ก.ค.
28


กำหนดสัญจรพบสมาชิก รพ.น้ำโสม 6 ส.ค.2558

nahmsome


Share to LINE

ก.ค.
21


ประกาศฯ รับสรรหา เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา 10-21 ส.ค.58

textดาวน์โหลด ประกาศฯ รับสรรหา เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา 10-21 ส.ค.58

textดาวน์โหลดใบสมัครเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา


Share to LINE

ก.ค.
21


ประกาศฯ รับสรรหา คก.อำนวยการสรรหา 10-14 ส.ค.58

textดาวน์โหลดประกาศอำนวยการสรรหา

textดาวน์โหลดใบสมัครคณะกรรมการสรรหา


Share to LINE

ก.ค.
20


เลื่อนกำหนดการโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก รพ.น้ำโสม

late_namsom

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กำหนดออกสัญจรพบสมาชิก ณ โรงพยาบาลน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นั้น สหกรณ์ฯ ขอเลื่อนกำหนดการออกไปก่อน และจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบในภายหลัง


Share to LINE

มิ.ย.
29


รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558

          ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด  ลงวันที่  6  พฤษภาคม  2558      ได้จัดสรรเงินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด  ประจำปี  2558  จำนวน 411 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 411,000  บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  นั้น    
        คณะกรรมการดำเนินการ มีมติอนุมัติให้กับสมาชิกที่ยื่นคำขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก        ที่มีหลักฐานครบถ้วนตามประกาศของสหกรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 411  คน รวมเป็นเงิน 411,000 บาท(สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และได้โอนเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์ ในวันที่  2  กรกฎาคม  2558   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย                 
          ประกาศ  ณ  วันที่   25   มิถุนายน  พ.ศ.  2558

textดาวน์โหลดประกาศ

textดาวน์โหลดรายชื่อผู้ได้รับทุน ปี 2558

 


Share to LINE

มิ.ย.
12


สสธท.เปิดรับสมัครสมาชิก 1 ก.ค.-31 ส.ค. 58 อายุ 20-59 ปีบริบูรณ์

sstt_part3-2558

textรายละเอียดเพิ่มเติม…

 ใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ สสธท.pdf 

 ใบสมัครสมาชิกประเภทสมทบ สสธท.pdf 

  เอกสารสมาคมฯฌาปนกิจสาฯสุขไทย (สสธท.) 


Share to LINE

พ.ค.
29


ขยายเวลาเปิดรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

late_saving_type2-29-05-2558

textประกาศ ขยายเวลาเปิดรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2


Share to LINE

พ.ค.
11


กำหนดระยะเวลาชำระหนี้สวัสดิการเพื่อการศึกษา เป็น 48 งวด

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เรื่อง กำหนดระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ยืมสามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษา

อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  ว่าด้วยว่าด้วย  การให้เงินกู้

แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้   พ.ศ. 2557   ข้อ 37 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ครั้งที่ 7/2558             วันที่   27  เมษายน 2558   เห็นชอบให้แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วย  การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้   พ.ศ. 2557   และได้กำหนดระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ยืมสามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษาใหม่ดังนี้

1. เงินกู้ยืมสามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษา  เดิม ส่งชำระไม่เกิน 36 งวด  แก้ไขเป็น ส่งชำระไม่เกิน 48 งวด

อนึ่ง เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้   พ.ศ. 2557 

                ประกาศใดที่ออกก่อนประกาศฉบับนี้ให้มีอันยกเลิกและให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

 

ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่   วันที่  6   พฤษภาคม    พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป

 

ประกาศ กำหนดระยะเวลาชำระหนี้สวัสดิการเพื่อการศึกษา


Share to LINE

พ.ค.
08


เงินรอตรวจสอบสมาชิกที่โอนเงินมาชำระ ฌกส. และยังไม่โทรมาแจ้ง

วันที่ สาขา ยอดเงิน
23/7/57 1039 400
16/9/57 1039 500
17/9/57 418 1,100
3/12/57 443 500
4/12/57 401 1,300
8/12/57 418 250
26/12/57 431 300
23/4/58 1039 1,000
24/4/58 450 1,050
11/5/58 443 300
11/5/58 418 300
11/5/58 1351 250
12/5/58 431 300
     

 


Share to LINE

เม.ย.
07


วิธีรับข่าวสารทางเฟสบุ๊คสหกรณ์โดยอัตโนมัติ

วิธีการรับข่าวจากสหกรณ์_NEW

1. ไปที่ www.facebook.com/udcoop

2. กดถูกใจyes และติดตาม

เพียงแค่นี้ขาวสารจากสหกรณ์จะส่งถึงคุณโดยอัตโนมัติ ทางเฟสบุ๊คสหกรณ์ cool


Share to LINE

พ.ค.
11


อนุมัติรับการเป็นสมาชิก สสธท. รอบ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558 สมาชิกสามารถมารับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก สสธท. ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


Share to LINE

พ.ค.
08


สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2558

p_toon_2558


Share to LINE

  • หน้า 1 จาก 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >