เม.ย.
25


ประกาศหยุดทำการเนื่องในวันแรงงาน 1 พ.ค.2560


Share to Line

มี.ค.
27


กำหนดการออกสัญจรพบสมาชิก เดือน เม.ย.2560


Share to Line

มี.ค.
20


วิธีการใช้งานโปรแกรมคำนวณสิทธิ์กู้

 ตัวอย่างและวิธีการใช้งานโปรแกรมคำนวณสิทธิ์กู้.pdf 


Share to Line

มี.ค.
01


ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด : ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.pdf 


Share to Line

ก.พ.
13


ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี

          ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี และปฏิบัติงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ตามประกาศสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 04/2560 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 นั้น

          บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี  ดังนี้

          1. นางสาวศศิภรณ์  เทพนวน          ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ 1

          2. นางสาวจิฬานุช  สุวรรณภักดี        ได้รับการสำรองอันดับ 1

          ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด หากไม่มาตามวัน เวลาดังกลา่ว ถือว่าสละสิทธิ์ และสหกรณ์จะเรียกผู้สอบได้ลำดับถัดไปให้มารายงานตัวแทน

         อนึ่ง ผู้ที่ได้รับการสำรองอันดับ 1 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นายสาคร  รอดขันเมือง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 

ดาวน์โหลด : ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี ปี 2560.pdf

 


Share to Line

ม.ค.
24


ประกาศ แก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้ ฯ ฉบับที่ 3

ดาวน์โหลด: 

ประกาศ เรื่องแก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้ ฯ ฉบับที่ 3.pdf 


Share to Line

ม.ค.
09


ใบสมัคร กองทุนสวัสดิการ สสธท.(ล้านที่สอง)

ใบสมัครกองทุน สสธท. ล้านที่ 2.pdf 


Share to Line

พ.ย.
29


ขยายระยะเวลารับฝาก ออมทรัพย์พิเศษ 2 (31 ธ.ค.59-31 มี.ค.60)

late_saving_spc2

ดาวน์โหลดประกาศ: 

ประกาศ ขยายระยะเวลารับฝาก ออมทรัพย์พิเศษ 2 _31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560.pdf 


Share to Line

ก.พ.
07


การใช้บุคคลค้ำประกันการกู้ยืม และหลักประกันความมั่นคง

การใช้บุคคลค้ำประกันการกู้ยืม

1. สมาชิกกลุ่มที่ 1 จะเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้กับผู้กู้มากกว่า 9 สัญญาไม่ได้

1.1 ค้ำประกันเงินกู้สามัญ หรือเงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ไม่เกิน 7 สัญญา

1.2 ค้ำประกันเงินกู้สามัญสวัสดิการและ/หรือสามัญเสริมสภาพคล่องได้ไม่เกิน 2 สัญญา และไม่ค้ำประกันซ้ำซ้อนกับสัญญาเงินกู้สามัญ หรือเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้กู้

2. สมาชิกกลุ่มที่ 1 ค้ำประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 420,000 บาท

     สมาชิกกลุ่มที่ 1 ค้ำประกันให้กับสมาชิกกลุ่มที่ 2,3 และ 4 ได้

     มาชิกกลุ่มที่ 2,3 และ 4 ให้ค้ำประกันได้เฉพาะสมาชิกในกลุ่มเดียวกันเท่านั้น โดยค้ำประกันได้ไม่เกิน 6 สัญญา

3. ให้มีบุคคลค้ำประกันเงินกู้ยืมสำหรับสมาชิกกลุ่มที่ 1 ดังนี้

50,001  –  420,000 ผู้ค้ำไม่น้อยกว่า 1 คน

420,001 –   840,000 ผู้ค้ำไม่น้อยกว่า 2 คน

840,001 – 1,260,000 ผู้ค้ำไม่น้อยกว่า 3 คน

1,260,001 – 1,680,000 ผู้ค้ำไม่น้อยกว่า 4 คน

1,680,001- 2,100,000 ผู้ค้ำไม่น้อยกว่า 5 คน

2,100,001- 2,520,000 ผู้ค้ำไม่น้อยกว่า 6 คน

2,520,001- 3,000,000 ผู้ค้ำไม่น้อยกว่า 7 คน

*กู้เกิน 8 แสน  ทำประกันชีวิต  กรณีทำประกันชีวิตไม่ผ่านให้สมัครสมาชิกฌาปนกิจชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (ชสอ)

หมายเหตุ ประกันชีวิตเพื่อกู้ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เนื่องจากอายุกรมธรรม์ไม่ถึง

 10 ปี และเป็นการประกันชีวิตกลุ่ม

 

หลักประกันเพื่อความมั่นคงอื่น

  1. เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด และได้รับความคุ้มครองแล้ว กรณียังไม่ได้รับความคุ้มครองต้องจัดทำประกันชีวิตในวงเงินทุนประกัน 100,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี
  2. กู้ 150,000 บาท ขึ้นไป ต้องเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุข กรณีไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ ให้จัดหาผู้ค้ำประกันเพิ่มอีก1คนหรือจัดทำประกันชีวิตเพิ่มจากทุนประกันเดิมอีก200,000 บาท
  3. เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย กรณีกู้ยืมเงินตั้งแต่ 2,000,000.00 บาท ขึ้นไป

 

ค่าธรรมเนียมในการ รีกู้ใหม่ สัญญาสาสามัญทั่วไป สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต สามัญเสริมสภาพคล่อง  ซึ่งมีบุคคลค้ำประกันเงินกู้

ผู้กู้ต้องชำระค่าธรรมเนียมรีกู้ใหม่ 200 บาท
(เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน)

 


Share to Line

พ.ย.
25


25 พ.ย. 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ดูงาน

loei_cover_1024

ประธาน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการใช้งานโปรแกรมสหกรณ์ และการบริการงานสหกรณ์ฯ


Share to Line