Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. เลื่อนกำหนดการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก — 16 เมษายน 2021
  2. แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ — 16 เมษายน 2021
  3. 10 เมษายน 2564 อบรมโครงการวางแผนการเงินส่วนบุคคล — 10 เมษายน 2021
  4. มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายบรรจง พลไชโย สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) — 10 เมษายน 2021
  5. ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อที่ดิน — 7 เมษายน 2021

Author's posts listingsม.ค.
12


เปิดให้รีกู้ สามัญทั่วไป-สามัญสภาพคล่อง-สามัญพัฒนา-สามัญมั่นคง-สามัญรวมหนี้

เปิดให้รีกู้ สามัญทั่วไป-สามัญสภาพคล่อง-สามัญพัฒนา-สามั …

Continue reading »

ม.ค.
11


ประกาศ จัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ฯ

ประกาศ จัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ฯ.pdf แ …

Continue reading »

ม.ค.
07


กำหนดหน่วยให้บริการงานสินเชื่อ ประจำปี 2564

ประกาศ กำหนดหน่วยให้บริการงานสินเชื่อ ประจำปี 2564.pdf

ม.ค.
06


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายอาทิตย์ ปัทถาพงษ์ สมาชิก กสธท.

ม.ค.
06


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายชัยกร ลักขณาวรรณกุล สมาชิก กสธท.

ม.ค.
06


กำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก กสธท. เสียชีวิตเมื่อ 86-90 ปี

 กำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก กส …

Continue reading »

ธ.ค.
29


ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกใหม่

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด ฉบ …

Continue reading »

ธ.ค.
29


ประกาศ ผลการสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์

ประกาศ ผลการสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์.pdf เรื่องเดิ …

Continue reading »

ธ.ค.
26


ระเบียบสหกรณ์ ปี 2564

ระเบียบสหกรณ์ ปี 2564.pdf

ธ.ค.
26


กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563

ประกาศ กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเ …

Continue reading »