ก.ย.
22


ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทเงินกู้  เดิม   ใหม่ 
ฉุกเฉิน       6.50       6.25
สามัญทั่วไป       6.50       6.25
สามัญสวัสดิการ       5.50       5.25
สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต       7.00       6.75
สามัญเสริมสภาพคล่อง       6.50       6.25
สามัญเพื่อชำระหนี้แทน       4.50       4.25

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (1 ต.ค. 60 เป็นต้นไป).pdf 


Share to Line

ก.ย.
22


ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก  เดิม   ใหม่ 
ออมทรัพย์       2.00       1.75
ออมทรัพย์พิเศษ       3.00       2.75
ออมทรัพย์พิเศษ2       3.75       3.50
เกษียณเปี่ยมสุข       4.50       4.25
ประจำ 12 เดือน       4.00       3.75
ประจำ 24 เดือน ปลอดภาษี       3.75       3.50

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (1 ต.ค.60 เป็นต้นไป).pdf 


Share to Line

ก.ย.
19


ประกาศ ระดมทุนจากเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2560

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด

ฉบับที่     31 / 2560

 เรื่อง  ระดมทุนจากเงินปันผล  และเงินเฉลี่ยคืน  ประจำปี  2560

**********************

                 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  จัดทำโครงการระดมทุน ประจำปี 2560       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวินัยการออมทรัพย์ของสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งเป็นการระดมทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานของสหกรณ์

                จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการระดมทุนจากเงินปันผล  และเงินเฉลี่ยคืน โดยฝากเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนเป็นทุนเรือนหุ้น

หลักเกณฑ์  ดังนี้

1.สมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้น  ไม่ถึง  2,000,000 บาท  ให้เพิ่มหุ้นได้  100 %  ของเงินปันผล  ทั้งนี้เมื่อรวมกับ  

   ทุนเรือนหุ้นเดิมแล้วต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท

2.สมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้น  ตั้งแต่  2,000,010 ถึง 3,000,000 บาท   ให้เพิ่มหุ้นได้  50 %  ของเงินปันผล 

3.สมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้น  ตั้งแต่  3,000,010 ถึง 5,000,000 บาท   ให้เพิ่มหุ้นได้  40 %  ของเงินปันผล 

4.สมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้น  ตั้งแต่  5,000,010 ขึ้นไป ให้เพิ่มหุ้นได้  30 %  ของเงินปันผล 

             สมาชิกที่มีความสนใจติดต่อซื้อหุ้นเพิ่มได้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2560  ในวันและเวลาทำการ                        

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   20  กันยายน   พ.ศ.  2560

 

 (นายสาคร  รอดขันเมือง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด

ดาวน์โหลด :  ประกาศ ระดมทุนจากเงินปันผล และเงินเฉลี่ย 2560.pdf 


Share to Line

ก.ย.
19


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สปป.ลาว

[ [  เปิดดูภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก ] ]

 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ได้รับประสานงานสจากมูลนิธิฮันส์ไซเดล(HSF) จะนำคณะจาก สปป.ลาว มาศึกษาดูงานในประเทศไทย จำนวน 17 คน ประกอบด้วย คณะจากกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ 10 คน สหพันธ์สหกรณ์เยอรมณี (DGRV) ใน สปป.ลาว 6 คน และผู้แทน HSF จำนวน 1 คน เข้าศึกษาดูงานในวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีนายพยอม  สวัสดี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ประสานงาน


Share to Line

ก.ย.
19


จดหมายข่าวฉบับเดือนสิงหาคม 2560

ฉบับที่ 3 เดือน สิงหาคม 2560.pdf


Share to Line

ก.ย.
18


การขอเปลี่ยนแปลงสถานที่สรรหาและเพิ่มชื่อในหน่วยสรรหา

สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาได้ ณ หน่วยงานของสมาชิกที่ปฏิบัติงานหรือทางเว็บไซต์ www.udcoop.com/selection และสมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสถานที่สรรหาและเพิ่มชื่อในหน่วยสรรหา ให้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอเพิ่มชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้จึงถึงวันที่  22  กันยายน 2560  โดยกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอเพิ่มชื่อ (ก.ส.14) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ดาน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง ให้เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ.pdf 

แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อในหน่วยสรรหา2561 (ก.ส.14).pdf 


