พ.ย.
21


รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานขับรถยนต์

ดาวน์โหลด:

ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ + คนขับรถยนต์.pdf 

ใบสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ.pdf 

ใบสมัครพนักงานขับรถยนต์.pdf 


Share to Line

พ.ย.
06


รางวัลทองคำ สำหรับสมาชิกที่ไม่อยู่ประชุมจนครบทุกวาระ ประชุมใหญ่ 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล ได้มีการจับรางวัลในที่ประชุมใหญ่ไปแล้วส่วนหนึ่ง

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ ได้เป็นเกียรติ จับรางวัล สำหรับสมาชิกที่ติดภารกิจไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนครบทุกวาระได้  เพิ่มอีก 2 รางวัล โดยมี นายบุญส่ง  ศรีลาวัณย์ อดีตประธานกรรมการสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยมีรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีได้รับรางวัล ทองคำครึ่งสลึง ดังนี้

1. นางประภาพร  ไชยสร

2. นางมานิตา  โกมาลย์

**** สำหรับสมาชิกที่ยังไม่มารับรางวัลขอให้ติดต่อได้ที่สหกรณ์ ค่ะ ****


Share to Line

พ.ย.
06


รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลทองคำ จาก กองทุน กสธท. (ล้านที่2)

 

กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ได้มอบรางวัลให้แก่สมาชิกที่สมัครกองทุนฯ 4 ราย โดยมี ดร. มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. และ ดร.ธานี ก่อบุญ กรรมการ กสธท. เป็นเกียรติผู้จับรางวัลให้ผู้โชคดีในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จัด ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล

 

โดยมีรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีได้รับรางวัล ทองคำครึ่งสลึง ดังนี้

1.นางกิตติมา  วงศ์นะรัตน์

2.นางอรทัย  ศรีสำราญ

3.นางทองจันทร์  ภูลำสัตย์

4.นางลำไพ  เนื่องมัจฉา

**** สำหรับสมาชิกที่ยังไม่มารับรางวัลขอให้ติดต่อได้ที่สหกรณ์ ค่ะ ****

 


Share to Line

พ.ย.
02


แจ้งการเปลี่ยนแปลงใบสมัคร กสธท. และเพิ่มใบรับรองแพทย์

     ตามมติคที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขใบสมัครสามาชิก กสธท. และเพิ่มเติมแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท. เพื่อความชัดเจนในการรับสมัครสมาชิก และเป็นการคัดกรองสมาชิกมากขึ้น

     โดย ใบสมัครและใบรับรองแพทย์ กสธท. นี้ใช้ประกอบการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด:

 แจ้งการเปลี่ยนแปลงใบสมัคร กสธท. และเพิ่มใบรับรองแพทย์.pdf 

ใบสมัครกองทุน กสธท.(ล้านที่2) ใหม่ เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2560.pdf 

แผ่นพับ กองทุน กสธท.(ล้านที่2) ใหม่.pdf 


Share to Line

ต.ค.
30


ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคม สสธท.

ประกาศ 

รับสมัครสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

ดาวน์โหลดประุกาศ :  ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท. รอบ10_2560.pdf 


Share to Line

ต.ค.
19


ประกาศระดมทุนจากเงินปันผล (สำหรับสมาชิกสมทบ)

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ ประเภทสมทบ ทุกท่านเข้าร่วมโครงการระดมทุนจากเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2560

หลักเกณฑ์ดังนี้

1. สมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้นไม่ถึง 1 ล้าน บาท เพิ่มหุ้นได้ 100% ของเงินปันผล ทั้งนี้เมื่อรวมกับทุนเรือนหุ้นเดิมแล้วต้องไม่เกิน 1 ล้านบาท

2. สมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้นมากกว่า 1 บ้านบาท ให้เพิ่มหุ้นได้ 50% ของเงินปันผล

สมาชิกที่มีความสนใจติดต่อซื้อหุ้นเพิ่มได้ 8 พ.ย.2560 – 6 ธ.ค. 2560 ในวันและเวลาทำการ

อ่านเพิ่มเติม : ประกาศระดมทุนจากเงินปันผล (สำหรับสมาชิกสมทบ).pdf 

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง : ประกาศ ระดมทุนจากเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2560(สำหรับสมาชิกสามัญ)


Share to Line

ต.ค.
19


ประกาศ ระดมทุนจากเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2560

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด

ฉบับที่     31 / 2560

 เรื่อง  ระดมทุนจากเงินปันผล  และเงินเฉลี่ยคืน  ประจำปี  2560

**********************

                 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  จัดทำโครงการระดมทุน ประจำปี 2560       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวินัยการออมทรัพย์ของสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งเป็นการระดมทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานของสหกรณ์

                จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการระดมทุนจากเงินปันผล  และเงินเฉลี่ยคืน โดยฝากเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนเป็นทุนเรือนหุ้น

หลักเกณฑ์  ดังนี้

1.สมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้น  ไม่ถึง  2,000,000 บาท  ให้เพิ่มหุ้นได้  100 %  ของเงินปันผล  ทั้งนี้เมื่อรวมกับ  

   ทุนเรือนหุ้นเดิมแล้วต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท

2.สมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้น  ตั้งแต่  2,000,000 ถึง 3,000,000 บาท   ให้เพิ่มหุ้นได้  50 %  ของเงินปันผล 

