ส.ค.
31


ประกาศ เรื่องรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ที่เป็น พกส.

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
ฉบับที่  03  /2558
เรื่อง  รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
…………………………………………

    อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด  ว่าด้วยคุณสมบัติ  วิธีการรับสมัครสมาชิกและการขาดสมาชิกภาพ  พ.ศ.  2554  ข้อ  4 (2)  จึงขอประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์  ซึ่งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ที่ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจำจังหวัดอุดรธานีดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  มีดังต่อไปนี้
         1.1  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
         1.2  เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และบรรลุนิติภาวะ ที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดอุดรธานี  ยกเว้น ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ให้สมัครเป็นสมาชิกสมทบได้
         1.3  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
         1.4  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน                
2.  หลักฐานการสมัครสมาชิก
        2.1  ยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
         2.2  รูปถ่าย ขนาด  1 นิ้ว จำนวน  2  แผ่น
         2.3  สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1  ฉบับ
         2.4  สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน  1  ฉบับ
        2.5  ชำระค่าสมัครสมาชิก  100  บาท
         2.6  ชำระค่าทุนเรือนหุ้นร้อยละ 8 ของเงินได้รายเดือน
         2.7  สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร   (บัญชีเงินฝากธนาคารที่โอนเงินเดือน)
         2.8  ยื่นคำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์    
        ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด  ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด  พ.ศ.2554   และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด  ว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีการรับสมัครสมาชิกและการขาดสมาชิกภาพ  พ.ศ.2554
3.  เปิดรับสมัครสมาชิกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

ประกาศ  ณ  วันที่   25  กรกฏาคม   พ.ศ. 2558

(นายสาคร  รอดขันเมือง)
 ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 

ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่องรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ที่เป็น พกส.


Share to LINE

ส.ค.
31


ประกาศ หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้กู้ยืมเงิน สามัญ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
ฉบับที่  7 / 2558
เรื่อง  หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินประเภทสามัญ และ สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต

—————————————–

    อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ยืม   พ.ศ. 2558   และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  22  ครั้งที่ 12/2558    วันที่ 23  สิงหาคม  2558  เห็นชอบกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ยืมประเภทสามัญ และสามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่สมาชิก ดังต่อไปนี้
1. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า  6 เดือน
2. มีเงินได้รายเดือนคงเหลือ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินได้รายเดือน
3. มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ยืม สามัญ  หรือ สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. กรณีมีหนี้เงินกู้ยืมคงเหลือสามารถยื่นคำขอกู้ยืมใหม่ได้เมื่อ  ชำระหนี้แล้วดังนี้
4.1  เงินกู้สามัญ   
           4.1.1 สัญญาเงินกู้กำหนดชำระแบบสหกรณ์  ต้องชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า  6  งวด
              4.1.2 สัญญาเงินกู้กำหนดชำระแบบธนาคาร  ต้องชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด
4.2  เงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
             4.2.1 สัญญาเงินกู้กำหนดชำระแบบสหกรณ์  ต้องชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า  12 งวด
           4.2.2 สัญญาเงินกู้กำหนดชำระแบบธนาคาร  ต้องชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า  18 งวด
5. ระยะเวลาส่งชำระหนี้
5.1  เงินกู้สามัญ    ให้มีระยะเวลาชำระหนี้   ไม่เกิน 156 งวด และต้องชำระหนี้ให้หมดเมื่ออายุ
      ไม่เกิน 70  ปีบริบูรณ์
5.2  เงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้มีระยะเวลาชำระหนี้   ไม่เกิน 216 งวด และต้องชำระหนี้     
      ให้หมด  เมื่ออายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
6. กำหนดให้มีผู้ค้ำประกันเงินกู้ยืม   ดังต่อไปนี้   

 

ที่ วงเงินกู้ยืม (บาท) ผู้ค้ำประกัน
อย่างน้อย    (คน)
1      50,001     –        500,000   1
2    500,001     –     1,000,000    2
3 1,000,001     –     1,500,000     3
4 1,500,001     –     2,000,000    4
5 2,000,001     –     2,500,000   5
6 2,500,001     –     3,000,000   6

7. ให้มีหลักประกันความมั่นคงเพิ่มเติมดังนี้
  7.1 เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด  
  7.2 เป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุข กรณีไม่สามารถสมัครสมาชิกได้   เนื่องจากอายุเกินให้จัดหาผู้ค้ำประกันเพิ่มอีกหนึ่งคน   7.3 เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  กรณีกู้ยืมเงินตั้งแต่ 2,500,000 บาท ขึ้นไป
  7.4  ต้องทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต ระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี  โดยกำหนดให้สหกรณ์
เป็นผู้รับผลประโยชน์ ภายในวงเงินดังต่อไปนี้

ที่ วงเงินกู้ยืม (บาท) ทำประกันชีวิต
ทุนประกัน  (บาท)
1     800,001   –   1,000,000       100,000
2 1,000,001  –   1,200,000     150,000
3 1,200,001  –   1,400,000    200,000
4 1,400,001  –   1,600,000    250,000
5 1,600,001  –   1,800,000    300,000
6 1,800,001  –   2,000,000   350,000
7 2,000,001  –   2,200,000    400,000
8 2,200,001  –   2,400,000    450,000
9 2,400,001  –   2,500,000    500,000
10 2,500,001  –   3,000,000    600,000

ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอกู้ยืมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนทุกประการ

ประกาศ  ณ  วันที่  27   สิงหาคม  พ.ศ.   2558
 
(นายสาคร  รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 

ดาวน์โหลด ประกาศสหรณ์ฯ หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้กู้ยืมเงิน สามัญ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 27 ส.ค.58


Share to LINE

ส.ค.
31


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด
ฉบับที่  6 / 2558
เรื่อง  ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2
………………………………………………………..

        เนื่องด้วย การระดมเงินรับฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  2 (ระยะที่ 6) จะสิ้นสุดระยะเวลาการรับฝากในวันที่  30  กันยายน  2558  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข          จังหวัดอุดรธานี  จำกัด  ชุดที่  22  ครั้งที่  13/2558  เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2558  จึงมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการระดมเงินรับฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2  ต่อไปอีกเป็นระยะที่ 7 ซึ่งมีเงื่อนไขการรับฝากดังนี้
1.บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ที่ครบกำหนดฝากในวันที่   30  กันยายน  2558  หากไม่ถอนหรือปิดบัญชีเงินฝาก  ให้ถือว่า ได้ฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (ระยะที่ 7 ) ต่อ
2.รับบริการเปิดบัญชีเงินฝากจากสมาชิกรายใหม่  มีเงื่อนดังนี้
                 2.1  เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกไม่น้อยกว่า  5,000  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)
                 2.2  ถอนเงินฝากได้เดือนละ  1  ครั้ง  หากถอนครั้งที่  2  จะมีค่าธรรมเนียมในการถอนร้อยละ  1 ของยอดเงินที่ถอนแต่ไม่เกิน 500  บาท
              2.3  ถ้าถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดจะได้ดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์
               2.4  ยอดเงินฝากในบัญชีมีจำนวนต่ำกว่า 5,000 บาท จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
        3.อัตราดอกเบี้ย (ตามประกาศของสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 5 เริ่ม 1 ตุลาคม 2558 อัตราร้อยละ 4.00 ต่อปี)
        4.เริ่มตั้งแต่  วันที่  1  ตุลาคม  2558  ถึงวันที่  31  ธันวาคม  2558  
          จึงขอเชิญสมาชิกที่สนใจฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ  2  (ระยะที่ 7) ได้ที่สหกรณ์ภายในระยะเวลา        ที่กำหนด ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. ทุกวันทำการ

ประกาศ  ณ  วันที่  27  สิงหาคม   พ.ศ.  2558

(นายสาคร  รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ประกาศ เรื่อง เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ( ขยายระยะเวลา 1 ต.ค. 58 จนถึง 31 ธ.ค. 58 )

 


Share to LINE

ส.ค.
31


ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด
ฉบับที่   5 / 2558
เรื่อง  ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
…………………………………………………..

        ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด           ชุดที่  22  ครั้งที่  13/2558  เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2558  เห็นชอบให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดัง ต่อไปนี้
        ประเภทเงินฝาก                        ดอกเบี้ยเงินฝาก
2.1    ออมทรัพย์                 จากเดิมร้อยละ   2.75   ต่อปี    เป็นร้อยละ   2.25   ต่อปี
2.2    ออมทรัพย์พิเศษ             จากเดิมร้อยละ   3.75   ต่อปี    เป็นร้อยละ   3.25   ต่อปี
2.3    ออมทรัพย์พิเศษ  (ประเภท  2)     จากเดิมร้อยละ   4.50   ต่อปี    เป็นร้อยละ   4.00   ต่อปี
2.4    ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข          จากเดิมร้อยละ   5.25   ต่อปี    เป็นร้อยละ   5.25   ต่อปี
2.5    ประจำ  12  เดือน             จากเดิมร้อยละ   4.75   ต่อปี    เป็นร้อยละ   4.25   ต่อปี
2.6    ประจำ  24  เดือนปลอดภาษี         จากเดิมร้อยละ   4.50   ต่อปี    เป็นร้อยละ   4.00   ต่อปี
        ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2558  เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่    27   สิงหาคม  พ.ศ.  2558
 
(นายสาคร  รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด

 

ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (1 ต.ค.58)


Share to LINE

ส.ค.
31


ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด

ฉบับที่  4  / 2558

เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

…………………………………………………..

                                อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้         แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  พ.ศ.  2558   ข้อ  40  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  ชุดที่  22  ในการประชุมครั้งที่  13/2558  เมื่อวันที่  27 สิงหาคม  2558  เห็นชอบให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังต่อไปนี้

              ประเภทเงินกู้                                  ดอกเบี้ยเงินกู้

1.1    เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน                 จากเดิมร้อยละ    7.00    ต่อปี
                                                     เป็นร้อยละ    6.75    ต่อปี

1.2    เงินกู้สามัญทั่วไป                    จากเดิมร้อยละ    7.00    ต่อปี

                                                  เป็นร้อยละ     6.75    ต่อปี
                        
1.3    เงินกู้สามัญสวัสดิการ                จากเดิมร้อยละ    6.00    ต่อปี
                                                   เป็นร้อยละ    5.75    ต่อปี

1.4    เงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต   จากเดิมร้อยละ    7.50    ต่อปี

                                                     เป็นร้อยละ    7.25    ต่อปี  

                                            

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2558  เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  27 สิงหาคม  พ.ศ.  2558

(นายสาคร  รอดขันเมือง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด

ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (1 ต.ค. 58 เป็นต้นไป)


Share to LINE

ส.ค.
30


ประกาศ เรื่อง หยุดทำการ

     ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด  จะจัดประชุมใหญ่         สามัญประจำปี  2558  ในวันอาทิตย์ที่  25  ตุลาคม  2558  ณ  ห้องอุดรดุษฎี  โรงแรมเจริญโฮเต็ล          อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี   นั้น  สหกรณ์ฯ จึงขอหยุดให้บริการ ดังนี้

                       1. วันที่  29  กันยายน  2558  เวลา 21.00 น. –  วันที่  1 ตุลาคม  2558  เวลา 00.30 น.       หยุดให้บริการกดเงินกู้/เงินฝากผ่านระบบ ATM

                        2. วันที่  30  กันยายน  2558  หยุดให้บริการวันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์  เพื่อสรุปยอดการเงินและสรุปงานสิ้นปี

 


Share to LINE

ส.ค.
18


ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2559

sign1

 


Share to LINE

ส.ค.
14


แจ้งใบประกาศ สสธท.มาถึงแล้ว

ติดต่อขอรับใบประกาศ สสธท.รอบสมัคร 1 เม.ย.58 – 31 พ.ค.58  ได้แล้วที่สมาคม ฌกส. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุดรธานี ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


