ม.ค.
20


ขอเชิญใช้บริการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก


Share to Line

ม.ค.
19


โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิกในเขตอำเภอเมือง

โครงการระดมเงินรับฝากตามโครงกรสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ในเขตอำเภอเมือง
สืบเนื่องจากสหกรณ์ได้ดำเนินโครงกรสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก โดยออกให้บริการแก่สมาชิก
ตามอำเภอ นั้น แต่เนื่องจกอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นพื้นที่ตั้งของสำนักงาน จึงได้จัดออกพื้นที่เฉพาะโรงพยาบาลมะเร็ง
อุดรธานี รวมถึงให้บริการสมาชิกใน รพ.ธัญญารักษ์ วิยาลัยพยาบาล ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึง
หน่วยงาน สสจ.อุดรธานี สสอ.เมือง ศูนย์อนามัยที่ 8 สำนักงานควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี และสมาชิกบำนาญที่มี
ภูมิลำเนาในอำเมือง ดังนั้น คณะกรรมการ จึงขอให้เพิ่มช่องทางการให้บริการสมาชิก เมื่อฝากเงินที่สหกรณ์
ให้ได้รับของที่ระลึกตามเงื่อนไขของโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก เริ่มตั้งแต่วันที่ 18-29 มกราคม 2564


Share to Line

ม.ค.
12


เปิดให้รีกู้ สามัญทั่วไป-สามัญสภาพคล่อง-สามัญพัฒนา-สามัญมั่นคง-สามัญรวมหนี้

เปิดให้รีกู้ สามัญทั่วไป-สามัญสภาพคล่อง-สามัญพัฒนา-สามัญมั่นคง-สามัญรวมหนี้.pdf


Share to Line

ม.ค.
11


ประกาศ จัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ฯ

ประกาศ จัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ฯ.pdf

แบบฟอร์มหนังสือเสนอขายที่ดิน.pdf


  • การวัดระยะโดยใช้มือถือ ให้ติดตั้งโปรแกรม Google Earth จากนั้นดาวนโหลด

แผนที่รัศมี 5 กิโลเมตร จากสหกรณ์  เพื่อเปิดดูรัศมี


  • การวัดระยะทางโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ให้เปิดแผนที่ จากนั้นคลิกขวาเลือกเมนูวัดระยะ แล้วคลิกที่ตำแหน่งปลายทางเพื่อวัดระยะ


Share to Line

ม.ค.
07


กำหนดหน่วยให้บริการงานสินเชื่อ ประจำปี 2564

ประกาศ กำหนดหน่วยให้บริการงานสินเชื่อ ประจำปี 2564.pdf


Share to Line

ม.ค.
06


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายอาทิตย์ ปัทถาพงษ์ สมาชิก กสธท.


Share to Line

ม.ค.
06


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายชัยกร ลักขณาวรรณกุล สมาชิก กสธท.


Share to Line

ม.ค.
06


กำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก กสธท. เสียชีวิตเมื่อ 86-90 ปี

 กำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก กสธท. เสียชีวิตเมื่อ 86-90 ปี.pdf


Share to Line

ธ.ค.
29


ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกใหม่

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด

ฉบับที่ 13 /2564

เรื่อง   รับสมัครสมาชิกใหม่

…………………………………….

อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  ชุดที่ 28  ครั้งที่ 3/2564  เพื่อประโยชน์ของข้าราชการบรรจุใหม่ ซึ่งยังไม่ได้รับเงินเดือน (เงินเดือนยังไม่ตกเบิก) ให้สามารถสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ได้  โดยให้ยื่นใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ พร้อมกับชำระเงินค่าสมัคร เงินทุนเรือนหุ้นเป็นเงินสด  ทั้งนี้ให้ชำระทุนเรือนหุ้นรายเดือน เป็นเงินสด ไปจนกว่าสหกรณ์จะส่งหักเงินได้รายเดือนจากต้นสังกัดได้   ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563  เป็นต้นไป

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกใหม่.pdf


Share to Line

ธ.ค.
29


ประกาศ ผลการสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์

ประกาศ ผลการสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์.pdf

เรื่องเดิม >>  ประกาศ สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีสอบราคา


Share to Line

ธ.ค.
29


แผนการอนุมัติเงินกู้ มกราคม 2564


Share to Line

ธ.ค.
24


ข่าวสารการรับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์และกองทุนประกันชีวิต เริ่ม 24 ธันวาคม 2563

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  1. ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มในชุดใบสมัคร (ประทับตราโรงพยาบาลของรัฐบาล)
  2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้สมัคร)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร)
  4. สำเนาบัตรประชาชน / สูติบัตร (กรณีเด็ก) (ผู้รับผลประโยชน์ทุกคน)
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับผลประโยชน์ทุกคน)
  6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

หมายเหตุ

– ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง เพื่อถ่ายรูป ณ วันสมัครประกอบการสมัคร

– การรับสมัคร ทุกวันที่ 1-20  ของทุกเดือน

– ใบรับรองใช้ได้ไม่เกิน 30 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม     โทร.   093-325-7302

ข่าวสารการรับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์และกองทุนประกันชีวิต .pdf

เอกสารการรับสมัคร:

ใบสมัครเป็นสมาชิก ฌกส.doc  (ทั้งประเภทสามัญและสมทบใช้ฟอร์มเดียวกัน)

ใบสมัคร สสธท (ล้านที่1) สามัญ เริ่ม 1 กันยายน 2563.pdf

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก กสธท(ล้านที่2) พร้อมใบรับรองแพทย์ เริ่ม 1 กันยายน 2563.pdf

ใบสมัครกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน(กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน).pdf


Share to Line

พ.ย.
25


ประกาศ ให้กู้รวมหนี้ก่อนกำหนด 1 ธันวาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

ประกาศให้กู้รวมหนี้ก่อนกำหนด 1ธันวาคม 2563-30 กันยายน 2564.pdf

เอกสารที่เกี่ยวข้อง >  หนังสือกู้เพื่อรวมหนี้


Share to Line

พ.ย.
06


ประกาศ เปิดให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนด (Refinance)

ประกาศ เปิดให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนด (Refinance).pdf

 เอกสารประกอบการกู้สามัญ

 เอกสารประกอบกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต(แบบใหม่)


Share to Line

ม.ค.
15


รายงานจำนวนสมาชิก กสธท.

รายงานจำนวนสมาชิก กสธท.pdf


Share to Line

ม.ค.
15


รายงานจำนวนสมาชิก สส.ชสอ

รายงานจำนวนสมาชิก สส.ชสอ.pdf


Share to Line

ม.ค.
15


รายงานสมาชิก สสธท

รายงานสมาชิก สสธท.pdf


Share to Line