ม.ค.
11


รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน วุฒิ ปวส. เงินเดือน 12,890 บาท

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน (ยื่นใบสมัคร 23-31 มกราคม 2561).pdf 

ใบสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ.pdf


Share to Line

ม.ค.
03


กำหนดการรับสัญญาเงินกู้เดือนมกราคม 2561


Share to Line

ธ.ค.
17


ผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ผลการสอบคัดเลือก

เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

     ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด  ฉบับที่ 01/2561 ลงวันที่                14 พฤศจิกายน  2560 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ        จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์     จำนวน 1 อัตรา

     บัดนี้  การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อดังนี้

ตำแหน่ง เ­­จ้าหน้าที่ธุรการ

                   1. นางสาววรรณพร   ไชยสัตย์           ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ 1

                   2. นางสาวสุพัตรา  ธรรมทร                   ได้รับการคัดเลือกอันดับที่  2

                   3. นางสาวกฤษฏิยา   สุทธิศรี                ได้รับการคัดเลือกอันดับที่  3

                   4. นางสาวลลิตา   ศรีทอง                    ได้รับการคัดเลือกอันดับที่  4

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

                   1. นายศราวุธ   สืบอินทร์                   ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ 1

                   2. นายปรมินทร์   ไชยน้อย                  ได้รับการคัดเลือกอันดับที่  2

                   3. นายปัญจพล   ขันธรัตน์                  ได้รับการคัดเลือกอันดับที่  3

     ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560         เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  หากไม่มาตามวัน          เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และสหกรณ์จะเรียก ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับถัดไปให้มารายงานตัวแทน

     อนึ่ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ 2 , 3 ,4  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา  1  ปี

ประกาศ  ณ  วันที่   17  ธันวาคม  พ.ศ.  2560

ดาวน์โหลดประกาศ: ผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 17 ธันวาคม 2560.pdf 


Share to Line

ธ.ค.
16


ยกเลิกประกาศจัดซื้อรถตู้ ฉบับที่ 3/2561

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ: ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อรถตู้ ฉบับที่ 3-2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560.pdf 


Share to Line

ธ.ค.
08


ขยายระยะเวลารับฝากออมทรัพย์พิเศษ2

อ่านต่อ: ประกาศขยายเวลารับฝากออมทรัพย์พิเศษ2 ถึง 31 มีนาคม 2561.pdf


Share to Line

พ.ย.
28


เปิดให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนด (Refinance)

                        อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด         ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  พ.ศ. 2560  ข้อ  15. วรรคสอง  และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 2/2561         เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2560 มีมติเห็นชอบเปิดให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนดกู้ยืม               (Refinance) โดยไม่ต้องรอระยะเวลาการชำระหนี้ให้ครบกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  พ.ศ.2560  โดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์เงื่อนไขให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนด มีดังนี้

1.กำหนดระยะเวลา  4  เดือน   เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 –  วันที่ 31  มีนาคม  2561

2.ประเภทเงินกู้สามัญ  หรือสามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต  เท่านั้น

3.เงื่อนไขเพิ่มเติม

          3.1 กรณีสมาชิกที่มีเงินกู้สามัญ หรือ พัฒนาคุณภาพชีวิต เดิม ต้องส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญ หรือ สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิตมาแล้วไม่ตำกว่า 3 เดือน

          3.2 ต้องไม่เป็นสมาชิกที่ค้างชำระรายเดือน หรือค้ำประกันสมาชิกที่ค้างชำระรายเดือน

          3.3 สมาชิกสามารถ ใช้สิทธิการกู้ใหม่ก่อนกำหนด ได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น

          3.4 สมาชิกที่มี อายุ 57 ปี ขึ้นไป ให้มีหนังสือรับรองอายุการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน         ต้นสังกัด เพื่อคำนวณบำนาญ(ข้าราชการ) และบำเหน็จรายเดือน (ลูกจ้างประจำ)

          3.5 อื่นๆให้เป็นไปตาม ระเบียบสหกรณ์ฯ      

ประกาศ  ณ  วันที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560

 

(นายสาคร  รอดขันเมือง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 

ดาวน์โหลด: 

ประกาศ การกู้ยืมก่อนครบกำหนด _1 ธ.ค. 60 ถึง 31 มี.ค.2561.pdf 


Share to Line

พ.ย.
06


รางวัลทองคำ สำหรับสมาชิกที่ไม่อยู่ประชุมจนครบทุกวาระ ประชุมใหญ่ 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล ได้มีการจับรางวัลในที่ประชุมใหญ่ไปแล้วส่วนหนึ่ง

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ ได้เป็นเกียรติ จับรางวัล สำหรับสมาชิกที่ติดภารกิจไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนครบทุกวาระได้  เพิ่มอีก 2 รางวัล โดยมี นายบุญส่ง  ศรีลาวัณย์ อดีตประธานกรรมการสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยมีรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีได้รับรางวัล ทองคำครึ่งสลึง ดังนี้

1. นางประภาพร  ไชยสร

2. นางมานิตา  โกมาลย์

**** สำหรับสมาชิกที่ยังไม่มารับรางวัลขอให้ติดต่อได้ที่สหกรณ์ ค่ะ ****


Share to Line

พ.ย.
06


รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลทองคำ จาก กองทุน กสธท. (ล้านที่2)

 

กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ได้มอบรางวัลให้แก่สมาชิกที่สมัครกองทุนฯ 4 ราย โดยมี ดร. มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. และ ดร.ธานี ก่อบุญ กรรมการ กสธท. เป็นเกียรติผู้จับรางวัลให้ผู้โชคดีในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จัด ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล

 

โดยมีรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีได้รับรางวัล ทองคำครึ่งสลึง ดังนี้

1.นางกิตติมา  วงศ์นะรัตน์

2.นางอรทัย  ศรีสำราญ

3.นางทองจันทร์  ภูลำสัตย์

4.นางลำไพ  เนื่องมัจฉา

**** สำหรับสมาชิกที่ยังไม่มารับรางวัลขอให้ติดต่อได้ที่สหกรณ์ ค่ะ ****

 


Share to Line

พ.ย.
02


แจ้งการเปลี่ยนแปลงใบสมัคร กสธท. และเพิ่มใบรับรองแพทย์

     ตามมติคที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขใบสมัครสามาชิก กสธท. และเพิ่มเติมแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท. เพื่อความชัดเจนในการรับสมัครสมาชิก และเป็นการคัดกรองสมาชิกมากขึ้น

     โดย ใบสมัครและใบรับรองแพทย์ กสธท. นี้ใช้ประกอบการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด:

 แจ้งการเปลี่ยนแปลงใบสมัคร กสธท. และเพิ่มใบรับรองแพทย์.pdf 

ใบสมัครกองทุน กสธท.(ล้านที่2) ใหม่ เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2560.pdf 

แผ่นพับ กองทุน กสธท.(ล้านที่2) ใหม่.pdf 


Share to Line

ต.ค.
30


ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคม สสธท.

ประกาศ 

รับสมัครสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

ดาวน์โหลดประุกาศ :  ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท. รอบ10_2560.pdf 


Share to Line

ต.ค.
17


ขอเชิญสมาชิกดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2560

ขอเชิญสมาชิกดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2560 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2560.pdf 


Share to Line

ต.ค.
16


ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2560

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พ.ศ. 2554
ข้อ 79 (8) และข้อ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ได้มีมติให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการ ให้เงินกู้แก่สมาชิกและ
ดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2559 แล้วกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการให้
เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2560
ดังต่อไปนี้ …(อ่านต่อตามเอกสารที่แนบ)

ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2560.pdf

 ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2560 _แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560.pdf


Share to Line

ส.ค.
17


เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบการเป็นสมาชิก สสธท.

เพื่อความสะดวกสบายสำหรับสมาชิกในการตรวจสอบการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

สมาชิกสามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกภาพได้โดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนในการค้นหา (ขณะนี้ตรวจสอบได้เฉพาะ ล้านที่ 1)

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ตรวจสอบการเป็นสมาชิก สสธท. (ล้านที่1)


Share to Line

มิ.ย.
27


กำหนดการรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจ สสธท. (ล้านที่1)

(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

แผ่นพับ สสธท ปี 2560 PDF.pdf 

ใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ สสธท.pdf 

ใบสมัครสมาชิกประเภทสมทบ สสธท.pdf 


Share to Line

มิ.ย.
27


กำหนดการเปิดรับสมัครกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. (ล้านที่สอง)

(คลิกเพื่อขยายรูปภาพ)

อ่านเพิ่มเติม: 

แผ่นพับกองทุนสวัสดิการ (ล้านที่ 2) _PDF ปี 2560.pdf 

ใบสมัครกองทุน กสธท.(ล้านที่2) ใหม่ เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2560.pdf 


Share to Line

ธ.ค.
16


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

สอบสัมภาษณ์วันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สอบสัมภาษณ์วันที่ 17-12-2560.pdf 


Share to Line

ธ.ค.
15


เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือก จ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานขับรถ

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือก

จ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานขับรถ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ: ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือก.pdf 


Share to Line

ธ.ค.
12


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งธุรการ และ พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ:

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ธุรการ – พนักงานขับรถ.pdf

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือก.pdf 


Share to Line

พ.ย.
28


ใบสมัคร สสธท. และกองทุน กสธท. (ล้านที่2)

เอกสาร สสธท.

ใบสมัครประเภทสามัญ สสธท.pdf
ใบสมัครประเภทสมทบ สสธท.pdf
ใบรับรองแพทย์ สสธท. ใหม่ 1 มีนาคม 2558.pdf
เอกสารอื่นๆ ของสสธท.

 

เอกสาร กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.(ล้านที่2)

ใบสมัครกองทุน กสธท.(ล้านที่2) ใหม่ เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2560.pdf
เอกสารอื่นๆ ของกองทุน กสธท.(ล้านที่2)


Share to Line