ก.ย.
17


ขอเชิญสมาชิกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหา ประธานกรรมการ และกรรมการ

>>ตรวจสอบหน่วยสรรหา คลิ๊ก

>>รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา ประธาน และกรรมการสหกรณ์ คลิ๊ก

หมายเหตุ: การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหน่วยสรรหา ให้กระทำได้ไม่เกินวันที่ 7 กันยายน 2561
    หลังจากนั้นหากประสงค์จะใช้สิทธิ์สรรหาในหน่วยอื่นที่ตนมิได้มีรายชื่ออยู่ ให้ยื่นคำร้องต่อกรรมการประจำหน่วยสรรหา
    พร้อมแนบหนังสือสั่งการปฏิบัติงานนอกพื้นที่หรือหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา


Share to Line

ก.ย.
03


หยุดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM

ดาวน์โหลดประกาศ

หยุดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน ATM 29 กันยายน 2561 – 1 ตุลาคม 2561.pdf


Share to Line

ส.ค.
23


ข้อห้ามในการหาเสียง

ข้อห้ามในการหาเสียง

          ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้มีการจัดการดำเนินการสรรหา     ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ประจำปี 2562   แทนตำแหน่งที่ว่าง แล้วนั้น

1.ห้ามผู้สมัครหรือผู้แทนผู้สมัครหาเสียงในวันที่ลงคะแนนสรรหาทั้งในเขตและนอกเขตปริมณฑล เป็นอันขาด

                 2.ห้ามผู้สมัครหรือผู้แทนผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิลงคะแนนใส่เสื้อหรืออุปกรณ์ ใดๆที่เป็นสัญลักษณ์หรือหมายเลขอันเป็นการหาเสียงในเขตและนอกเขตปริมณฑลในการลงคะแนนสรรหา

                 3.ห้ามแจกวัสดุสิ่งของเพื่อเป็นการจูงใจให้ลงคะแนนให้ผู้สมัครรับการสรรหารายนั้นๆ          4.ห้ามติดป้ายประชาสัมพันธ์หาเสียงของผู้สมัครหรือแจกบัตรแนะนำตัวในวันลงคะแนนสรรหา


Share to Line

ส.ค.
31


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

ดาวน์โหลด>> ประกาศ เรื่อง เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ2 ถึง 39 ธันวาคม 2561.pdf


Share to Line

ส.ค.
27


ประกาศ รายชื่อสมาชิกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก รอบที่ 2

บัดนี้สหกรณ์ ได้พิจารณาคำขอเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก รอบที่ 2 แล้วและมีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจำนวน 62 ราย ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ จึงให้ขอให้สมาชิกที่ผ่านการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้…(อ่านต่อตามเอกสารที่แนบ)


Share to Line

ส.ค.
21


จดหมายข่าว กรกฎาคม 2561

จดหมายข่าว กรกฎาคม 2561.pdf

 จดหมายข่าวสหกรณ์


Share to Line

ส.ค.
14


สหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด.24 เข้าศึกษาดูงาน การจัดทำ สหกรณ์สีขาว

14 สิงหาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด
เข้าศึกษาดูงาน การจัดทำ สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล


Share to Line

ส.ค.
14


ประกาศรายชื่อสมาชิกฌาปนกิจฯพ้นสมาชิกภาพ

ชื่อสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ พ้นสมาชิกภาพ

ประกาศรายชื่อสมาชิกฌาปนกิจฯพ้นสมาชิกภาพ 13 สิงหาคม 2561.pdf


Share to Line

ส.ค.
06


คุณสมบัติสมาชิกลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ เรื่อง คูณสมบัติของ สมาชิก กลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.pdf 


Share to Line

ส.ค.
06


รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ประจำปี 2561.pdf

คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ปี 2561.pdf


Share to Line