Share to LINE

ส.ค.
13


เดือนแห่งการออม

promote_saving_8-2558


Share to LINE

ก.ค.
21


ประกาศฯ รับสรรหา เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา 10-21 ส.ค.58

textดาวน์โหลด ประกาศฯ รับสรรหา เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา 10-21 ส.ค.58

textดาวน์โหลดใบสมัครเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา


Share to LINE

ก.ค.
21


ประกาศฯ รับสรรหา คก.อำนวยการสรรหา 10-14 ส.ค.58

textดาวน์โหลดประกาศอำนวยการสรรหา

textดาวน์โหลดใบสมัครคณะกรรมการสรรหา


Share to LINE

มิ.ย.
29


รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558

          ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด  ลงวันที่  6  พฤษภาคม  2558      ได้จัดสรรเงินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด  ประจำปี  2558  จำนวน 411 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 411,000  บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  นั้น    
        คณะกรรมการดำเนินการ มีมติอนุมัติให้กับสมาชิกที่ยื่นคำขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก        ที่มีหลักฐานครบถ้วนตามประกาศของสหกรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 411  คน รวมเป็นเงิน 411,000 บาท(สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และได้โอนเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์ ในวันที่  2  กรกฎาคม  2558   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย                 
          ประกาศ  ณ  วันที่   25   มิถุนายน  พ.ศ.  2558

textดาวน์โหลดประกาศ

textดาวน์โหลดรายชื่อผู้ได้รับทุน ปี 2558

 


Share to LINE

มิ.ย.
12


สสธท.เปิดรับสมัครสมาชิก 1 ก.ค.-31 ส.ค. 58 อายุ 20-59 ปีบริบูรณ์

sstt_part3-2558

textรายละเอียดเพิ่มเติม…

 ใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ สสธท.pdf 

 ใบสมัครสมาชิกประเภทสมทบ สสธท.pdf 

  เอกสารสมาคมฯฌาปนกิจสาฯสุขไทย (สสธท.) 


Share to LINE

พ.ค.
29


ขยายเวลาเปิดรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

late_saving_type2-29-05-2558

textประกาศ ขยายเวลาเปิดรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2


Share to LINE

พ.ค.
11


กำหนดระยะเวลาชำระหนี้สวัสดิการเพื่อการศึกษา เป็น 48 งวด

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เรื่อง กำหนดระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ยืมสามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษา

อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  ว่าด้วยว่าด้วย  การให้เงินกู้

แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้   พ.ศ. 2557   ข้อ 37 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ครั้งที่ 7/2558             วันที่   27  เมษายน 2558   เห็นชอบให้แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วย  การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้   พ.ศ. 2557   และได้กำหนดระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ยืมสามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษาใหม่ดังนี้

1. เงินกู้ยืมสามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษา  เดิม ส่งชำระไม่เกิน 36 งวด  แก้ไขเป็น ส่งชำระไม่เกิน 48 งวด

อนึ่ง เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้   พ.ศ. 2557 

                ประกาศใดที่ออกก่อนประกาศฉบับนี้ให้มีอันยกเลิกและให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

 

ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่   วันที่  6   พฤษภาคม    พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป

 

ประกาศ กำหนดระยะเวลาชำระหนี้สวัสดิการเพื่อการศึกษา


Share to LINE

พ.ค.
08


เงินรอตรวจสอบสมาชิกที่โอนเงินมาชำระ ฌกส. และยังไม่โทรมาแจ้ง

วันที่ สาขา ยอดเงิน
23/7/57 1039 400
16/9/57 1039 500
17/9/57 418 1,100
3/12/57 443 500
4/12/57 401 1,300
8/12/57 418 250
26/12/57 431 300
23/4/58 1039 1,000
24/4/58 450 1,050
11/5/58 443 300
11/5/58 418 300
11/5/58 1351 250
12/5/58 431 300
     

 


Share to LINE

เม.ย.
07


วิธีรับข่าวสารทางเฟสบุ๊คสหกรณ์โดยอัตโนมัติ

วิธีการรับข่าวจากสหกรณ์_NEW

1. ไปที่ www.facebook.com/udcoop

2. กดถูกใจyes และติดตาม

เพียงแค่นี้ขาวสารจากสหกรณ์จะส่งถึงคุณโดยอัตโนมัติ ทางเฟสบุ๊คสหกรณ์ cool


Share to LINE

  • หน้า 1 จาก 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >