มี.ค.
19


แจ้งเปลี่ยนแปลงออกสัญจรพบสมาชิก ปี 2558 (NEW#2) ดังนี้

***แจ้งเปลี่ยนแปลงออกหน่วยสัญจรฯ โซน อ.กุดจับและอ.หนองวัวซอ เป็นวันที่ 2 เมษายน 2558 จ้า**

***สถานที่ เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลทั้งหมดจ้า***

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด กำหนดออกสัญจรพบสมาชิก ในปี 2558

โดยออกให้บริการด้าน บริการเงินฝาก บริการเงินกู้ และการให้คำปรึกษาทางด้านการเงินต่างๆ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

coop_meeting_plan3

01

 

มี.ค.
17


เรื่อง การฝากเงินกับสหกรณ์ภายนอก

about_union_coop

มี.ค.
16


เอกสารเผยแพร่

 การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก.pdf  

 เอกสารประกอบโครงการอบรมสมาชิกใหม่ 2558 (powerpoint).ppt  

มี.ค.
09


เปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการกู้เงิน

change_form

เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือกู้เงินสามัญและหนังสือค้ำประกันเงินกู้ยืมสามัญ หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต และหนังสือค้ำประกันเงินกู้สวัสดิการ โดยเริ่มมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

textดาวน์โหลดประกาศเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ฯ

มี.ค.
09


ขยายเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

late_saving2

     ด้วยการระดมเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 จะสิ้นสุดระยะเวลาการรับฝากในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ชุดที่ 22 ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 จึงมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการระดมเงินรับฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ต่อไปอีกเป็นระยะที่ 5 (1 เมษายน 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558) ซึ่งมีเงื่อนไขการรับฝากดังนี้… (textอ่านต่อตามไฟล์ที่แนบ)

มี.ค.
07


การสรรหาประธาน, กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2558

how_new_master

textดาวน์โหลด งานนำเสนอ การสรรหาประธาน, กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2558

มี.ค.
07


ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีการรับสมัครสมาชิก และการขาดสมาชิกภาพ พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

change_raw

textระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีการรับสมัครสมาชิก และการขาดสมาชิกภาพ พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

(เรื่องที่เกี่ยวข้อง…ประกาศสหกรณ์เรื่องความหมายของลูกจ้างชั่วคราว)

ก.พ.
23


หนังสือรับรองการเป็น สสธท.มาถึงแล้ว

sstt_sstt

หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกณณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) มาถึงแล้ว

รายชื่อตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

textรายชื่อตามใบสำคัญการเป็นสมาชิก

ก.พ.
23


กำหนดวงเงินกู้ยืมเงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษา

loan_for_study

textประกาศกำหนดวงเงินกู้ยืมเงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษา

textจดหมายส่งประกาศฯ

พ.ย.
24


เปิดรีไฟแนนซ์ระหว่าง 1 ธ.ค.57 – 31 มี.ค.58

refinance1

ดาวน์โหลดประกาศ

  • หน้า 1 จาก 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • >