ต.ค.
13


ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561


Share to Line

ต.ค.
02


รับเสนอขายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

   ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี 2561    ในวันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอุดรดุษฏี  โรงแรมเจริญโฮเต็ล  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  จึงประกาศ ให้ผู้สนใจจะขายสินค้าในวันดังกล่าว ยื่นเสนอราคาจัดบู๊ทขายสินค้า โดยมีเงื่อนไขดังนี้

รับเสนอขายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
…รับซองเสนอราคา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ในวันที่ 9  ตุลาคม  2561  เวลา 09.00 น. – 11.00 น.  …

(อ่านต่อตามเอกสารที่แนบ)


Share to Line

ก.ย.
28


ตรวจสอบบัญชีรับโอนเงินค่าตอบแทนสรรหา

สมาชิกสามารถตรวจสอบบัญชีรับโอนเงินค่าตอบแทนสรรหา ประธานและกรรมการสหกรณ์ ปี 2562 ได้ ตามลิ้งค์ด้านล่าง


Share to Line

ก.ย.
27


ประมูลขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของสหกรณ์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จะดำเนินการขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ (สังกะสี และ เหล็กตัวชี )ของสหกรณ์ฯ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ …(อ่านต่อตามเอกสารที่แนบ)


Share to Line

ก.ย.
27


ประกาศหยุดให้บริการ 2 พฤศจิกายน 2561

ประกาศหยุดให้บริการ 2 พฤศจิกายน 2561

   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด ขอหยุดให้บริการแก่สมาชิก           ในวันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน  2561  เนื่องจากสหกรณ์ฯ จะเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561…(อ่านต่อตามเอกสารที่แนบ)


Share to Line

ก.ย.
24


ขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561


Share to Line

ก.ย.
24


ผลการนับคะแนนสรรหา ประธาน+กรรมการ ปี 2562

     ตามที่คณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ปี 2562 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 นั้น

     บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการนับคะแนนและรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา ดังนี้…(อ่านต่อ ตามประกาศ)


Share to Line

ก.ย.
24


ปรับลดงวดการส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เงินกู้ยืมประเภทสามัญทั่วไป

เดิมส่งชำระไม่เกิน 150 งวด ปรับลดเป็น ส่งชำระไม่เกิน 144 งวด

เงินกู้ยืมประเภทสามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต

เดิมส่งชำระไม่เกิน 210 งวด ปรับลดเป็น ส่งชำระไม่เกิน 204 งวด


Share to Line

ก.ย.
21


แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนเงินปันผล

การแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนเงินปันผล

สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนเงินปันผล โปรดกรอกข้อมูลส่งถึงสหกรณ์ภายใน 30 กันยายน 2561 (แนบสำเนาบัตรประชาชนและหน้าสมุดบัญชีเงินฝากมาด้วย)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม:


Share to Line

ก.ย.
19


ฌาปนกิจสงเคราะห์ แจ้งรายชื่อสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ

     ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด มีมติให้สมาชิกพ้นสมาชิกภาพและคัดชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกสมาคม ตามข้อบังคับสมาคม พ.ศ. 2548 ข้อ19 เนื่องจากค้างชำระงเินสงเคราะห์และเงินล่วงหน้า ดังต่อไปนี้…(อ่านต่อตามประกาศ)


Share to Line