3.สมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้น  ตั้งแต่  3,000,010 ถึง 5,000,000 บาท   ให้เพิ่มหุ้นได้  40 %  ของเงินปันผล 

4.สมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้น  ตั้งแต่  5,000,010 ขึ้นไป ให้เพิ่มหุ้นได้  30 %  ของเงินปันผล 

             สมาชิกที่มีความสนใจติดต่อซื้อหุ้นเพิ่มได้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2560  ในวันและเวลาทำการ                        

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   20  กันยายน   พ.ศ.  2560

 

 (นายสาคร  รอดขันเมือง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด

ดาวน์โหลด :  ประกาศ ระดมทุนจากเงินปันผล และเงินเฉลี่ย 2560.pdf 


Share to Line

ต.ค.
17


ขอเชิญสมาชิกดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2560

ขอเชิญสมาชิกดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2560 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2560.pdf 


Share to Line

ก.ย.
30


กำหนดรับสัญญาเงินกู้เดือนตุลาคม 2560


Share to Line

ก.ย.
29


ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหา กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561

ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหา

กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหา กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561.pdf 


Share to Line

ก.ย.
26


ประกาศรับเสนอขายสินค้าวันประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2560

ประกาศ รับเสนอขายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560.pdf


Share to Line

ก.ย.
22


ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทเงินกู้  เดิม   ใหม่ 
ฉุกเฉิน       6.50       6.25
สามัญทั่วไป       6.50       6.25
สามัญสวัสดิการ       5.50       5.25
สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต       7.00       6.75
สามัญเสริมสภาพคล่อง       6.50       6.25
สามัญเพื่อชำระหนี้แทน       4.50       4.25

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (1 ต.ค. 60 เป็นต้นไป).pdf 


Share to Line

ก.ย.
22


ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก  เดิม   ใหม่ 
ออมทรัพย์       2.00       1.75
ออมทรัพย์พิเศษ       3.00       2.75
ออมทรัพย์พิเศษ2       3.75       3.50
เกษียณเปี่ยมสุข       4.50       4.25
ประจำ 12 เดือน       4.00       3.75
ประจำ 24 เดือน ปลอดภาษี       3.75       3.50

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (1 ต.ค.60 เป็นต้นไป).pdf 


Share to Line

ก.ย.
19


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สปป.ลาว

[ [  เปิดดูภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก ] ]

 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ได้รับประสานงานสจากมูลนิธิฮันส์ไซเดล(HSF) จะนำคณะจาก สปป.ลาว มาศึกษาดูงานในประเทศไทย จำนวน 17 คน ประกอบด้วย คณะจากกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ 10 คน สหพันธ์สหกรณ์เยอรมณี (DGRV) ใน สปป.ลาว 6 คน และผู้แทน HSF จำนวน 1 คน เข้าศึกษาดูงานในวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีนายพยอม  สวัสดี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ประสานงาน


Share to Line

ก.ย.
19


จดหมายข่าวฉบับเดือนสิงหาคม 2560

ฉบับที่ 3 เดือน สิงหาคม 2560.pdf


Share to Line

ส.ค.
31


ประกาศขยายระยะเวลา รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ขยายระยะเวลาเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ2 ถึง 29 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลดประกาศ  ประกาศขยายระยะเวลา รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ2.pdf


Share to Line

ส.ค.
28


โครงการช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันครบรอบ 26 ปี วันก่อตั้งสหกรณ์

โครงการช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันครบรอบ 26 ปี วันก่อตั้งสหกรณ์ ถวายภัตตาหารเช้า ณ วัดศิริชัยพัฒนาราม และเลี้ยงอาหาร ณ ศูนย์สงเคราะห์เด็กปัญญาอ่อน ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี วันที่ 28 สิงหาคม 2560

 

[ ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก ]


Share to Line

ส.ค.
17


เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบการเป็นสมาชิก สสธท.

เพื่อความสะดวกสบายสำหรับสมาชิกในการตรวจสอบการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สมาชิกสามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกภาพได้โดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนในการค้นหา (ขณะนี้ตรวจสอบได้เฉพาะ ล้านที่ 1)

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ตรวจสอบการเป็นสมาชิก สสธท. (ล้านที่1)


Share to Line

มิ.ย.
27


กำหนดการรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจ สสธท. (ล้านที่1)

(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)

รายละเอียดเพิ่มเติม : แผ่นพับ สสธท ปี 2560 PDF.pdf 


Share to Line

มิ.ย.
27


กำหนดการเปิดรับสมัครกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. (ล้านที่สอง)

(คลิกเพื่อขยายรูปภาพ)

อ่านเพิ่มเติม: แผ่นพับกองทุนสวัสดิการ (ล้านที่ 2) _PDF ปี 2560.pdf 

 


Share to Line

มิ.ย.
16


ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2560

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พ.ศ. 2554
ข้อ 79 (8) และข้อ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ได้มีมติให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการ ให้เงินกู้แก่สมาชิกและ
ดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2559 แล้วกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการให้
เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2560
ดังต่อไปนี้ …(อ่านต่อตามเอกสารที่แนบ)

ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2560.pdf


Share to Line

ม.ค.
09


ใบสมัคร กองทุนสวัสดิการ สสธท.(ล้านที่สอง)

ใบสมัครกองทุน สสธท. ล้านที่ 2.pdf 


Share to Line