Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. ขอเชิญใช้บริการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก — 20 มกราคม 2021
  2. โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิกในเขตอำเภอเมือง — 19 มกราคม 2021
  3. รายงานจำนวนสมาชิก กสธท. — 15 มกราคม 2021
  4. รายงานจำนวนสมาชิก สส.ชสอ — 15 มกราคม 2021
  5. รายงานสมาชิก สสธท — 15 มกราคม 2021

Author's posts listingsต.ค.
08


การชำระเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ กสธท. สำหรับสมาชิกรายเก่า ปี 2564 (กสธท.)

การชำระเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ กสธท. สำหรับสมาชิกรายเก่ …

Continue reading »

ต.ค.
08


การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี (สสธท.)

การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี สมาคมฌาปน …

Continue reading »

ต.ค.
06


แนะนำเจ้าหน้าที่สหกรณ์คนใหม่

ต.ค.
05


รายงานการโอนถอนชำระประกันชีวิต 2 ตุลาคม 2563

รายงานการโอนถอนชำระประกันชีวิต 2 ตุลาคม 2563 .xlsx

ก.ย.
25


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึง 31 มีนาคม 2564

ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึง 31 มี …

Continue reading »

ก.ย.
22


ประกาศ ผลการนับคะแนน การสรรหาประธานและกรรมการ ปี 2564

ประกาศผลการนับคะแนน การสรรหาประธานและกรรมการ ปี 2564.pd …

Continue reading »

ก.ย.
18


ผลคะแนนการสรรหาอย่างไม่เป็นทางการ

สมาชิกสามารถตรวจสอบผลคะแนนสรรหาประธานและกรรมการสหกรณ์ฯอ …

Continue reading »

ก.ย.
18


ประกาศ กำหนดเกณฑ์พิจารณาตามดุลพินิจ พ.ศ.2563

ประกาศฯกำหนดเกณฑ์พิจารณาตามดุลพินิจ พ.ศ.2563.pdf

ก.ย.
09


มอบเงิน สสธท. และกองทุน กสธท.

  มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไ …

Continue reading »

ก.ย.
08


การรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจและกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์

  หมายเหตุ:  ให้มาสมัครด้วยตัวเองเท่านั้น  ล้านอ …

Continue reading »