พ.ค.
03


ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารสำนักงาน

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน จำนวน 1 แห่ง โดยจะลงนามในสัญญาก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้วเท่านั้น ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้…

สอบราคาต่อเติมอาคาร.pdf 


Share to Line

เม.ย.
29


ประกาศ ปรับลดการชำระค่าทุนเรือนหุ้นรายเดือน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด

ฉบับที่  10 /  2559

เรื่อง       ปรับลดการชำระค่าทุนเรือนหุ้นรายเดือน

อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด  ว่าด้วยหุ้น       พ.ศ. 2554   แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  ชุดที่  23  ในการประชุมครั้งที่  7/2559  เมื่อวันที่  28 มีนาคม  2559  ให้ปรับลดการชำระค่าหุ้นรายเดือน ดังนี้…

อ่านต่อ… ประกาศ ปรับลดทุนเรือนหุ้น พ.ศ. 2559 _(28 เม.ย.59).pdf 

 


Share to Line

เม.ย.
29


ประกาศ หยุดทำการ

stopday

ประกาศสหกรณ์ หยุดทำการ 2,5,6,9,20 พ.ค.59_.pdf


Share to Line

เม.ย.
28


ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อ Server

ประกาศสหกรณ์ออทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ฉบับที่    12 /2559

เรื่อง   ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   กำหนดยื่นซองสอบราคาภายในวันที่  28  เมษายน  2559  เวลา  09.00 น. – 11.30 น. ตรง   เปิดซองใบเสนอราคาวันที่   28   เมษายน   2559  เวลา  13.30  น. ตรง     ณ   สหกรณ์ออทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นั้นสหกรณ์ออมทรัพย์สารณสุขจังหวัดอุดรธานี    จำกัด     ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้ง   2   ราย   แล้ว   ตกลงรับราคาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรารัตน์ ไอ.ที.     เป็นเงิน    113,400 บาท   (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) กำหนดส่งของภายใน  15  วัน     นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ประกาศ     ณ     วันที่    28      เมษายน       2559

 

ดาวน์โหลด….ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf 

 


Share to Line

เม.ย.
26


22 เมษายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกดั ดูงาน

800px

22 เมษายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกดั เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด โดยประเด็นหลักๆ ในการศึกษาดูงาน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การดำเนินการ การระดมเงินฝาก การระดมทุนเรือนหุ้น และการจัดการความเสี่ยง

ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก


Share to Line

เม.ย.
26


มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ

13062419_1026263270768726_8880448538150086801_n

22 เมษายน 2559 มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ(ไฟไหม้บ้าน) น.ส.วิไล เหมือนทองจีน 10,000 บาท


Share to Line

เม.ย.
18


จดหมายข่าวสหกรณ์ฯ

cover_news_09_2558

จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2559.pdf 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าวย้อนหลัง


Share to Line

เม.ย.
01


สหกรณ์ฯให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก(ยื่นใบสมัคร 1 เม.ย.-15ก.ค.2559)

toon

ประกาศสหกรณ์ฯ ให้ทุนการศึกษา 2559.pdf 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 2559.pdf 

รายชื่อผู้ได้รับทุนฯปี2558 (ไม่มีสิทธิ์รับทุนในปี2559).xls


Share to Line

มี.ค.
30


เงินปันผลค้างจ่าย

สืบเนื่องจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558 ได้มีมติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 ไปแล้วนั้น ขณะนี้มีสมาชิกสมทบซึ่งยังไม่มาติดต่อขอรับเงินปันผลประจำปี 2558 จำนวน 40 ราย 
จึงขอให้สมาชิกดังรายชื่อข้างต้นติดต่อขอรับเงินปันผลจากสหกรณ์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 หากเลยกำหนดเงินปันผลจะถูกตัดมาเป็นเงินรายได้ประจำปี 2559 ของสหกรณ์ต่อไป 
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลด…

รายชื่อ พร้อมประกาศเงินปันผลค้างจ่าย.pdf 


Share to Line

มี.ค.
30


คำสั่ง กำหนดนโยบายการฟอกเงิน

คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด
ที่ 10  /2559
เรื่อง  กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
************

อ่านส่วนที่เหลือของรายการนี้ »


Share to Line

มี.ค.
29


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

late_saving_type2-new03-2559

อ่านต่อ…

ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 .pdf 

 

 


Share to Line

มี.ค.
12


ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคม ฌกส.

ภาพเก็บตกการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคม ฌกส.

shg-12-03-2559

ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก


Share to Line

มี.ค.
11


ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมอาคาร ปี 2559 (ครั้งที่ 3)

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด  มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน  จำนวน  1  แห่ง  โดยจะลงนามในสัญญาก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้วเท่านั้น ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้…


Share to Line

มี.ค.
11


ผลการดำเนินการปี 2558 ฌกส

ดาวน์โหลด: ผลการดำเนินการปี 2558 สมาคม ฌกส. 


Share to Line

มี.ค.
07


ภาพเก็บตก อบรมวิชาการสำหรับสมาชิกใหม่ 2559 (5 มีนาคม 2559)

meeting_new_meber_2559_images_all


Share to Line

มี.ค.
31


สสธท.รับสมัคร สมาชิก รอบ 2/2559 อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์

โลโก้ สสธท

           สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แจ้งการรับสมัครสมาชิก รอบที่ 2/2559 เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 58 ปี เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2559 ประเภทสามัญ และ ประภทสมทบ มีอายุไม่เกิน 58 บริบูรณ์ในวันสมัคร (จำนวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,000.- บาท ค่าสมัคร 20 บาท ค่าบำรุงรายปี 20 บาท รวมจำนวนเงิน 4,040.- บาท) มีผลคุ้มครองวันที่ 1 กรกฏาคม 2559 (เมื่อเสียชีวิตทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงิน 1,027,829.76 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 59) 


Share to Line
  • หน้า 1 จาก 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • >