มิ.ย.
16


แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560.pdf 


Share to Line

มิ.ย.
16


ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2560

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พ.ศ. 2554
ข้อ 79 (8) และข้อ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ได้มีมติให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการ ให้เงินกู้แก่สมาชิกและ
ดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2559 แล้วกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการให้
เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2560
ดังต่อไปนี้ …(อ่านต่อตามเอกสารที่แนบ)

ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2560.pdf


Share to Line

มิ.ย.
07


ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสรรหา

ประกาศรับสมัคร คณะกรรมการสรรหา.pdf 

ใบสมัคร คณะกรรมการสรรหา ระหว่าง 3-14 กรกฎาคม 2560.pdf 

หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา.pdf 


Share to Line

มิ.ย.
05


สอบถามความจำนงสมาชิกที่จะลงสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560-2562

สอบถามความจำนงสมาชิกที่จะลงสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560-2562 

สมาชิกสามารถยื่นใบแสดงความจำนงลงสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560-2562 ได้ที่สหกรณ์ 

ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30-16.30 น. เพื่อจะได้แจ้งให้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการต่อไป

หนังสือนำส่ง แจ้งสมาชิกประสงค์สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ 2561.pdf 

 ใบแสดงความจำนงลงสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ.pdf 


Share to Line

พ.ค.
29


โครงการส่งเสริมอาชีพ

รายละเอียดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ.pdf

ใบสมัคร โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ.pdf

กำหนดการ โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น 2560.pdf 

หมายเหตุ: เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการอบรม จาก ขนมสอดไส้ เป็น เต้าฮวยฟรุ้ตสลัด และ เปลี่ยนสถานที่อบรมวันที่ 22 ก.ค. 2560 จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี


Share to Line

พ.ค.
29


ประกาศหยุดทำการ 19 มิ.ย.60

ประกาศ

หยุดทำการ จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560

เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ไปศึกษาดูงาน 

ดาวน์โหลดประกาศ :  ประกาศ หยุดทำการ 19 มิถุนายน 2560.pdf


Share to Line

พ.ค.
29


ประกาศยกเลิกวันหยุดและเพิ่มวันหยุดประจำปี

ยกเลิกวันหยุด 5 พฤษภาคม (วันฉัตรมงคล)

เละเพิ่มวันหยุดประจำปี อีก 2 วัน คือ

1) 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

2) 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร​

 

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ :

 ประกาศยกเลิกวันหยุดและเพิ่มวันหยุด ประจำปี.pdf 


Share to Line

พ.ค.
03


ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

ประกาศสหกรณ์ฯ ให้ทุนการศึกษาบุตร ปี 2560.pdf 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร 2560.pdf 

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกปี2559 (ไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนปี2560).xls 

 

 


Share to Line

มี.ค.
20


วิธีการใช้งานโปรแกรมคำนวณสิทธิ์กู้

 ตัวอย่างและวิธีการใช้งานโปรแกรมคำนวณสิทธิ์กู้.pdf 


Share to Line

มี.ค.
01


ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด : ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.pdf 


Share to Line

ม.ค.
24


ประกาศ แก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้ ฯ ฉบับที่ 3

ดาวน์โหลด: 

ประกาศ เรื่องแก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้ ฯ ฉบับที่ 3.pdf 


Share to Line

ม.ค.
09


ใบสมัคร กองทุนสวัสดิการ สสธท.(ล้านที่สอง)

ใบสมัครกองทุน สสธท. ล้านที่ 2.pdf 


Share to Line