561 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา ดังต่อไปนี้

                    1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน  จำนวน 1 อัตรา

          บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อดังนี้

                    1. นางสาวณัฐธพิมพ์  สุมังเกษตร  ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ 1

                    2. นางสาวพิณพร  นรินทร์สรศักดิ์ ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ 2

          ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  หากไม่มาตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จะเรียก ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับถัดไปให้มารายงานตัวแทน

          อนึ่ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ 2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี

 

อ่านประกาศ: ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่การเงินสมาคมฌาปนกิจ.pdf


Share to Line

ก.พ.
09


ขอเชิญร่วมบริจาคเสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า อุปกรณ์กีฬา และหนังสือ

 

ขอเชิญร่วมบริจาคเสื้อผ้า รองเท้า ถุงเท้า อะุปกรณ์กีฬา และหนังสือ เพื่อมอบให้น้อง ๆ 

ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ณ โรงเรียนบ้านวังทอง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ตามโครงการเติมรอยยิ้มให้น้อง


Share to Line

ก.พ.
08


ประกาศ กำหนดระเบียบการให้กู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2560

กำหนดหลักเกฑณ์เงื่อนไขการให้กู้ยืม เงินสามัญมั่นคง

(โดยใช้อสังหาริมทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน) 

  • สำหรับสมาชิกกลุ่ม 1 อายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี  วงเงินไม่เกิน 3.5 ล้านบาท
  • เงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 25% ของเงินได้รายเดือน
  • อายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 75 ปี /บำเหน็จ ไม่เกิน 60 ปี
  • ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด
    • ส่งแบบสหกรณ์ รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 12 งวด
    • ส่งแบบธนาคาร รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 18 งวด
  • ดอกเบี้ย 6.75 ต่อปี
  • มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและบุคคลค้ำประกัน

หลักเกณฑ์เงื่อนไขเพิ่มเติมตามประกาศสหกรณ์ฯ

อ่านประกาศ คลิ๊ก:

ประกาศ กำหนดระเบียบการให้กู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2560.pdf 

ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญมั่นคง.pdf


Share to Line

ก.พ.
01


สสธท.จะรับสมัครสมาชิก ประเภทบิดา มารดา ถึง 20 มี.ค. 2561 เท่านั้น (อายุไม่เกิน 56 ปี)

เหลือเวลาในการสมัครสำหรับ บิดา-มารดา ระหว่าง 1 ก.พ. – 20 มี.ค. 2561 เท่านั้น

หลังจากนั้นจะรับสมัครเฉพาะสมาชิก คู่สมรสและบุตร ที่อายุไม่เกิน 56 ปี บริบูรณ์

เอกสาร สสธท.

ใบสมัครประเภทสามัญ สสธท.pdf
ใบสมัครประเภทสมทบ สสธท.pdf
ใบรับรองแพทย์ สสธท. ใหม่ 1 มีนาคม 2558.pdf
เอกสารอื่นๆ ของสสธท.


Share to Line

ธ.ค.
08


ขยายระยะเวลารับฝากออมทรัพย์พิเศษ2

อ่านต่อ: ประกาศขยายเวลารับฝากออมทรัพย์พิเศษ2 ถึง 31 มีนาคม 2561.pdf


Share to Line

พ.ย.
28


เปิดให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนด (Refinance)

                        อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด         ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  พ.ศ. 2560  ข้อ  15. วรรคสอง  และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 2/2561         เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2560 มีมติเห็นชอบเปิดให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนดกู้ยืม               (Refinance) โดยไม่ต้องรอระยะเวลาการชำระหนี้ให้ครบกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  พ.ศ.2560  โดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์เงื่อนไขให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนด มีดังนี้

1.กำหนดระยะเวลา  4  เดือน   เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 –  วันที่ 31  มีนาคม  2561

2.ประเภทเงินกู้สามัญ  หรือสามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต  เท่านั้น

3.เงื่อนไขเพิ่มเติม

          3.1 กรณีสมาชิกที่มีเงินกู้สามัญ หรือ พัฒนาคุณภาพชีวิต เดิม ต้องส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญ หรือ สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิตมาแล้วไม่ตำกว่า 3 เดือน

          3.2 ต้องไม่เป็นสมาชิกที่ค้างชำระรายเดือน หรือค้ำประกันสมาชิกที่ค้างชำระรายเดือน

          3.3 สมาชิกสามารถ ใช้สิทธิการกู้ใหม่ก่อนกำหนด ได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น

          3.4 สมาชิกที่มี อายุ 57 ปี ขึ้นไป ให้มีหนังสือรับรองอายุการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน         ต้นสังกัด เพื่อคำนวณบำนาญ(ข้าราชการ) และบำเหน็จรายเดือน (ลูกจ้างประจำ)

          3.5 อื่นๆให้เป็นไปตาม ระเบียบสหกรณ์ฯ      

ประกาศ  ณ  วันที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560

 

(นายสาคร  รอดขันเมือง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 

ดาวน์โหลด: 

ประกาศ การกู้ยืมก่อนครบกำหนด _1 ธ.ค. 60 ถึง 31 มี.ค.2561.pdf 


Share to Line

พ.ย.
02


แจ้งการเปลี่ยนแปลงใบสมัคร กสธท. และเพิ่มใบรับรองแพทย์

     ตามมติคที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขใบสมัครสามาชิก กสธท. และเพิ่มเติมแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท. เพื่อความชัดเจนในการรับสมัครสมาชิก และเป็นการคัดกรองสมาชิกมากขึ้น

     โดย ใบสมัครและใบรับรองแพทย์ กสธท. นี้ใช้ประกอบการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด:

 แจ้งการเปลี่ยนแปลงใบสมัคร กสธท. และเพิ่มใบรับรองแพทย์.pdf 

ใบสมัครกองทุน กสธท.(ล้านที่2) ใหม่ เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2560.pdf 

แผ่นพับ กองทุน กสธท.(ล้านที่2) ใหม่.pdf 


Share to Line

ต.ค.
30


ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคม สสธท.

ประกาศ 

รับสมัครสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

ดาวน์โหลดประุกาศ :  ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท. รอบ10_2560.pdf 


Share to Line