Share to Line

ก.ย.
05


ขอเชิญใช้สิทธิ์สรรหากรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ


Share to Line

ก.ย.
05


ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560


Share to Line

ส.ค.
31


กำหนดการรับสัญญาเงินกู้สามัญ เดือนกันยายน 2560


Share to Line

ส.ค.
31


ประกาศหยุดทำการ 29 กันยายน 2560 เพื่อสรุปยอดสิ้นปีบัญชี

ดาวน์โหลดประกาศ: ประกาศหยุดทำการ 29 กันยายน 2560.pdf 


Share to Line

ส.ค.
31


ประกาศขยายระยะเวลา รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ขยายระยะเวลาเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ2 ถึง 29 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลดประกาศ  ประกาศขยายระยะเวลา รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ2.pdf


Share to Line

ส.ค.
28


โครงการช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันครบรอบ 26 ปี วันก่อตั้งสหกรณ์

โครงการช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันครบรอบ 26 ปี วันก่อตั้งสหกรณ์ ถวายภัตตาหารเช้า ณ วัดศิริชัยพัฒนาราม และเลี้ยงอาหาร ณ ศูนย์สงเคราะห์เด็กปัญญาอ่อน ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี วันที่ 28 สิงหาคม 2560

 

[ ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก ]


Share to Line

ส.ค.
28


ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561.pdf 

[ คลิกที่นี่เพื่อตรวจดูผ่านเว็บไซต์ พร้อมภาพใบหน้าผู้สมัคร]


Share to Line

ส.ค.
23


ขอเชิญตรวจสอบรายชื่อและหน่วยสรรหา

 

[ คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าตรวจสอบหน่วยสรรหา ]


Share to Line

ส.ค.
17


เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบการเป็นสมาชิก สสธท.

เพื่อความสะดวกสบายสำหรับสมาชิกในการตรวจสอบการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สมาชิกสามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกภาพได้โดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนในการค้นหา (ขณะนี้ตรวจสอบได้เฉพาะ ล้านที่ 1)

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ตรวจสอบการเป็นสมาชิก สสธท. (ล้านที่1)


Share to Line

ส.ค.
17


แจ้งการรับสมัคร สสธท. รอบพิเศษ (อายุไม่เกิน 70 ปี)

ตามประกาศ รับสมัครฌาปนกิจ สสธท. หมดเขตวันที่ 31
แต่เนื่องจากสหกรณ์ต้องตัดยอดชำระและบันทึกข้อมูลเข้าระบบสมาคมฯ
***ดังนั้นรอบพิเศษอายุไม่เกิน 70 ปี หมดเขต 18 สิงหาคม 2560 เท่านั้น***

ประกาศเดิม : >> สสธท.เปิดรับสมัครวาระพิเศษสมาชิก 57-70 ปี


Share to Line

ส.ค.
11


ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561-2562

หนังสือนำส่งประกาศ เรื่องรับสมัครกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 25.pdf 

>>          กรรมการดำเนินการ

ประกาศ รับสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25.pdf 

ใบสมัครรับสรรหา กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25.pdf 

>>          ผู้ตรวจสอบกิจการ

ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 25.pdf 

ใบสมัครรับสรรหา ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 25.pdf 

เปิดรับสมัคร ต้ังแต่วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.


Share to Line

ส.ค.
10


รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ปี 2561

เอกสารประกอบ:

ประกาศฯ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ปี 2561.pdf 

หนังสือนำส่งรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา.pdf 

ใบสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา.doc 

รายชื่อหน่วยสรรหา – 11 ส.ต.60.pdf 

หน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา.pdf 


Share to Line

ส.ค.
03


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา

ดาวน์โหลด: ประกาศฯ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น คณะกรรมการสรรหา ปี2561.pdf


Share to Line

มิ.ย.
27


กำหนดการรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจ สสธท. (ล้านที่1)

(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)

รายละเอียดเพิ่มเติม : แผ่นพับ สสธท ปี 2560 PDF.pdf 


Share to Line

มิ.ย.
27


กำหนดการเปิดรับสมัครกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. (ล้านที่สอง)

(คลิกเพื่อขยายรูปภาพ)

อ่านเพิ่มเติม: แผ่นพับกองทุนสวัสดิการ (ล้านที่ 2) _PDF ปี 2560.pdf 

 


Share to Line

มิ.ย.
16


ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2560

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พ.ศ. 2554
ข้อ 79 (8) และข้อ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ได้มีมติให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการ ให้เงินกู้แก่สมาชิกและ
ดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2559 แล้วกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการให้
เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2560
ดังต่อไปนี้ …(อ่านต่อตามเอกสารที่แนบ)

ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2560.pdf


Share to Line

ม.ค.
09


ใบสมัคร กองทุนสวัสดิการ สสธท.(ล้านที่สอง)

ใบสมัครกองทุน สสธท. ล้านที่ 2.pdf 


Share to Line