Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. ขอเชิญใช้สิทธิ์สรรหาประธานและกรรมการดำเนินการ — 10 กรกฎาคม 2020
  2. รับสมัครประธานและกรรมการดำเนินการชุดที่ 28 — 9 กรกฎาคม 2020
  3. รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา — 9 กรกฎาคม 2020
  4. รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหา — 8 กรกฎาคม 2020
  5. กำหนดการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก — 8 กรกฎาคม 2020

Author's posts listingsมี.ค.
27


ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลคุรุภัณฑ์เสื่อมสภาพ

ประกาศ ฉบับที่ 18-2563 เรื่อง ผู้ชนะการประมูลคุรุภัณฑ์เ …

Continue reading »

มี.ค.
27


ช่วยเหลือให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ขอผ่อนผันการชำระ “หนี้”

ประกาศ ฉบับที่ 17-2563 เรื่องแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที …

Continue reading »

มี.ค.
27


ช่วยเหลือให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ให้ลดการชำระ “หุ้น” ได้

ประกาศ ฉบับที่ 16-2563 เรื่องแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที …

Continue reading »

มี.ค.
27


ขยายระยะเวลารับฝากออมทรัพย์พิเศษ2

ประกาศ ฉบับที่ 15-2563 เรื่องขยายระยะเวลรับฝากออมทรัพย์ …

Continue reading »

มี.ค.
25


กำหนดการรับสัญญาเงินกู้ประจำเดือนเมษายน 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด กำหนดการร …

Continue reading »

มี.ค.
23


ประกาศ กำหนดระเบียบฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563

ประกาศ กำหนดระเบียบฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอก …

Continue reading »

มี.ค.
23


ประกาศ เลื่อนกำหนดการสัญจรพบสมาชิก

ประกาศเลื่อนโครงการสัญจร 2563.pdf

มี.ค.
21


รายงานประจำปี2562 สมาคม ฌกส.

รายงานประจำปีและวาระประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาช …

Continue reading »

มี.ค.
18


สหกรณ์ขยายระยะเวลาให้กู้ก่อนครบกำหนด (Refinance)

ประกาศ ขยายระยะเวลาการกู้ยืมก่อนครบกำหนด ถึง 30 เม.ย.25 …

Continue reading »

มี.ค.
18


ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พ.ศ. 2562

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด …

Continue reading »