ก.ค.
25


เดือนแห่งการออม

savingmonth

ส.ค.
28


28 สิงหาคม 2557 ทำบุญครบรอบ 23 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

DSCN915428 สิงหาคม 2557 ประธาน กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำักด จัดทำบุญใส่บาตร ถวายภัตตาหาร ถวายเครื่องสังฆทาน ฟังเทศน์ฟังธรรม เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในวันครบรอบ 23 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

[ ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก ]

ส.ค.
28


28 สิงหาคม 2557 เลี้ยงอาหารกลางวัน บ้านพักคนชรา อุดรธานี

DSCN9239

DSCN9251ประธาน คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ บ้านพักคนชรา อุดรธานี สมาคมนักบุญวินเซนเดอปอล แห่งประเทศไทย พร้อมกับมอบนมกล่อง และเงินจำนวน 11,400 บาท

[ ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก ]

ส.ค.
25


ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ

1. นายธนวัฒน์  สิงห์ศิลป์
2. นางสาวกรกนก ทองทา
3. นายสาธิต ขุนภิรมย์
4. นางสาวกุณฑรีย์ เคราะห์ดี
5. นางสาวชนกพร มั่งสมบูรณ์
6. นางสาวฎาราพร อำคา
7. นายชยพล พงษ์ไทย
8. นางสาวภัทราวดี ชัยเกิด
9. นางสาวเอื้องอุมา โยธาวิจิตร

กำหนดการสอบ… [อ่านต่อตามเอกสารที่แนบ]

ส.ค.
19


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด

เรื่อง       ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

………………………………………………………..

 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด  ชุดที่  21  ครั้งที่  13/2557  เมื่อวันที่  25 มิถุนายน  2557  เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  2               ซึ่งมีเงื่อนไขการรับฝากดังนี้…

อ่านต่อ ตามเอกสารที่แนบ

ส.ค.
07


ข่าว สสธท. รับสมัครสมาชิก รอบที่ 3/2557 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – 31 สิงหาคม 2557 (รับอายุไม่เกิน 60 ปี)

01

ข่าว สสธท. รับสมัครสมาชิก รอบที่  3/2557

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – 31 สิงหาคม 2557 

(รับอายุไม่เกิน 60 ปี)

 • วันที่รับสมัคร:  1 ก.ค. – 31 ส.ค.57
 • ค่าสมัคร: 20 บาท
 • ค่าบำรุงรายปี: 20 บาท
 • *เงินสงเคราะห์เก็บไว้ล่วงหน้า :4,000  บาท
 • **วันที่สมาชิกภาพสมบูรณ์:  1 ตุลาคม 2557

*  รับสมัครประเภทสามัญ และประเภทสมทบ(คู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรสมาชิก)  รับอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร  อ่านส่วนที่เหลือของรายการนี้ »

ส.ค.
04


ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างลง
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2555 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ส.ค.
04


โครงการปลูกป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ

DSCN1246

2 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมปลูกป่า,ทำโรงทาน และถวายผ้าป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดเทพนรินทร์อินทรมหาวราราม อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ดูเพิ่มเติม…

 • หน้า 1 จาก 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >