พ.ค.
07


แจ้งวันหยุดทำการ


Share to Line

พ.ค.
05


ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2564

ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2564.pdf

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2564.pdf

ตรวจสอบและยื่นเอกสารขอรับทุนการศึกษา (คลิ๊ก)


Share to Line

พ.ค.
05


ประกาศยกเลิกใบเสร็จ

ประกาศยกเลิกใบเสร็จ.pdf


Share to Line

เม.ย.
30


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายจิรพงศ์ สุทธิบริบาล สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) และสมาชิก ฌกส.สหกรณ์

วันที่ 30 เมษายน 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายจิรพงศ์ สุทธิบริบาล สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,014,141.00 บาท และเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จำนวน 204,300 บาท


Share to Line

เม.ย.
23


งบดุลอย่างย่อ ณ 31 มีนาคม 2564

งบดุลอย่างย่อ ณ 31 มีนาคม 2564.pdf


Share to Line

เม.ย.
16


เลื่อนกำหนดการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก

ประกาศเลื่อนโครงการสัญจร 2564.pdf


Share to Line

เม.ย.
16


แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ


Share to Line

เม.ย.
07


ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อที่ดิน

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้ประกาศจัดซื้อที่ดิน  เพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด อุดรธานี จำกัด โดยมีเนื้อที่ดินตั้งแต่ 3 ไร่ ขึ้นไป วงเงินไม่เกิน 30,000,000.00 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคา นั้น

บัดนี้ การประกวดราคาจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว จึงประกาศที่ดินที่ชนะการประกวดราคา ดังนี้

อันดับ 1

นายพรศักดิ์ เลิศโกเมนกุล โฉนดที่ดินเลขที่ 22020 ที่ตั้ง ถนนบ้านช้าง ต.หมากแข้ง อ.เมือง          จ.อุดรธานี ที่ดินเนื้อที่ 3 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา ในราคา 27,800,000.00 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน)

อันดับ 2

นายสวัสดิ์ ศรีอุดม โฉนดที่ดินเลขที่ 51901 ที่ตั้ง ถนนประชาสันติ ต.หมากแข้ง อ.เมือง              จ.อุดรธานี ที่ดินเนื้อที่ 3 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา ในราคา 21,500,000.00 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ทั้งนี้ให้ผู้ชนะการประกวดราคาอันดับ 1 ทำการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ให้เรียบร้อย ภายใน 90 วัน ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ โดยเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ฉบับที่ 15/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 ทั้งนี้หากไม่สามารถดำเนินการได้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จะตัดสิทธิ์ผู้ชนะการประกวดราคา แล้วจะแจ้งให้ผู้ชนะฯ อันดับที่ 2 ดำเนินการต่อไป

ประกาศ  ณ  วันที่  7  เมษายน  2564

(นายสาคร  รอดขันเมือง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อที่ดิน.pdf


Share to Line

เม.ย.
02


ประกาศ แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด (1 เมษายน 2564)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด

ฉบับที่ 25 /2564

เรื่อง          แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

……………………………………

          อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พ.ศ. 2562       ข้อ 110 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จำนวน 3 ฉบับ และกำหนดระเบียบสหกรณ์   ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ใหม่ จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ดังรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ ดังนี้

ระเบียบที่แก้ไข จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัดว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2561        (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564)

2. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วย การโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564)

3. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วย สมาชิกสมทบ                พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564) 

 

กำหนดระเบียบใหม่ จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้

1. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564

(นายสาคร รอดขันเมือง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ดาวน์โหลด ประกาศแก้ไขระเบียบ 1 เมษายน พ.ศ. 2564.pdf

ระเบียบว่าด้วย หุ้น พ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564).pdf

ระเบียบว่าด้วย การโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2564).pdf

ระเบียบว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564).pdf

ระเบียบว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564.pdf


Share to Line

เม.ย.
01


วาระพิเศษ กสธท.(ล้านที่2) เปิดรับสมัครสมาชิกอายุ 59 ปี แต่ไม่เกิน 64 ปี 6 เดือน

กสธท(ล้านที่2) เปิดรับสมัครสมาชิก 59ปี แต่ ไม่เกิน 64 ปี 6 เดือน ถึง25 เมษายน 2564.pdf

 เอกสารกองทุน กสธท.(ล้านที่2)


Share to Line

เม.ย.
01


การรับสมัครสมาชิก กสธท.(ล้านที่2) เดือนเมษายน 2564

การรับสมัคร กสธท.(ล้านที่2) เดือนเมษายน 2564.pdf

 เอกสารกองทุน กสธท.(ล้านที่2)


Share to Line

เม.ย.
01


โครงการ ช่วยเหลือสมาชิกที่กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ)

ช่วยเหลือสมาชิกที่กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ).pdf

 เอกสารประกอบการกู้สามัญ

 เอกสารประกอบกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต(แบบใหม่)

 หนังสือกู้เพื่อรวมหนี้


Share to Line

มี.ค.
31


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึง 30 กันยายน 2564

ดาวน์โหลดประกาศ :

ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึง 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564.pdf


Share to Line

มี.ค.
30


ข่าวดี สสธท.เปิดรับสมัครสมาชิก สมทบ คู่สมรส หรือบุตร ถึง 25 เม.ย. 2564

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์>> สสธท.เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ ประเภท คู่สมรส และบุตร ถึง 25 เมษายน 2564.pdf

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง >> สมาคม สสธท.(ล้านที่1) แก้ไขใบสมัครใหม่ เริ่ม 1 เมษายน 2564


Share to Line

มี.ค.
15


ประกาศผลการคัดเลือกที่ดินเสนอขาย

ประกาศผลการคัดเลือกที่ดินเสนอขาย.pdf

หนังสือยืนยันขายที่ดิน มีนาคม 2564.pdf


Share to Line

ม.ค.
12


เปิดให้รีกู้ สามัญทั่วไป-สามัญสภาพคล่อง-สามัญพัฒนา-สามัญมั่นคง-สามัญรวมหนี้

เปิดให้รีกู้ สามัญทั่วไป-สามัญสภาพคล่อง-สามัญพัฒนา-สามัญมั่นคง-สามัญรวมหนี้.pdf


Share to Line

เม.ย.
10


10 เมษายน 2564 อบรมโครงการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

เมื่อวันที่ 10  เมษายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จัดอบรมโครงการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ประจำปี 2564 ขึ้น ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เป็นพิธีกร


ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก


Share to Line

เม.ย.
10


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายบรรจง พลไชโย สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่ 9 เมษายน 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายบรรจง พลไชโย สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,013,931.85 บาท


Share to Line