ก.ค.
22


ประกาศรายชื่อได้รับคัดเลือกเข้าอบรมส่งเสริมอาชีพ

sign1

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  กำหนดจัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางหารายได้เสริมให้แก่สมาชิก และเพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน โดยให้สมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ WWW.UDCOOP.COM นั้น

บัดนี้การรับสมัครได้ปิดลงแล้ว  สหกรณ์ฯ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ประจำปี  2559 ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้

รายชื่อโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ70 คน.xls 


Share to Line

ก.ค.
12


จดหมายข่าว เดือนมิถุนายน 2559

cover-12-07-2559

จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน 2559 NEW.pdf 

(อ่านจดหมายข่าวย้อนหลัง คลิ๊ก)


Share to Line

ก.ค.
07


กำหนดการโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิกประจำเดือนกรกฎาคม 2559

IMG07072559-2

เปลี่ยนแปลงกำหนดการ รพ.นายูง เป็น 13 ก.ค. 2559 และ รพ.ไชยวาน เป็น 15 ก.ค. 2559


Share to Line

ก.ค.
07


ประกาศ หยุดทำการ

stopday

ประกาศสหกรณ์ หยุดทำการ (18,19,20 ก.ค.59).pdf 


Share to Line

ก.ค.
06


ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธรณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด กำหนดจัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางหารายได้เสริมให้แก่สมาชิก และเพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน

โดยสมาชิกสามารถลงทะเบียนได้ที่ระบบสมาชิกสหกรณ์

โครงการส่งเสริมอาชีพ.pdf 

วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ.pdf 


Share to Line

มิ.ย.
30


ประกาศเปิดรับสมัคร สสธท. รอบ 3/2559 อายุไม่เกิน 58 ปี

sstt

*  รับสมัครประเภทสามัญ  รับอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันสมัคร 

* รับสมัครประเภทสมทบ (คู่สมรส หรือ บิดา มารดา รับอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร 

   หรือบุตรของสมาชิก สสธท. รับอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ในวันสมัคร)

 เอกสารสมาคมฯฌาปนกิจสาฯสุขไทย (สสธท.) 

ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท รอบ 1 กรกฎาคม 2559.pdf 


Share to Line

มิ.ย.
28


ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย เงินกู้/เงินฝาก

down_saving_loan_percent

ดาวน์โหลด:

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี่ยเงินกู้ 1ก.ค.59.pdf 

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี่ยเงินฝาก 1ก.ค.59.pdf 


Share to Line

มิ.ย.
27


ประกาศ กำหนดระเบียบการให้กู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2559

new_loan

ประกาศสหกรณ์กำหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้ พ.ศ.2559 – 27 มิ.ย.59.pdf 


Share to Line

มิ.ย.
27


ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์เป็นคณะกรรมการสรรหา ประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ปี 2560

pcontrol27-06-2559

ประกาศรับสมัคร คณะกรรมการสรรหา ประจำปี 2560.pdf 


Share to Line

มิ.ย.
23


แผนการอนุมัติเงินกู้ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

pay_plan-07-2559-2


Share to Line

มิ.ย.
20


18 มิถุนายน 2559 ดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด

101

18 มิถุนายน 2559 ดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด เพื่อเปรียบเทียบและทบทวนความเสี่ยงในการบริการงานระบบสินเชื่อ


Share to Line

มิ.ย.
16


คำขอและหนังสือกู้เงินเสริมสภาพคล่อง

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์เปิดให้บริการสินเชื่อ "สามัญเสริมสภาพคล่อง" 

โดยให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอและหนังสือกู้ได้แล้วตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 คำขอและหนังสือกู้สามัญเสริมสภาพคล่อง 

————————————————–

เอกสารประกอบการกู้ยืม
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ
2. สำเนา ทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า หรือใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
3. สำเนา ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
4. สำเนาเลขที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารออมสิน  

เอกสารผู้ค้ำประกัน
1. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
2. สำเนา ทะเบียนสมรสหรือ ทะเบียนหย่า หรือ ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
3. สำเนา ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี)


Share to Line

มิ.ย.
15


โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก

on_tour_17

* สัญจร รพ.เพ็ญ เลื่อนจากวันที่ 16 มิ.ย.2559 เป็นวันที่ 17 มิ.ย.2559  

* หมายเหตุ: สำหรับกำหนดการไป วิทยาลัยพยาบาล และ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี ยังไม่แน่ชัด จะแจ้งประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ *


Share to Line

พ.ค.
25


ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์

ตามประกาศสหกรณ์ 3 พฤษภาคม 2559 เรื่องประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ กำหนดยื่นซองสอบราคาภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-11.00 น. และเปิดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกัน นั้น 

