ต.ค.
21


รายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าประชุมและเลือกตั้ง

meeting_2557

ประกาศรายชื่อสมาชิกสามัญที่มีสิทธิ์เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และมีสิทเลือกตั้งประธานและกรรมการสหกรณ์

โดยสมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นสมาชิกสามัญก่อนและในวันสิ้นปีบัญชี (30 กันยายน 2557)

2.ชำระเงินค่าหุ้นงวดแรกแล้ว

ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้

textดาวน์โหลดรายชื่อ

ต.ค.
15


รายงานประจำปี 2557

report_year2557

textคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2557

ต.ค.
13


วิธีการตรวจสอบดูเงินปันผล

panpol_howto

 

textคลิกที่นี่เพื่อดูวิธีตรวจสอบดูเงินปันผล

ก.ย.
22


เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

MEETING2557

ก.ย.
22


ประกาศหยุดให้บริการ24 ต.ค.57

stopday2

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด
เรื่อง   หยุดทำการ

…………………………………….

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด  จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2557  ในวันเสาร์ ที่  25  ตุลาคม  2557  ณ  ห้องอุดรดุษฎี  โรงแรมเจริญโฮเต็ล  อำเภอเมือง     จังหวัดอุดรธานี   นั้น  สหกรณ์ฯ จึงขอหยุดให้บริการ ดังนี้
วันที่  24 ตุลาคม  2557  หยุดให้บริการเพื่อเตรียมจัดการประชุมใหญ่

ดาวน์โหลดประกาศ

ก.ย.
05


สสธท.เปิดรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมทบที่เป็นบิดา มารดา และบุตร

 

sstt

ใบสมัครประเภทสามัญ สสธท. (ล่าสุด)

ใบสมัครสสธท. ประเภทสมทบ (ล่าสุด)

สสธท.เปิดรับสมัครสมาชิกประเภท สามัญ และสมทบที่เป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว หรือคู่สมรส บิดามารดาและบุตร อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

ค่าสมัคร คนละ 4,040 บาท (ประกอบด้วย ค่าสมัคร 20 บาท ค่าบำรุงรายปี 20 บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,000 บาท)

รอบที่ 4/2557 รับสมัครระหว่าง 1 ตุลาคม – 30 พฤษจิกายน 2557  เป็นสมาชิกภาพสมบูรณ์ 1 มกราคม 2558

รอบที่ 1/2558 รับสมัครระหว่าง 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นสมาชิกภาพสมบูรณ์ 1 เมษายน 2558

ลิ้งค์หลักเว็บไซต์ สสธท. (คลิ๊ก)

ต.ค.
02


โครงการระดมเงินทุนจากเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2557

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด  จัดทำโครงการระดมเงินทุนจาก               เงินปันผลและเงินเฉลี่ย ประจำปี  2557  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวินัยการออมทรัพย์ของ               สมาชิกสหกรณ์  รวมทั้งเป็นการระดมทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานของสหกรณ์

จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านเข้าร่วม โครงการระดมเงินทุนจากเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน  ประจำปี  2557   โดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังนี้

           1.  เพิ่มทุนเรือนหุ้น   100   หุ้น      จะได้รับทุนเรือนหุ้นเพิ่ม  1  หุ้น  (10 บาท)

           2.  เพิ่มเงินฝาก       1,000   บาท    ได้เงินฝากเพิ่ม  10 บาท (10 บาท)

สมาชิกที่มีความสนใจ  ให้ยื่นความจำนงเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  17  ตุลาคม  2557

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  1   ตุลาคม   พ.ศ.  2557

ก.ย.
22


ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ

p-P600

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด
เรื่อง  แจ้งรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ตำแหน่ง  ประธานกรรมการ    ประจำปี 2558

หมายเลข 1 นายวรวุฒิ  เมฆเวียน
หมายเลข 2 นายสาคร  รอดขันเมือง

 

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ

ประกาศคุณสมบัติ รายชื่อ พร้อมหมายเลข และรูปประจำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ

ก.ย.
22


ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการชุดที่ 22

p-G800px

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด
เรื่อง  แจ้งรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ตำแหน่ง  กรรมการดำเนินการ    ประจำปี 2558

หมายเลข 1 นายเสกสรรค์  สองจันทร์
หมายเลข 2 นายชาญณรงค์  ไพษ์ไทย
หมายเลข 3 นายวัชรินทร์  พันธุ์เทศ
หมายเลข 4 นางสมพิศ  ศรีทาสร้อย
หมายเลข 5 นายสุพัฒน์  กองศรีมา
หมายเลข 6 นายสมคิด  สิทธิโคตร
หมายเลข 7 นายสุรพล  ป้อมพันธ์
หมายเลข 8 นายเลอพร  ชูเทพ
หมายเลข 9 นายสุรัตน์ชัย  ปัญญาทอง
หมายเลข 10 นายวารี  ไชยา
หมายเลข 11 นางรัชนีกร  อรรถวิภาค
หมายเลข 12 นายสุรัตน์  กัณหา
หมายเลข 13 นางพรชนก  ผิวฝ้าย

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประกาศคุณสมบัติ รายชื่อ พร้อมหมายเลข และรูปประจำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

  • หน้า 1 จาก 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >