พ.ย.
06


ประกาศ เปิดให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนด (Refinance)

ประกาศ เปิดให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนด (Refinance).pdf

 เอกสารประกอบการกู้สามัญ

 เอกสารประกอบกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต(แบบใหม่)


Share to Line

พ.ย.
13


ต้อนรับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)


Share to Line

พ.ย.
11


มอบเงิน ฌาปนกิจ,สสธท.และกองทุนภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนายนกเทศ วงศ์กระโทก กรรมการสหกรณ์และน.ส ทัศนีย์ กำไรทอง ผู้จัดการสหกรณ์ ไปร่วมงานฌาปนกิจ นางปราณี ป้องปก มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุดรธานี จำกัด , สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขไทย(สสธท.) และกองทุนสาธารณสุขภาคอิสาน ที่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี


Share to Line

พ.ย.
11


โครงการสแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ โดย สสธท.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) เข้าสแกนเอกสารการรับสมัครสมาชิก ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2563


Share to Line

พ.ย.
06


กำหนดรับสัญญาเงินกู้ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563


Share to Line

พ.ย.
02


ประกาศ รับสมัครสมาชิก กสธท.ล้านที่ 2 (รอบวาระพิเศษ59-64ปี)

ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. (รอบวาระพิเศษ59-64ปี).pdf

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก กสธท(ล้านที่2) พร้อมใบรับรองแพทย์ เริ่ม 1 กันยายน 2563.pdf


Share to Line

พ.ย.
01


ข่าวสารการรับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์และกองทุนประกันชีวิต เริ่ม 1 ตุลาคม 2563

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  1. ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มในชุดใบสมัคร (ประทับตราโรงพยาบาลของรัฐบาล)
  2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้สมัคร)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร)
  4. สำเนาบัตรประชาชน / สูติบัตร (กรณีเด็ก) (ผู้รับผลประโยชน์ทุกคน)
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับผลประโยชน์ทุกคน)
  6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

หมายเหตุ

– ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง เพื่อถ่ายรูป ณ วันสมัครประกอบการสมัคร

– การรับสมัคร ทุกวันที่ 1-20  ของทุกเดือน

– ใบรับรองใช้ได้ไม่เกิน 30 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม     โทร.   093-325-7302

ข่าวสารการรับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์และกองทุนประกันชีวิต เริ่ม 1 ตุลาคม 2563.pdf

เอกสารการรับสมัคร:

ใบสมัครเป็นสมาชิก ฌกส.doc  (ทั้งประเภทสามัญและสมทบใช้ฟอร์มเดียวกัน)

ใบสมัคร สสธท (ล้านที่1) สามัญ เริ่ม 1 กันยายน 2563.pdf

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก กสธท(ล้านที่2) พร้อมใบรับรองแพทย์ เริ่ม 1 กันยายน 2563.pdf

ใบสมัครกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน(กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน).pdf


Share to Line

ต.ค.
17


รายงานประจำปี 2563

รายงานประจำปี 2563.pdf

 รายงานประจำปี 2562.pdf  (สำหรับรับรองในวาระที่ 3)


Share to Line

ต.ค.
08


การชำระเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ กสธท. สำหรับสมาชิกรายเก่า ปี 2564 (กสธท.)

การชำระเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ กสธท. สำหรับสมาชิกรายเก่า ปี 2564

กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  (กสธท.) (ล้านที่ 2)


Share to Line

ต.ค.
08


การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี (สสธท.)

การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)(ฌาปนกิจล้านที่ 1)


Share to Line