สหกรณ์พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาแล้ว ตกลงรับราคาจ้างจาก หจก.วิสาทรการโยธา เป็นเงิน 474,000.00 บาท ถ้วน กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

ดาวน์โหลดผลการสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมสำนักงาน.pdf


Share to Line

พ.ค.
18


ประกาศ สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มรายบุคคล ประจำปี 2559

                ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  มีความประสงค์จะสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ รายบุคคล ประจำปี 2559  ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (อ่านต่อตามประกาศ) ประกาศ สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มรายบุคคล ประจำปี 2559.pdf 


Share to Line

พ.ค.
18


สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2559

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  มีความประสงค์จะสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559  ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้…(อ่านต่อตามประกาศ)

ประกาศ ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา.pdf 


Share to Line

พ.ค.
18


ประกาศ กำหนดหน่วยบริการสมาชิกสหกรณ์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้จัดระบบการให้บริการรับคำขอกู้ยืมเงินจากสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นในการยื่นคำขอกู้ยืมเงิน  โดยกำหนดหน่วยบริการเป็น 3 หน่วย และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้…(อ่านต่อตามไฟล์ที่แนบ)

ประกาศสหกรณ์ กำหนดหน่วยบริการสมาชิกสหกรณ์.pdf 


Share to Line

พ.ค.
13


มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ

13 พฤษภาคม 2559 มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ นางเพ็ญศิริ แก้วโพนยอ จำนวน 4,000 บาท

13226859_1038839832844403_7121380724276122115_n


Share to Line

เม.ย.
29


ประกาศ ปรับลดการชำระค่าทุนเรือนหุ้นรายเดือน

hoon_8_to_5

อ่านต่อ… ประกาศ ปรับลดทุนเรือนหุ้น พ.ศ. 2559 _(28 เม.ย.59).pdf 

 

กรณีสมาชิกประสงค์เปลี่ยนแปลงการชำระหุ้นรายเดือน(เพิ่ม/ลด)โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ส่งมายังสหกรณ์ฯ

ใบคำขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน .pdf 

 


Share to Line

เม.ย.
28


ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อ Server

ประกาศสหกรณ์ออทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ฉบับที่    12 /2559

เรื่อง   ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   กำหนดยื่นซองสอบราคาภายในวันที่  28  เมษายน  2559  เวลา  09.00 น. – 11.30 น. ตรง   เปิดซองใบเสนอราคาวันที่   28   เมษายน   2559  เวลา  13.30  น. ตรง     ณ   สหกรณ์ออทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นั้นสหกรณ์ออมทรัพย์สารณสุขจังหวัดอุดรธานี    จำกัด     ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้ง   2   ราย   แล้ว   ตกลงรับราคาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรารัตน์ ไอ.ที.     เป็นเงิน    113,400 บาท   (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) กำหนดส่งของภายใน  15  วัน     นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ประกาศ     ณ     วันที่    28      เมษายน       2559

 

ดาวน์โหลด….ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf 

 


Share to Line

เม.ย.
26


22 เมษายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด ดูงาน

800px

22 เมษายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด โดยประเด็นหลักๆ ในการศึกษาดูงาน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การดำเนินการ การระดมเงินฝาก การระดมทุนเรือนหุ้น และการจัดการความเสี่ยง

ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก


Share to Line

เม.ย.
01


สหกรณ์ฯให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก(ยื่นใบสมัคร 1 เม.ย.-15ก.ค.2559)

toon-2559

ประกาศสหกรณ์ฯ ให้ทุนการศึกษา 2559.pdf 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 2559.pdf 

รายชื่อผู้ได้รับทุนฯปี2558 (ไม่มีสิทธิ์รับทุนในปี2559).xls


Share to Line

มี.ค.
30


เงินปันผลค้างจ่าย

สืบเนื่องจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558 ได้มีมติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 ไปแล้วนั้น ขณะนี้มีสมาชิกสมทบซึ่งยังไม่มาติดต่อขอรับเงินปันผลประจำปี 2558 จำนวน 40 ราย 
จึงขอให้สมาชิกดังรายชื่อข้างต้นติดต่อขอรับเงินปันผลจากสหกรณ์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 หากเลยกำหนดเงินปันผลจะถูกตัดมาเป็นเงินรายได้ประจำปี 2559 ของสหกรณ์ต่อไป 
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลด…

รายชื่อ พร้อมประกาศเงินปันผลค้างจ่าย.pdf 


Share to Line

มี.ค.
30


คำสั่ง กำหนดนโยบายการฟอกเงิน

คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด
ที่ 10  /2559
เรื่อง  กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
************

อ่านส่วนที่เหลือของรายการนี้ »


Share to Line

มี.ค.
29


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

late_saving_type2-new03-2559

อ่านต่อ…

ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 .pdf 

 

 


Share to Line