ก.ค.
25


เดือนแห่งการออม

savingmonth

ส.ค.
19


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด

เรื่อง       ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

………………………………………………………..

 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด  ชุดที่  21  ครั้งที่  13/2557  เมื่อวันที่  25 มิถุนายน  2557  เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  2               ซึ่งมีเงื่อนไขการรับฝากดังนี้…

อ่านต่อ ตามเอกสารที่แนบ

ส.ค.
07


ข่าว สสธท. รับสมัครสมาชิก รอบที่ 3/2557 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – 31 สิงหาคม 2557 (รับอายุไม่เกิน 60 ปี)

ข่าว สสธท. รับสมัครสมาชิก รอบที่  3/2557

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – 31 สิงหาคม 2557 

(รับอายุไม่เกิน 60 ปี)

 • วันที่รับสมัคร:  1 ก.ค. – 31 ส.ค.57
 • ค่าสมัคร: 20 บาท
 • ค่าบำรุงรายปี: 20 บาท
 • *เงินสงเคราะห์เก็บไว้ล่วงหน้า :4,000  บาท
 • **วันที่สมาชิกภาพสมบูรณ์:  1 ตุลาคม 2557

*  รับสมัครประเภทสามัญ และประเภทสมทบ(คู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรสมาชิก)  รับอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร  อ่านส่วนที่เหลือของรายการนี้ »

ส.ค.
04


ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างลง
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2555 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ส.ค.
04


โครงการปลูกป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ

DSCN1246

2 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมปลูกป่า,ทำโรงทาน และถวายผ้าป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดเทพนรินทร์อินทรมหาวราราม อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ดูเพิ่มเติม…

ก.ค.
30


รับสมัครคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งสหกรณ์

imgอาศัยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วย แนวทางการสรรหา ประธานกรรมการ  กรรมการดำเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ  พ.ศ.  2555  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด  ชุดที่  21  ครั้งที่  14/2557  เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2557

มีมติให้คัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง  เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด  ประจำปี  2558  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  โดยมีรายละเอียดอำนาจหน้าที่และคุณสมบัติดังต่อไปนี้…

[อ่านต่อตามเอกสารที่แนบ]

มิ.ย.
30


รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2557

สหกรณ์โอนเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2557 เข้าบัญชีสมาชิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 30 มิถุนายน 2557 ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้


ดาวน์โหลดประกาศ
ดาวน์โหรายชื่อสมาชิกได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2557

สมาชิกที่เคยได้รับทุนฯแล้วเมื่อปี 2556 (ไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนปี 2557)

(อ่านเรื่องเดิม)

 • หน้า 1 จาก 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • >