Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและจ่ายค่าพาหนะ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 — 28 ตุลาคม 2020
  2. คำสั่งแต่งตั้งอาสานับคะแนนในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 — 28 ตุลาคม 2020
  3. รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ขายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 — 28 ตุลาคม 2020
  4. แบบฟอร์มขอวางขายสินค้าวันประชุมใหญ่ — 20 ตุลาคม 2020
  5. รายงานประจำปี 2563 — 17 ตุลาคม 2020

Author's posts listingsส.ค.
25


ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา …

Continue reading »

ส.ค.
24


แผนอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือนกันยายน 2563

ส.ค.
21


ประกาศ สสธท.(ล้านที่1) เริ่มใช้ใบรับรองแพทย์ฉบับใหม่ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563

ใบรับรองแพทย์ เริ่ม 1 กันยายน 2563.pdf ใบสมัคร สสธท สาม …

Continue reading »

ส.ค.
17


ขอให้สมาชิกตรวจสอบบัญชีรับโอนค่าตอบแทนสรรหาและปันผล

กรณีตรวจสอบแล้วไม่ตรงกันสมาชิกสามารถแจ้งเปลียนแปลงบัญชี …

Continue reading »

ส.ค.
03


ยกเลิกการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร ประกอบการกู้ฯ

ประกาศ ยกเลิกการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรแห่งชาติ ประกอบก …

Continue reading »

ส.ค.
03


กำหนดคุณสมบัติ พกส.และกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาชีพ)

ประกาศ กำหนดคุณสมบัติ พกส.และกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว (สายว …

Continue reading »

ส.ค.
03


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำห …

Continue reading »

ส.ค.
03


รายงานผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลด: รายงานผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2563.pdf

ก.ค.
20


รายชื่อผู้สมัครเพื่อรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ

ดูรูปถ่ายผู้ลงสมัครรับการสรรหาได้ที่นี่ >> ดาวน์โ …

Continue reading »

ก.ค.
16


เข้าประชุมใหญ่สามัญสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 นายเสมอเทพ ศรีทาสร้อยประธานกรรมก …

Continue reading »