Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึง 30 ธ.ค.2562 — 18 กันยายน 2019
  2. แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนเงินปันผล — 17 กันยายน 2019
  3. กำหนดรับสัญญาเงินกู้ประจำเดือนกันยายน 2562 — 17 กันยายน 2019
  4. ประกาศสหกรณ์ หยุดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน — 17 กันยายน 2019
  5. การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่สมาชิก ได้รับจากสหกรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ — 16 กันยายน 2019

Author's posts listingsมิ.ย.
12


เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกกองทุนภาคอีสาน

ใบสมัครกองทุนสวัสดิการภาคอีสาน ใหม่ 12-06-2562.pdf

มิ.ย.
12


ให้สมาชิกพ้นสมาชิกภาพ ฌกส.เดือน พฤษภาคม 2562

ประกาศ ให้สมาชิกพ้นสมาชิกภาพจาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สม …

Continue reading »

มิ.ย.
10


ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (29 มิถุนายน 2562 – 30 กันยายน 2562 )

หนังสือนำส่งประกาศ เรื่องเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 …

Continue reading »

พ.ค.
31


จดหมายข่าว 31 พฤษภาคม 2562

พ.ค.
22


จดหมายข่าว 22ิ พฤษภาคม 2562

จดหมายข่าว

พ.ค.
16


จดหมายข่าว ฉบับ 7 พฤษภาคม 2562

 จดหมายข่าว ฉบับ 7 พฤษภาคม 2562.pdf

มี.ค.
30


ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย การรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2561

ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย การรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. …

Continue reading »

มี.ค.
30


ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ 2561

ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ 2561 ดาวน์โหลด: ระเบียบว่าด้วย …

Continue reading »

มี.ค.
29


จดหมายข่าว 29 มีนาคม 2562

27-27 มีนาคม 2562.pdf  (สรุปผลการประชุมกรรมการชุดที่ 26 …

Continue reading »

มี.ค.
29


การรับสมัครฌาปนกิจและกองทุน